Neautorizováno !


 

(17.30 hodin)

Poslankyně Lucie Talmanová: Navrhuji nyní hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem C2. Stanovisko zpravodaje je záporné, stanovisko pana ministra též.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování 834 rozhoduje o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, když z přítomných 154 pro bylo 23, proti 118.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Nyní k bodu C3 - stanovisko zpravodaje je záporné, pana ministra taktéž záporné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: 835 je číslo hlasování, které rozhodne o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, když ze 154 pro 22, proti 125.

 

Prosím další návrh.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Bod C4 - zpravodaj má stanovisko záporné, pan ministr rovněž.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 836 bylo zahájeno. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 154 pro 22, proti 126, návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Nyní můžeme hlasovat o posledním pozměňovacím návrhu pod bodem E, a navrhuji hlasovat o všech čtyřech bodech najednou.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je proti tomu nějaká námitka? Není. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Stanovisko zpravodaje je kladné, pana ministra taktéž.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování 837 začalo. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 154 přítomných pro 150, jeden proti, návrh byl přijat.

 

Paní zpravodajko, máme ještě o čem hlasovat?

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Všechny návrhy jsou již vyčerpány, takže, pane místopředsedo, můžete dát hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Nejsou námitky proti tomuto návrhu? Nejsou. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 341, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 838 končí. Z přítomných 154 pro 131, proti 19. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk.)

 

Blahopřeji panu ministru zdravotnictví.

 

Přecházíme k bodu

 

109.
Vládní návrh zákona o ochraně sbírek muzejní povahy
a o změně zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty,
a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
(zákon o sbírkách muzejní povahy)
/sněmovní tisk 427/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr kultury pan kolega Pavel Dostál a s ním zpravodaj pan kolega Josef Ježek. Pozměňovací návrhy jsou obsaženy v tisku 427/3.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Hlásí se někdo do rozpravy ve třetím čtení? Nehlásí, rozpravu v rámci třetího čtení uzavírám.

Pan ministr kultury přeje si přednést závěrečné slovo? Je tomu tak. Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Pane předsedající, dámy a pánové, já bych místo úvodního slova sdělil jen základní informaci - s výjimkou pozměňovacího návrhu(jakého?) budu souhlasit a podporovat všechny poslanecké i výborové pozměňovací návrhy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu ministrovi. Zpravodaj chce také využít možnosti závěrečného slova? Ano. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Ježek: Pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, dobrý podvečer, chtěl bych vaši pozornost chvilku soustředit k projednávání třetího čtení zákona o ochraně muzejních sbírek - tisk 427.

Závěrečné slovo nechci využít, upozornil bych jen na drobný legislativně technický návrh. Ve výčtu zákonů v poznámce pod čarou č. 23h podle písemné předlohy pozměňovacího návrhu pana poslance Cisára byl uveden odkaz na zákon o přechodu některých věcí, práv a majetku z majetku ČR do majetku krajů, tisk č. 440, který by však měl být z tohoto výčtu vypuštěn, neboť projednávání tohoto tisku je přerušeno a nebude tento návrh projednáván v této schůzi. Z uvedeného důvodu nelze tedy odkazovat na zákon, který nebude součástí našeho právního řádu v době, kdy bude zákon o sbírkách muzejní povahy publikován ve Sbírce.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, pane zpravodaji. Je tady ovšem jeden problém. Domnívám se totiž, že toto mělo být řečeno první v rozpravě ke třetímu čtení, protože se jedná o legislativně technické upřesnění.

Abychom se vyhnuli všem pochybnostem, prosím pana ministra kultury, jestli by nás pozdravil, otevřel rozpravu, a že byste toto zopakoval v rámci rozpravy ve třetím čtení.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Otevřel bych rozpravu tím, že bych panu zpravodaji navrhl, aby se o pozměňovacích návrzích obsažených v bodu A hlasovalo až do bodu 11 společně a o bodu A12 zvlášť.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, takže rozprava je znovu otevřena. Pane zpravodaji, odkažte pouze na své slovo.

 

Poslanec Josef Ježek: Děkuji, já bych tedy v tuto chvíli odkázal znovu na své slovo, které jsem pronesl před chvílí ve věci legislativně technického návrhu pana kolegy Cisára.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji.

Hlásí se ještě někdo do rozpravy ve třetím čtení? Nikdo. Rozpravu uzavírám. Závěrečné slovo pana ministra jsme slyšeli a zpravodaj nyní navrhne proceduru hlasování.

 

Poslanec Josef Ježek: Děkuji.

Pokud jde o vlastní způsob hlasování, doporučil bych, aby se sněmovna připojila k návrhu pana ministra, který právě před chvílí pronesl, to znamená hlasovat o návrzích uvedených v tisku 427 pod bodem A, kde jsou návrhy obsažené v usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu - číslo 110 z 26. schůze ze dne 2. února 2000 - jako o celku s výjimkou bodu 12, který se týká účinnosti, a bude o něm hlasováno buď později, nebo eventuálně nebude hlasovatelný. Čili hlasováno by bylo pod bodem A1 až 11, potom pod bodem B - pozměňovací návrh pana kolegy Cisára, potom pod bodem C1 až C4 - pozměňovací návrhy pana poslance Talíře - postupně po jednotlivých bodech a v případě, že nebude přijat bod C3, by se pak hlasovalo o bodu A12. A nakonec by se pochopitelně hlasovalo o návrhu celého zákona.

Takže toto je návrh celé procedury.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Jsou námitky proti takto předložené proceduře? Nejsou.

 

Nechám ji odsouhlasit hlasováním 839. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat, když z přítomných 154 136 bylo pro, nikdo nebyl proti.

 

Prosím tedy, pane zpravodaji abyste předkládal návrhy v tomto pořadí.

 

Poslanec Josef Ježek: Takže budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích obsažených pod bodem A1 až A11 včetně, a to společně. Stanovisko zpravodaje je souhlasné, pana ministra také souhlasné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování pořadové číslo 840. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat, když se z přítomných 154 pro vyslovilo 139, nikdo nebyl proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP