(18.10 hodin)

(pokračuje Gross)

My jsme v ústavně právním výboru při projednávání nenalezli formulaci, jak vazbu na tento závazek České republiky dostat do textu zákona, nicméně při projednávání ve výboru pro evropskou integraci jsme dali určitý návrh, který text zákona nikam neposouvá, ale naplňuje symboliku, kterou by podle mého názoru bylo dobré v tuto chvíli naplnit, aby Česká republika dala jasně najevo, že to, co zde projednáváme, bude-li to schváleno, je projednáváno především z impulsu, který je důležitý ve vztahu k plnění závazků k Evropské unii.

Doporučoval bych, aby v tisku 361/2 v článku I v bodě 1 odst. 2 se za slova "odůvodnění takového návrhu" vložila tato slova "zejména souvisí-li tento návrh se vstupem České republiky do Evropských společenství". Důvodem je, aby v důvodové zprávě bylo jasně uvedeno, je-li tato žádost o zkrácení legislativního procesu realizována právě ve vztahu k závazkům k Evropské unii. Jde o to, aby to bylo v důvodové zprávě explicitně uvedeno.

Myslím, že návrh může mít i věcný význam. Pokud bude docházet k tomu, že některý návrh zákona budeme projednávat a schvalovat pouze v prvním čtení, tak vlastně se dostaneme do situace, že zpravodaj Poslanecké sněmovny, určený organizačním výborem, případně rozhodnutím předsedy sněmovny, bude mít poměrně výsadní postavení, protože to bude jediná osoba, která bude tento návrh předprojednávat dříve, než se dostane na plénum Poslanecké sněmovny. Dostane-li se toto ustanovení do důvodové zprávy, myslím, že by to měl být jasný signál, že výbor pro evropskou integraci se bude návrhem zabývat ještě dříve, než půjde do prvního čtení v Poslanecké sněmovně. Myslím, že můj návrh velmi úzce navazuje na doprovodné usnesení, které schválil výbor pro evropskou integraci a který já podporuji, protože se asi dostaneme do situace, že bude určité předjednání v orgánu Poslanecké sněmovny, jestli návrh má či nemá být projednáván ve zkráceném řízení.

Vedle té symboliky, kterou tento návrh podle mého názoru má, má i věcný význam, a proto tento návrh předkládám.

K rozpravě se vyjádřím v závěrečném slově.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní má slovo opět pan poslanec Kühnl, připraví se pan poslanec Jičínský, poté registruji přihlášku pana poslance Zvěřiny.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, jen krátce. Jedno malé opomenutí - návrh doprovodného usnesení jsem přednesl jménem poslaneckých klubů Unie svobody a KDU-ČSL.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní má slovo pan poslanec Zdeněk Jičínský, připraví se pan poslanec Zvěřina.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, hlásil jsem se do obecné rozpravy, ale paní předsedající moji přihlášku přehlédla a já jsem se nedomáhal slova, protože jsem měl za to, že to není nezbytné. Ale protože v této podrobné rozpravě se svým způsobem opakovala diskuse, která patří do rozpravy obecné, chci učinit jednu faktickou poznámku, kterou navazuji na to, co jsem říkal při projednávání změny zákona na ochranu spotřebitele.

Jde o to, že náš právní řád a zejména naše zákonodárství je přeplňováno podrobnostmi. Pan místopředseda Rychetský hovořil o tom, že předpisy Evropské unie nemají povahu klasických právních předpisů, které my známe. Jde o to, abychom při jejich uplatňování v našem právu, ať už jde o implementaci nebo harmonizaci, nepřetěžovali to, co je v zákonech, příliš mnoha detaily.

Při změně zákona na ochranu spotřebitele jsem upozorňoval, že nepovažuji za nezbytné, aby to, jak má vypadat podpatek nebo podrážka u obuvi, bylo obsaženo v zákoně. Myslím, že takové věci skutečně do zákona nepatří. Jde o to, abychom se těmito otázkami zabývali a aby i vláda věnovala těmto věcem větší pozornost než dosud, protože potom skutečně hrozí ty problémy, o kterých hovořil kolega Payne.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní má slovo pan poslanec Zvěřina.

 

Poslanec Jaroslav Zvěřina: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, nechci tuto rozpravu extendovat. Chci jen pro pořádek zopakovat, že výbor pro evropskou integraci podporuje návrh ústavně právního výboru a svá doprovodná usnesení koncipoval právě k tomuto návrhu.

Obecně k tomu, co tu zaznělo, k různým názorům, chci říci, že evropská procedura se v této sněmovně teprve rodí. Náš parlament teprve hledá cestu, jakým způsobem se vyrovnat s gigantickým úkolem, který před námi stojí. Zákonných norem je hodně a vyvolává to samozřejmě u některých poslanců a legislativců představu, že lze najít nějaké královské řešení, jednoduché řešení, které jsme schopni rychle zformulovat. Nebuďme netrpěliví a pracujme postupnými kroky na tom, abychom proceduru nějakým způsobem doladili.

Nebyl bych rád, abychom se tady ubezpečovali vzájemně v tom, že jsme pro evropskou integraci. Koneckonců všechny demokratické strany v této sněmovně mají evropskou integraci jako svoji politickou prioritu a já nevidím důvod, proč bychom z tohoto zásadního stanoviska měli nějakým způsobem ustupovat se slovy, jako že třeba evropská integrace může právní řád této republiky nějakým způsobem ohrozit. Já myslím, že opak je pravdou, protože budeme-li úspěšní v procesu evropské integrace, budeme samozřejmě moci konstatovat, že jsme výrazným způsobem modernizovali i náš právní řád.

Ty rychlé kroky, které tady navrhujeme a které budeme mít možnost teprve v praxi vyzkoušet a osvědčit, má prakticky každá členská země Evropské unie a ty budou možná důležitější v době, kdy tato země už bude členskou zemí Evropské unie, než jsou nyní, protože není možné se s pravidly Evropské unie vyrovnat tak, že budeme implementovat jejich pravidla řadu měsíců, diskutovat nad nimi a hledat různá možná řešení. Tak složitá ta situace zase není.

Chtěl bych říci, že opakovaně i vláda i předchozí vlády samy sebe úkolovaly, aby důkladně při předkládání implementačních legislativních norem komparovaly předložené legislativní návrhy s pravidly Evropských společenství. Mám za to, že v tomto smyslu řada předřečníků jen konstatovala to, co i vláda sama sobě ukládá. Já souhlasím s tím, že ne vždy to plní. Ne všechny legislativní normy tohoto typu, které dostáváme, snesou tato přísná měřítka. Nemohu ale upírat příslušným legislativním orgánům snahu v tomto smyslu. My všichni musíme na sobě pracovat, abychom ten proces pokud možno co nejlépe zvládli a zkvalitnili.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Zvěřinovi. Dále se do podrobné rozpravy nikdo nehlásí. Končím podrobnou rozpravu. Ptám se pana navrhovatele a pana zpravodaje, zda si přejí přednést stručná závěrečná slova.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Paní kolegyně, nevím, proč kladete důraz na stručnost závěrečných slov.

V rozpravě zaznělo mnoho diskusních příspěvků. Většina z nich byla doprovázena pozměňovacími návrhy a já přesto považuji za důležité vyjádřit se k jednomu, a to víceméně k tomu, co zde prezentoval pan kolega Payne. Rozumím tomu, že řada jeho názorů a obav může být relevantní, ale přesto si myslím, že návrh je koncipován tak, aby tyto obavy naplněny nebyly.

Jedna výhrada směřovala k tomu, že zkrácením legislativního procesu můžeme ze dne na den postavit společnost do úplně jiné situace, před úplně jiné povinnosti a nedáme možnost k přípravě. Myslím si, že tato výhrada by platila, kdyby legislativní proces končil tím, že Poslanecká sněmovna vysloví souhlas s návrhem zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP