(9.10 hodin)

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Dobře, a protože, jak už jsem řekl, doporučení není závazným instrumentem, nebudu se zabývat podrobným rozborem jeho paragrafů, a protože, jak už jsem se zmínil, jeho závaznost je vlastně velmi malá, předkládám Parlamentu ČR tento dokument pouze k seznámení a vzetí na vědomí podle stejné procedury jako výše zmíněné instrumenty o námořnících. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí Vladimíru Špidlovi, omlouvám se mu současně za poněkud nezřízenou atmosféru v jednacím sále - já doufám, že se to zlepší.

Tento sněmovní tisk projednal výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, usnesení tohoto výboru jsme obdrželi jako sněmovní tisk 114/1. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj tohoto výboru pan poslanec František Vnouček, informoval nás o jednání výboru a přednesl také návrh usnesení Poslanecké sněmovny ČR. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec František Vnouček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví Parlamentu ČR projednal na své 16. schůzi dne 14. dubna 1999 předložený a odůvodněný materiál zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí a po zpravodajské zprávě poslance Františka Vnoučka a po rozpravě přijal usnesení č. 42/99, ve kterém:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně ČR přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí text Úmluvy č. 178 a Doporučení č. 185 o inspekci pracovních a životních podmínek (námořníci), 1996; Úmluvu č. 179 a Doporučení č. 186 o najímání a umísťování námořníků, 1996; Úmluvu č. 180 o pracovní době námořníků a posádkách lodí, 1996; Doporučení č. 187 o mzdách, pracovní době námořníků a posádkách lodí, 1996; Protokol z roku 1996 k Úmluvě o obchodním loďstvu (minimální standardy), 1976, přijaté na 84. zasedání Mezinárodní konference práce v říjnu 1996; Doporučení č. 188 o soukromých agenturách práce, 1997, přijaté na 85. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1997, sněmovní tisk 114;

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil Poslaneckou sněmovnu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu zpravodaji poslanci Františku Vnoučkovi a konstatuji pouze technické sdělení, že pan poslanec Brousek má náhradní kartu č. 13.

V tuto chvíli zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Hlásí se někdo? Nikoli. Uzavírám tedy všeobecnou rozpravu.

Otevírám podrobnou rozpravu, do které také nemám žádnou přihlášku, takže se ptám, jestli se někdo hlásí. - Nikoli, takže uzavírám i podrobnou rozpravu.

Prosím ministra práce a sociálních věcí, zda si přeje přednést závěrečné slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Nepřeji si závěrečné slovo.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pan ministr překvapil (veselost v sále), nepřeje si závěrečné slovo, vzdává se ho.

Táži se pana zpravodaje, zda chce přednést závěrečné slovo. (Poslanec Vnouček: Nikoli.) Rovněž ne.

Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli bychom tedy měli přistoupit k hlasování o usnesení, jak je obsaženo ve sněmovním tisku 114/1 a jak tento návrh přednesl zpravodaj tohoto výboru, pan poslanec Vnouček.

 

Za malou chvíli zahájím hlasování pořadové číslo 640, ve kterém rozhodneme o návrhu usnesení obsaženém ve sněmovním tisku 114/1, jak je přednesl zpravodaj k tomuto bodu pan poslanec Vnouček.

Hlasování v tuto chvíli zahajuji a ptám se, kdo je pro toto usnesení, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto usnesení?

Děkuji, z přítomných 168 poslankyň a poslanců bylo 156 pro, proti nikdo, konstatuji tedy, že toto usnesení bylo přijato.

 

Děkuji ministru práce a sociálních věcí za předvedený výkon a také zpravodaji tohoto výboru poslanci Vnoučkovi děkuji.

Kolegyně a kolegové, tím jsme se vypořádali s dalším bodem.

 

V tuto chvíli přecházíme k dalšímu bodu, nicméně ještě před ním mám přihlášku ministra financí ČR Ivo Svobody, takže ještě před otevřením bodu 55 mu uděluji slovo.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Děkuji za udělení slova, pane předsedající.

Vážené dámy, vážení pánové, rád bych oznámil, že stahuji z projednávání bod č. 65, to je vládní návrh novely zákona o státním rozpočtu, a rovněž tak stahuji z projednávání bod č. 55, to je vládní návrh novely zákona o dani z nemovitostí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, jednací řád umožňuje předkladatelům zákonů do ukončení druhého čtení návrhy zákonů stáhnout. Tázal jsem se pana ministra, zda toto činí s vědomím předkladatele, tj. nikoli ministra financí, ale vlády jako takové. Sdělil, že je stanovisko a usnesení vlády k této záležitosti, tudíž mi nezbývá nic jiného než konstatovat, že bod 55 a bod 65 má v tuto chvíli nulový obsah, tudíž bod 55 a 65 nezbývá než vyřadit z programu. To vidím jako nejčistší řešení.

Kolegyně a kolegové, abychom předešli všem pochybnostem, na základě sdělení zástupce předkladatele, který předložil stanovisko vlády jako celku, která je předkladatelem, nechám v hlasování pořadové číslo 641 hlasovat o vyřazení bodů 55 a 65 z programu této schůze. Má někdo námitky proti tomuto postupu? Neregistruji je.

 

Zahajuji tedy hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko? Kdo je proti tomuto návrhu?

Končím hlasování (číslo 641). Z přítomných 171 poslance pro bylo 147, proti nikdo, konstatuji tedy, že bod 55 a 65 jsme vyřadili z našeho programu s tím, že tyto body byly staženy, tj.končí legislativní proces těchto dvou vládních návrhů. Pokud by vláda je chtěla znovu předložit, musí to učinit od začátku legislativního procesu.

 

Kolegyně a kolegové, tím se poněkud zjednodušila situace, a můžeme přistoupit k bodu 66, který nebyl předkladateli stažen, a zahajuji tedy jeho projednávání. Jedná se o

 

66.
Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu
za rok 1998 a o změně zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech,
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 328/1998 Sb., o vydání státních dluhopisů
na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997, a zákona č. 22/1999 Sb.,
o státním rozpočtu České republiky na rok 1999
/sněmovní tisk 214/ - první čtení

***
Přihlásit/registrovat se do ISP