(14.20 hodin)
(pokračuje Klaus)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 179 z přítomných 163 poslanců 133 pro, 8 proti. Návrh byl přijat.

 

A návrh na vyřazení bodu č. 127, senátní návrh referenda o Evropské unii.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro vyřazení tohoto bodu, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 180 z přítomných 166 poslanců 114 pro, 20 proti. Návrh byl přijat.

 

To jsou všechny návrhy k programu? Jestli ano, tak se budeme zabývat pevně určenými body 104, 28, 29, 27 a 31.

 

Prosím tedy bod číslo

 

104.
Vládní návrh zákona o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem
a stanovení obcí s rozšířenou působností
/sněmovní tisk 1159/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali ministr vnitra a zpravodaj výboru poslanec Paulík. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1159/3. Otevírám technicko-legislativní rozpravu - opakuji, ne věcnou rozpravu - ke třetímu čtení. Kdo se do ní hlásí? Pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, po dohodě s legislativou si dovolují přečíst legislativně technickou opravu k oponentní zprávě menšiny poslanců, to je 1159/1. Jedná se o úpravu logicky vyplývající z předcházejících pozměňovacích návrhů, a to k části "Změna návrhu zákona":

1. Na konci bodu 2 doplnit větu: "Dosavadní § 4 se označuje jako § 5."

2. Bod 3 nově zní: 3. V § 5 se za slova "1. ledna 2003" doplňují slova "s výjimkou ustanovení § 4, které nabývá účinnosti dnem vyhlášení."

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se někdo jiný k tomuto legislativně technickému kolu debaty? Ne-li, rozpravu končím. Ptám se, zda pan ministr chce závěrečné slovo.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, budu poměrně stručný, protože si myslím, že rozprava, která probíhala v rámci druhého čtení k tomuto bodu, byla obsáhlá, trvala mnoho hodin, a myslím si, že všechny argumenty byly řečeny.

Snad bych v tuto chvíli jen využil příležitosti závěrečného slova k příležitosti, abych apeloval na jednotlivé poslance v tom slova smyslu, aby si uvědomili, že v roce 1999, když se zde hlasovalo o různých variantách koncepce reformy veřejné správy, tak ta varianta, která získala 176 hlasů, předpokládala s převodem působnosti okresních úřadů mnohem vyšší počet subjektů územní veřejné správy, konkrétně v tom materiálu se hovořilo o počtu okolo 300, s tím, že to, kam směřuje vládní návrh, je naplnění této koncepce, která byla touto sněmovnou schválena.

Druhá věc, o které bych se zde zmínil, je otázka finančních limitů, v rámci nichž musíme zvládnout druhou etapu reformy veřejné správy, a to samozřejmě souvisí s počtem pověřených obecních úřadů s rozšířenou působností, který bude přebírat kompetence a působnosti okresních úřadů, protože samozřejmě dramatické zvýšení těchto nových center, která převezmou správní obvody, by vedlo ke dvěma negativním dopadům. Za prvé by se nám mohly zhoršit standardy výkonů veřejné správy, což souvisí s četností jednotlivých správních úkonů, a za druhé by mohlo dojít k poměrně výraznému prodražení, pokud by se počet správních obvodů nějakým výrazných způsobem navyšoval. Takže berte toto spíše jenom jako závěrečný apel na to, abychom zůstali konzistentní ve vztahu k našemu rozhodnutí v roce 1999 a v reálu k možnostem tohoto státu z hlediska finanční náročnosti druhé etapy reformy veřejné správy.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se pana zpravodaje, zda chce závěrečné slovo. Nechce-li, přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy.

Ale prosím opravdu o klid, všeobecný klid!

 

Poslanec Vladimír Paulík: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhl postup hlasování k tisku 1159/3. Nejdříve by se hlasovalo o návrzích k jednotlivým paragrafům návrhu zákona a následně k přílohám I a II. Hlasovat by se začalo pozměňovacím návrhem A1, nebude-li schválen, C1. Dále A2, nebude-li schváleno, B1. Následně B2, nebude-li schváleno, D2. A pozměňovací návrh pod písmenem G a následně B3.

Následovalo by hlasování BII/1, nebude-li tento návrh schválen, následovalo by hlasování A3, dále BII/2, následovalo by hlasování, pokud nebude přijat návrh A1, D1, a to tím způsobem, že by se hlasovalo o každé obci samostatně, a pokud nebude obec schválena v rámci písmena D, následovalo by hlasování C2, E, F a H. Dále legislativní technické změny a nakonec zákon jako celek.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, já doufám, pane poslanče, že vás všichni poslouchali a že vědí, o čem hlasujeme. Dovolte, abych dal o tom hlasovat.

 

Kdo je pro tento návrh procedury, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 181 z přítomných 171 poslanců 160 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vladimír Paulík: Takže můžeme nechat hlasovat o návrhu A1. (Zpravodaj doporučuje, ministr zásadně nesouhlasí.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Čili doporučuje a nesouhlasí. Slyšeli jsme všichni.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 182 z přítomných 172 poslanců 75 pro, 86 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vladimír Paulík: Další návrh - C1, nedoporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP