Neautorizováno !


 

(12.50 hodin)

Poslanec Cyril Svoboda: Paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, vážená vládo. Jak mi tady bylo připomenuto již cestou, navrhuji, aby tento návrh zákona byl také přikázán petičnímu výboru. Jde o základní lidská práva a nemá to ústavně právní výbor, takže navrhuji petiční výbor.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se někdo s jiným návrhem? Není tomu tak.

 

V hlasování pořadové číslo 371, které zahajuji se ptám, kdo souhlasí s přikázáním tohoto návrhu rozpočtovému výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 371 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 191 vyslovilo 161 a 7 bylo proti.

 

V hlasování pořadové číslo 372, které zahajuji, se ptám, kdo souhlasí s přikázáním tohoto návrhu petičnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 372 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 192 vyslovilo 120 a 48 bylo proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru rozpočtovému a výboru petičnímu.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nyní budeme před polední přestávkou projednávat pevně zařazené body 113, 114 a 115 - což jsou body volební. Dalším bodem tedy je

 

113.
Návrh na změny ve složení Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

 

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Jan Vidím a seznámil nás s předloženým návrhem a navrhl další postup.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Projednáme bod změny ve složení Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání. Úvodem mi dovolte kratičkou rekapitulaci. Ke dni 11. ledna t. r. rezignoval na členství v této radě pan Jan Levíček. V současné době pracuje Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání v následujícím složení: Marie Hakenová, Bohuslav Hanuš, Josef Josefík, Josef Musil, Jiří Novotný, Petr Štěpánek, Jiří Tomek - ti byli zvoleni 9. července 1994 - promiňte - Zdeňka Hůlová - ta byla zvolena 2. listopadu 1994, a konečně pánové Stanislav Milota, Martin Muchka, Milan Trojan a Jan Uhlíř. Tito byli zvolení 3. prosince 1997. Ke dnešnímu dni je tedy neobsazeno jedno místo člena této rady.

Prosím, vážená paní předsedající, abyste k rezignaci pana Jana Levíčka otevřela rozpravu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Otvírám rozpravu k předložené rezignaci a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Rozpravu končím. Nyní žádám předsedu volební komise, aby přednesl návrh usnesení.

 

Poslanec Jan Vidím: Budeme hlasovat o usnesení, kterým Poslanecká sněmovna bere na vědomí rezignaci člena Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání pana Jana Levíčka ke dni 11. ledna 2000.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 373 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 373 tento návrh usnesení byl přijat, když se pro něj z přítomných 195 vyslovilo 174 a jeden byl proti.

 

Pokračujte, prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji, přistoupíme nyní k volbě jednoho člena Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání. Ve stanovené lhůtě byly volební komisi předloženy poslaneckými kluby následující návrhy: pan Daniel Novák - KSČM, pan Arnošt Wagner - KDU-ČSL. Návrhy byly zaslány 18. února na vědomí všem poslaneckým klubům. Zvolenému členovi započne jeho šestileté volební období dnem jeho zvolení.

Pokud jde o způsob volby, citovaný zákon neupravuje způsob volby, proto volební komise navrhuje volbu veřejnou, protože už na 10. schůzi Poslanecké sněmovny v roce 1997 byli členové této rady voleni volbou veřejnou.

Prosím, vážená paní předsedající, abyste otevřela rozpravu o způsobu volby. Pokud sněmovna nenavrhne jiný způsob, bude se volit veřejně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Otvírám rozpravu ke všem předneseným návrhům včetně způsobů volby. Vzhledem k tomu, že se do této rozpravy hlásím, prosím pana místopředsedu Grosse, aby mě vystřídal v řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Probíhá rozprava a v rozpravě se slova ujme paní místopředsedkyně Petra Buzková. Prosím, paní kolegyně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové. Na volbu člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání České republiky byly navrženy dvě osoby. Já bohužel musím říci, že ani mně, ani mým kolegům z poslaneckého klubu sociální demokracie nebyly navrhovateli těchto dvou osob předloženy ani jejich profesní, ani jejich profesionální předpoklady pro výkon této funkce. Proto prostě nejsme schopni solidním způsobem rozhodnout, zda některá z těchto osob může kvalifikovaným způsobem vykonávat tuto funkci.

Já z tohoto důvodu navrhuji přerušení tohoto bodu do příštího týdne - libovolně, kterého dne - nechám na uvážení předsedy volební komise. Myslím, že toto přerušení je především v zájmu navrhovatelů těchto dvou osob, o jejichž volbě bychom měli rozhodnout.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní místopředsedkyni Petře Buzkové. Dále v rozpravě vystoupí předseda poslaneckého klubu KSČM pan kolega Vojtěch Filip. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové. Já jsem odeslal volební komisi životopis doc. Mgr. Ing. Daniela Nováka, CSc., který pracuje jako advokát a externě je docentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pan doc. Novák vystudoval Vysokou školu elektrotechnickou, později se začal věnovat správnímu řízení, a proto vystudoval ještě právnickou fakultu. Přestože jsem přesvědčen o tom, že již minulé volby, kdy se poprvé rozšiřovala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, bylo možné tohoto odborníka do této rady zvolit, Poslanecká sněmovna vybrala jiného kandidáta. Já jsem přesvědčen o tom, že je samozřejmě možné dále diskriminovat kohokoliv v tomto státě pro jeho politický názor. Jsem ovšem přesvědčen o tom, že to není správné. Doporučuji Poslanecké sněmovně doc. Mgr. Ing. Daniela Nováka, CSc., za člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání České republiky.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Filipovi. V rozpravě dále vystoupí předseda volební komise pan kolega Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Zazněla zde informace předsedy poslaneckého klubu KSČM, že zaslal volební komisi životopis jednoho z navržených kandidátů. Toto je skutečností. Upozorňuji však, že není povinností ani právem volební komise s tímto kohokoliv seznamovat. Je to povinností navrhovatele, aby seznámil ostatní poslanecké kluby s jejich návrhem.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ne. Rozpravu uzavírám a mělo by se nyní hlasovat o procedurálním návrhu paní kolegyně Petry Buzkové. Návrh zněl, aby…

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Můj návrh zněl, aby tento bod byl přerušen do - pan předseda volební komise navrhuje - do středy příštího týdne, po uzavření rozpravy.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 374 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 374 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 194 pro vyslovilo 157 a 19 bylo proti.

Tento bod byl přerušen.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP