Neautorizováno !


 

(17.40 hodin)

Poslanec Josef Ježek: Nyní návrh uvedený pod bodem B pana kolegy Cisára, včetně oné legislativně technické změny, která byla uvedena na začátku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano. Pan mistr souhlas, pan zpravodaj také souhlas.

 

Hlasování číslo 841 bylo zahájeno. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 154 pro 139, nikdo proti.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Josef Ježek: Nyní bychom hlasovali o návrzích pana poslance Talíře uvedených pod částí C, a to jednotlivě, po jednotlivých bodech. Čili C1. Stanoviska obě souhlasná.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 842 probíhá. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 154 pro 139, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Josef Ježek: Nyní pod bodem C2. Stanoviska obě souhlasná.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování 843 probíhá. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 154 pro 139, 1 proti.

Prosím další návrh.

 

Poslanec Josef Ježek: Další návrh je návrh pod bodem C3. Stanoviska obě souhlasná.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování 844 probíhá. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl schválen. Z přítomných 154 pro 137, proti 2.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Josef Ježek: Nyní pod bodem C4. Stanoviska souhlasná.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 845 probíhá. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 154 pro 140, proti nikdo.

 

Poslanec Josef Ježek: Tím, že jsme schválili bod C3 a C4, je bod pod č. A12 již nehlasovatelný. Prakticky jsme probrali veškeré pozměňovací návrhy k tomuto zákonu, takže vás žádám, pane řídící, abyste nechal hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Není námitek, že bylo vše vyčerpáno, co mělo být hlasováno? Není. Přednesu tedy návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zákon o sbírkách muzejní povahy), podle sněmovního tisku 427, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Kdo je pro tento návrh, nechť v hlasování číslo 846 se vysloví tak, že zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování končí. Návrh byl přijat. Z přítomných 155 pro 146, nikdo proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Blahopřeji ministrovi kultury a děkuji zpravodaji.

 

Další bod, který budeme projednávat, je bod číslo

 

110.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb.,
o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon),
ve znění zákona č. 89/1996 Sb., a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
/sněmovní tisk 430/ - třetí čtení

 

Místo u stolku zpravodajů se již chystá zaujmout pan ministr Jan Fencl. Prosím o totéž paní zpravodajku zemědělského výboru Veroniku Nedvědovou.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku č. 430/2. Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Hlásí se někdo do rozpravy ve třetím čtení? Nehlásí se nikdo do rozpravy, uzavírám rozpravu.

Pan ministr si přeje vystoupit se závěrečným slovem? Nepřeje. Děkuji.

Paní zpravodajka předloží tedy návrh procedury.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhla proceduru hlasování.

Jako první bychom hlasovali o celém bloku A o pozměňovacích návrzích obsažených v usnesení zemědělského výboru č. 82. Jako další by bylo hlasování o bloku B, které navrhl poslanec Kováčik, a to tak, že nejdříve by se hlasovalo o B1 a dále o B2.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano. Je námitek vůči této proceduře? Není.

 

Hlasování číslo 847 rozhoduje o schválení této procedury. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl schválen. Z přítomných 155 pro 133, nikdo proti.

 

Prosím, předkládejte v rámci této procedury, paní zpravodajko, jednotlivé návrhy.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Za prvé budeme hlasovat o celém bloku A, pozměňovacích návrzích obsažených v usnesení zemědělského výboru.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra kladné, zpravodajky také kladné.

 

Hlasování číslo 848 probíhá. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 155 pro 135, proti nikdo.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Dále budeme hlasovat o bodu B1. Stanovisko pana ministra kladné, zpravodaje kladné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 849 probíhá. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 155 pro 133, jeden proti.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Jako poslední pozměňovací návrh bude B2. Stanovisko pana ministra kladné, zpravodaje kladné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 850 probíhá. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 155 pro 139, proti nikdo.

 

Je ještě nějaký návrh k hlasování, paní zpravodajko?

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Můžeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Není námitek proti tomuto konstatování? Není. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, podle tisku 430, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 851 končí. Z přítomných 156 pro 142, nikdo proti. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Gratuluji ministrovi zemědělství, děkuji paní zpravodajce Nedvědové.

 

Přistupujeme k bodu číslo

 

112.
Vládní návrh zákona o poskytování náhrad škod
způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
/sněmovní tisk 445/ - třetí čtení

 

Prosím pana ministra Kužvarta, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. O totéž prosím pana zpravodaje výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí kolegu Bláhu.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 445/3. Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Hlásí se někdo do rozpravy ve třetím čtení? Nehlásí, rozpravu uzavírám.

Prosím, pane ministře, chcete přednést své závěrečné slovo? Nechcete. Děkuji.

Pane zpravodaji, chcete přednést závěrečné slovo? Nechcete. Děkuji.

Předneste, prosím, návrh procedury.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP