(15.10 hodin)

(pokračuje Klaus)

Kdo souhlasí s vystoupením jmenovaných senátorů, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 31 z přítomných 173 poslanců 138 pro, 2 proti. Návrh byl přijat.

 

Ještě se hlásí pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna zařadila na pořad své schůze bod Volba člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, vyhlašuji lhůtu pro podávání návrhů do zítřka do 18.00 hodin. Současně upozorňuji, že volba může proběhnout nejdříve v úterý 17. dubna.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Sedmnáctého dubna? Tak to jste se měli domluvit nějak dříve, pánové. Dobře. To jsme si asi schválili do programu zbytečně.

 

Jdeme k prvnímu bodu programu, kterým je

 

1.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona 247/1995 Sb.,
zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 584/5/ - vrácený Senátem

 

Usnesení, jímž Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 584/7.

Vítám mezi námi senátora Pavla Eyberta. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, pane senátore, dámy a pánové, budu poměrně stručný, protože jsem v dosti složité situaci, neboť podle mých informací ve sněmovně není vůle schválit návrh volebního zákona pro volbu do obecních a městských zastupitelstev v podobě, v jaké vyšla ze Senátu.

Věcným důvodům, odpůrcům varianty vzešlé ze Senátu, věcným argumentům rozumím. Je tam řada věcí, které jsou sporné, které byly sporné i při projednávání v Senátu. Pro mne nejobtížnější z hlediska technické realizace je to, že některé volební zákony počítají s jiným volebním dělitelem než volební dělitel, který je v tom znění, které je navrženo Senátem, což z hlediska volebního kodexu do značné míry komplikuje unifikaci těch záležitostí jednotlivých volebních zákonů, které sjednocovat lze. Tomu já rozumím.

Na druhé straně jsem v pozici velice obtížné, v oblasti, která se týká toho, aby v České republice mohly vůbec proběhnout volby, protože do obecních a městských zastupitelstev není v České republice možno volit již asi devět měsíců. Částečně to bylo způsobeno tím, že se projednával dlouho volební zákon ve sněmovně, z větší míry je ale fakt, že asi tři měsíce se zákon vůbec neprojednával v Senátu. Takže jsme v situaci, kdy v tuto chvíli, pokud nebude schválena verze Senátu, což je podle mých informací velmi pravděpodobné, nebude schválen žádný volební zákon pro volby o obcích. Budeme v situaci, kdy jako demokratická země, kde je každému zaručeno právo na samosprávu, nebude umožněno toto právo vykonávat.

Opatření, které hodláme v případě tohoto rozhodnutí sněmovny učinit, je to, že v co možná nejkratší době předložíme nový volební zákon - možná i ve stavu legislativní nouze - který by se zabýval pouze otázkami voleb do obecních a městských zastupitelstev. Pokusíme se, věřím s pomocí všech konstruktivně smýšlejících poslanců a senátorů, v co možná nejkratší době dospět ke kompromisu, který bude schvalovatelný nejen Poslaneckou sněmovnou, ale doufám, že i Senátem.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Táži se zpravodaje výboru pro veřejnou správu Miroslava Beneše, zda se chce vyjádřit.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane předsedo, ctěná vládo, pane senátore, dámy a pánové, myslím, že pan ministr nastínil potenciálně možný osud. Nyní bych chtěl reagovat pouze na věci, které v senátním návrhu jsou. Rozdělil bych je na věci technické a věci politické.

Chtěl bych upozornit, že technické věci, kterými je řešení např. slučitelnosti nebo zveřejnění či nezveřejnění mezinárodních závazků ve Sbírce zákonů, či řešení problému, který vznikl přijetím části pozměňovacího návrhu poslance Exnera, či poměrně detailní řešení obsazování uprázdněných mandátů, se zdánlivě jeví jako vycizelované. Pouze upozorňuji, že je v tom celá řada komplikací. Myslím si, že přijetí senátního návrhu by v technické oblasti způsobilo problémy.

Z hlediska politických záležitostí zde máme evergreen, zda d´Hondt, nebo upravený d´Hondt. Velmi pozorně jsem sledoval vystoupení pana senátora Skalického. Přiznám se, že mě velmi zarazilo, že Senát sáhl k tomu, že zvyklost, která v této zemi platí od roku 1990, tedy možnost vytvoření pětimandátových volebních obvodů v obcích, ruší velmi drastickým a dramatickým návrhem na zvýšení na devět. Myslím si, že toto je samozřejmě předmětem politické diskuse, ale jestliže to nikomu nevadilo od roku 1990 do roku 2000, měli bychom se zamyslet, jestli to opravdu není jenom zástupné téma.

Velmi mě zarazil přístup Senátu z hlediska počtu podpisů potřebných na podpis pod kandidátky nezávislých v obci. Souhlasím s argumentací, která zazněla nejen v Senátu, ale i zde v Poslanecké sněmovně, že počty podpisů jsou výrazně nižší u obcí nad 20 tisíc obyvatel než počty podpisů potřebných k založení politické strany. Takže jsme svědky toho, že nikoli že by kandidovali nezávislí v pravém slova smyslu, ale že nezávislí zakládají politickou stranu. Ale to je spíše důvodem pro to, abychom zvedli počet podpisů potřebných k založení nové politické strany. Koneckonců - máme jich u nás více než dost.

Navíc je velmi krásnou perličkou, když se podíváte, jak probíhalo hlasování ve sněmovně v roce 1996. Speciálně senátor Robert Kolář, který dnes horuje pro snížení počtu podpisů, tehdy byl proti snižování počtu podpisů. Vřele doporučuji.

Vážené dámy, vážení pánové, myslím si, že novela, která do sebe zaklínila jak změnu zákona o volbách do Parlamentu Poslanecké sněmovny, tak do Senátu, tak do komunálních voleb, se dostala do situace, kdy neřeší věci, jak by řešit měla. Přimlouvám se za to, abychom nezvolili senátní verzi.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Otevírám rozpravu. Úvodem chci připomenout, že při novém projednávání návrhu nejsou přípustné pozměňovací návrhy. Jako prvého prosím pana senátora Eyberta, dále se připraví poslanec Radko Martínek.

 

Senátor Pavel Eybert: Dobrý den. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vám za Senát Parlamentu České republiky odůvodnil pozměňovací návrhy, které v Senátu byly schváleny k návrhu zákona, kterým se mění zákon o volbách do obecních zastupitelstev.

Tento návrh novely zákona byl projednáván již na 23. schůzi Senátu v jeho druhém funkčním období. Ve výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, který byl garančním výborem tohoto pléna, jsem doporučil, aby návrh byl zákon schválit. Bohužel na plénu Senátu se tak nestalo. Právě tak nebyl přijat ani návrh předmětnou novelu zákona zamítnout. Proto byl návrh zákona postoupen do podrobné rozpravy, v jejímž průběhu bylo podáno několik pozměňovacích návrhů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP