(18.00 hodin)

(pokračuje Payne)

Pokud se jedná ve speciálním případě o Evropskou unii, my tak jako tak rozhodující normy, které mají být závazné v den vstupu České republiky do Evropské unie, my je všechny musíme mít přeloženy do češtiny. Nemůžeme spoléhat na to, že čeští občané se do té doby naučí anglicky nebo že znají cizí jazyky. Budeme muset v české verzi publikovat všechny evropské předpisy, které mají být na našem území závazné. To znamená, je nejvyšší čas, aby se zahájil intenzivní proces, který za prvé stanoví překladatelské normy, protože podle dosavadních překladů se ukazuje, že tentýž termín, který v Evropské unii označuje jeden předmět, je v různých překladech překládán různým českým ekvivalentem. A po mém soudu vláda musí sama pro sebe si stanovit jakési základní etalony, základní slovníky, které budou platit jako závazný překladatelský vzor jak pro tlumočení, tak pro překlad právních norem.

Za druhé na základě těchto etalonů je možné zahájit velmi intenzivní proces překladů a v podstatě můžeme začít odkudkoliv, protože nás čeká mnoho tisíc, desítek tisíc stránek, které budou muset být urychleně přeloženy do češtiny, a máme na to nepříliš dlouhý čas.

Z tohoto hlediska si myslím, že vůbec není na škodu, bude-li alespoň v případech, kdy se požaduje nějaké urychlené projednání, bude-li ze zákona vyplývat povinnost předložit české znění příslušné normy, která má být implementována, a to, já se domnívám, nejenom té části, která má být implementována, ale celé normy, protože my se potřebujeme dostat do situace, že všechny tyto normy, které pro nás mají být závazné - a pokud někdo argumentuje potřebou implementace řekněme evropských norem, pak se musí jednat o normu, která patří do kategorie závazných přepisů. V takovém případě tak jako tak norma musí být urychleně přeložena do češtiny. Některé normy již přeloženy máme, ale některé prozatím ne.

Proto navrhuji v čl. 1 v bodě 1 v odst. 2 přidat na konci další větu:

"V případě, že důvodem" - rozumí se tím odůvodnění, které předchází v předchozí větě - "je implementace mezinárodněprávních norem, předloží předkladatel k návrhu český překlad úplného znění těch právních norem, které mají být implementovány."

Je to pokus alespoň takto hrubě učinit taková opatření, abychom neschvalovali zákony, o kterých vlastně nevíme, čeho se tím dopouštíme a jaké to bude mít důsledky.

Přiznávám se, že v tomto okamžiku neumím vyřešit ústavně právní problém, nemám to připraveno, problém toho typu, že vyhlášení takového stavu by po mém soudu mělo být bezpodmínečně iniciováno vládou, že by to měla být záležitost, kterou nesmí iniciovat jednotlivý poslanec nebo skupina poslanců, že to musí projít schvalováním Poslanecké sněmovny. Já si myslím, že interakce výkonné a zákonodárné moci a součinnost obou dvou mocí je právě tou podmínkou, že to je skutečně konsensus, že to je naléhavá politická potřeba. Pokud to bude tak, jak je to zde navrženo v návrhu ústavně právního výboru, že prostě skupina poslanců cosi navrhne, sněmovna to odsouhlasí a okamžitě se to stává zákonem, resp. ve zrychlené lhůtě, mám pocit, že se můžeme rozloučit s právním stavem.

Poslední poznámka. Na jedné straně slyšíme stále volání po zkvalitňování legislativy, slyšíme nářky nad tím, že náš právní řád je v chaotickém stavu. Já si to myslím a mám za to, že bychom měli směřovat k nějaké právní reformě. Na druhé straně schválíme-li tento návrh, tak se pravděpodobně kvalita projednávaných zákonů dramaticky zhorší. A já v takovém případě prosím, až si někdo bude stěžovat na špatnou kvalitu legislativních opatření zákonů v České republice, aby si vzpomněl, kdo navrhoval tento zákon, protože ten nese plnou odpovědnost za zhoršení kvality našeho právního řádu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Paynovi. Slovo má pan poslanec Karel Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, myslím, že mohu ve svém vystoupení docela dobře navázat na úvodní vystoupení předsedy výboru pro evropskou integraci pana kolegy Zvěřiny, ale stejně tak na vystoupení kolegy Matulky a koneckonců i pana místopředsedy vlády Rychetského.

Myslím, že v této sněmovně je potřeba harmonizace českého právního řádu s právem Evropských společenství nesporná a všeobecně sdílená. Myslím si, že je to zejména v následujících měsících a letech jeden z našich největších, ne-li vůbec největší úkol a že ho hladkostí legislativního procesu splníme tím lépe, čím méně sporné budou předlohy předkládané Poslanecké sněmovně. A protože harmonizace jako taková je nesporná, vyplývalo by z toho logicky, že pod hlavičkou harmonizace by měly být předkládány právě jen takové návrhy, které zajišťují harmonizaci, a nic navíc. Vím, že je to úkol těžký pro každého předkladatele, samozřejmě nejlépe si s tím poradí vláda, která na to má prostředky a aparáty, ale myslím, že se můžeme podívat do jiných zemí, které jsou v tomto procesu mnohem dál. V maďarském parlamentu byla přijata dohoda, resp. usnesení, které, zjednodušeně řečeno, stanoví, že v rámci postupu harmonizace maďarského práva s právem Evropských společenství budou předkládány právě jenom návrhy čistě implementační a čistě harmonizační.

Já si proto dovolím navrhnout doprovodné usnesení k návrhu novely jednacího řádu, kterou právě projednáváme. Její písemný text samozřejmě dodám. Doprovodné usnesení by znělo následovně:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby při předkládání legislativních návrhů, jejichž obsahem je harmonizace českého právního řádu s právem Evropských společenství nebo implementace práva Evropských společenství do českého právního řádu, dodržovala následující požadavky:

Za prvé: V případě, že navrhuje použití zkráceného legislativního procesu, navrhovat pouze čistě implementační nebo čistě harmonizační ustanovení.

Za druhé: V ostatních případech viditelně odlišit v předkládaných návrzích čistě implementační nebo čistě harmonizační ustanovení od ostatních částí legislativních návrhů."

Dámy a pánové, já užívám záměrně dvou výrazů - implementace a harmonizace - protože v některých případech se bude jednat o přímé přejímání textů, nařízení Evropské komise, v jiných případech se bude jednat o harmonizaci českého právního řádu s požadavky směrnic Evropské komise. Jinými slovy, jsou to dva různé prameny práva, které budou různým způsobem zaváděny do našeho právního řádu.

Myslím si, že pokud vláda - a obracím se pouze na vládu, protože nepředpokládám u poslaneckých návrhů, že by bylo nutné, aby sněmovna zavazovala sama sebe nebo vyzývala sama sebe, předpokládám, že pokud se bude vláda tímto usnesením, pokud bude přijato, řídit, je zajištěn hladký průběh legislativního procesu v otázce harmonizace, ať již v podobě tzv. zkráceného legislativního procesu, nebo v podobě standardního legislativního procesu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Payne, připraví se pan místopředseda Gross.

 

Poslanec Jiří Payne: Abych usnadnil třetí čtení, chtěl bych provést opravu v návrhu, který jsem přednesl, a sice nahradit slova "implementace mezinárodních právních norem" slovy "provedení závazků vyplývajících ze smluv, kterými je Česká republika vázána". Je to přesnější formulace a zjednodušíme třetí čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní má slovo pan místopředseda Gross.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, já jsem avizoval v úvodním slově, že přednesu také jeden pozměňovací návrh. Chtěl bych říci, že jsou dva důvody, které mě vedou k jeho předložení.

Jeden je ten, že z textu zákona, pokud nebude přijat třeba návrh pana kolegy Payna či návrh pana kolegy Matulky, tak nám vlastně z textu zákona vypadne prvotní myšlenka, která byla motivována právě závazky vyplývajícími z tzv. asociační dohody pro Českou republiku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP