(9.20 hodin)

(pokračuje Gross)

Kolegyně a kolegové, u tohoto bodu jsme rozpravu už ukončili. Prosil bych v tuto chvíli zpravodaje určeného k projednávání této věci pana poslance Kocourka, zdali by zrekapituloval návrhy, které byly předneseny. Pak se zeptám ministra financí, zdali využije možnosti závěrečného slova, a poté by pan zpravodaj předkládal jednotlivé návrhy k hlasování. Pane zpravodaji, nejprve rekapitulace rozpravy.

Prosil bych opravdu o klid v jednacím sále, protože vím, jak je pro řečníky nepříjemné, když musí hovořit v takto rozjitřené atmosféře. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji, pane předsedající. V rozpravě k bodu 66 tisku 214 nezazněl žádný procedurální návrh na zamítnutí či další, to znamená, zaznamenal jsem pouze návrh vlády o zkrácení lhůty k projednávání o 20 dnů a přikázání z organizačního výboru rozpočtovému výboru k projednání.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano. Děkuji. V tuto chvíli bych se zeptal ministra financí České republiky, zda se vzdává možnosti závěrečného slova. Ministr financí se vzdal závěrečného slova. Kolegyně a kolegové, jak před chvíli přednesl zpravodaj k tomuto bodu pan poslanec Martin Kocourek, budeme hlasovat o těchto návrzích, které před malou chvíli zrekapituloval tak, jak zazněly v rozpravě. Ještě jednou poprosím pana zpravodaje, aby všichni věděli, o čem hlasujeme, aby to ještě jednou zopakoval, byť vím, že tak učinil před krátkou chvílí.

 

Poslanec Martin Kocourek: První bychom měli hlasovat o přikázání tisku 214 k projednání rozpočtovému výboru.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, nevím, co se to dnes děje. Je tady nějaká divná atmosféra. Zvykl jsem si již na to, že je zde poměrně značný hluk, ale dnes k hluku přibyl i výrazný pohyb zákonodárců. Prosil bych, aby se skutečně atmosféra zklidnila, protože v hlasování pořadové číslo 642 budeme rozhodovat o přikázání sněmovního tisku 214 k projednání výboru rozpočtovému.

 

Toto hlasování zahajuji. Ptám se, kdo je pro schválení tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pomalu končí. Z přítomných 174 pro 159, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji, abyste předložil další návrh, je-li.

 

Poslanec Martin Kocourek: Dalším návrhem je návrh vlády na zkrácení lhůty o 20 dní.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ještě pro formu se musím zeptat, zda někdo navrhuje přikázat jinému výboru. Není tomu tak, takže přistoupíme k hlasování o návrhu, který přednesl pan poslanec Kocourek, tj. návrh na zkrácení lhůty k projednávání ve výborech o 20 dní.

 

Rozhodneme o tomto návrhu v hlasování pořadové číslo 643, které jsem zahájil.

Ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování skončilo. Z přítomných 175 pro 74, proti 64. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji tímto, jestli není další bod k hlasování, že jsme přikázali sněmovní tisk 214 k projednání rozpočtovému výboru a nezkrátili jsme lhůty k projednávání.

Děkuji ministru financí i zpravodaji a přeji mnoho zdaru v další práci.

 

Projednali jsme tím další bod, kterým je bod č. 66 a můžeme přistoupit k projednávání bodu

 

35.
Výroční zpráva a roční účetní závěrka Fondu národního majetku České republiky
za rok 1997
/sněmovní tisk 119/

 

který jsme včera také projednávali. Proběhla rozprava, která byla ukončena, a měli bychom v tuto chvíli přistoupit k rekapitulaci rozpravy. Poté se opět zeptám ministra financí, zda chce využít možnosti závěrečného slova, a poté zpravodaj přednese návrhy k usnesení. Jenom bych, pane zpravodaji, poprosil, jestli byste mohl ještě před závěrečným slovem zrekapitulovat průběh rozpravy.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji, pane předsedající. Rozprava byla včera uzavřena včetně závěrečných slov jak pana předkladatele, tak zpravodaje. V rozpravě zazněl návrh rozpočtového výboru na usnesení a dále vystoupili další dva poslanci, přičemž pan poslanec Gongol dal návrh na zamítnutí s tím, že pokud návrh na zamítnutí tohoto tisku neprojde, potom navrhuje doprovodné usnesení sněmovny. Já jsem přednesl pozměňovací návrh k návrhu rozpočtového výboru, který se týkal lhůty uvedené v tisku 199/1.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli jsem drobně pochybil, neboť včera, tak jak zpravodaj zrekapituloval, zazněla závěrečná slova, tudíž pan ministr nemá možnost závěrečného slova, neboť tuto možnost využil včera, a budeme se v tuto chvíli zabývat pouze hlasováním o návrzích, které před malou chvíli přednesl zpravodaj k tomuto bodu pan poslanec Martin Kocourek. Prosím, pane poslanče, abyste předkládal jednotlivé návrhy k hlasování.

 

Poslanec Martin Kocourek: Prvním návrhem, o kterém bychom měli hlasovat, je návrh na zamítnutí, který přednesl pan kolega Gongol.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, v hlasování číslo 644 rozhodneme o návrhu na zamítnutí.

Ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování končí. Z přítomných 178 pro 24, proti 142. Tento návrh nebyl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji, abyste předložil další návrh k hlasování.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní zde máme návrh usnesení Poslanecké sněmovny, který předložil rozpočtový výbor k tisku 119/1, přičemž k tomuto návrhu usnesení je můj pozměňovací návrh, který se týká části II, kdy slova "konce května 1999" jsou nahrazena slovy "konce června 1999". To znamená, že prvně bychom hlasovali o mém pozměňovacím návrhu k návrhu rozpočtového výboru, poté bychom na základě výsledku hlasování odhlasovávali návrh rozpočtového výboru.

Nevím, pane předsedající, zda mám návrh usnesení rozpočtového výboru číst, či nikoliv.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Myslím, že to je zbytečné, neboť všichni nepochybně obdrželi sněmovní tisk 199/1. Pouze se zeptám, zda návrh pana poslance Gongola, který byl podmiňovací, budeme hlasovat po odsouhlasení či neodsouhlasení návrhu rozpočtového výboru.

 

Poslanec Martin Kocourek: Návrh doprovodného usnesení od pana poslance Gongola bychom hlasovali až na konec, protože by navazoval na nějaké usnesení sněmovny k tomuto tisku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je-li souhlas s touto procedurou, tak podle ní budeme postupovat. Nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Kocourka k bodu II sněmovnímu tisku 119/1, kde se slova "do konce května 1999" nahrazují slovy "do konce června 1999".

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 645,ve kterém o tomto návrhu rozhodneme, a ptám se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Z přítomných 179 pro 167, proti 2. Tento pozměňovací návrh byl přijat.

 

Nyní bychom hlasovali o usnesení rozpočtového výboru jako celku s tímto pozměňovacím návrhem.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 646 a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování pomalu končí. Z přítomných 180 pro 151, proti 24. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní předneste, pane zpravodaji, doprovodné usnesení pana poslance Gongola.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP