Neautorizováno !


 

(13.00 hodin)

(pokračuje Buzková)

Dalším bodem je

 

114.
Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

 

Prosím, aby se úvodního slova ujal předseda volební komise pan poslanec Jan Vidím a seznámil nás s předloženým návrhem.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, jsme tedy v bodu návrh na volbu člena Rady ČTK. Chtěl bych sdělit, že 8. února letošního roku skončilo volební období člena Rady ČTK panu Pavlu Augustovi. V současné době má Rada ČTK toto složení: paní Martina Mohylová, paní Nelly Eleonora Rasmusenová, pan Václav Vrabec, pan Zdeněk Zajíček - ti byli zvoleni 19. května r. 1998, pan Martin Přibáň, jemuž volební období začalo 21. červnem r. 1998, a konečně paní Slavěna Broulíková, která byla zvolena 1. dubna loňského roku. K dnešnímu dni je tedy neobsazeno jedno místo člena této rady.

Můžeme přistoupit k volbě jednoho člena Rady České tiskové kanceláře, kdy ve stanovené lhůtě byly volební komisi předloženy poslaneckými kluby tyto návrhy: pan Pavel Augusta, ODS, paní Petra Svobodová, KSČM, pan Rudolf Vodička, KDU-ČSL. Návrhy byly 18. února t. r. zaslány všem poslaneckým klubům na vědomí. Zvolenému členu začne jeho pětileté volební období dnem voleb.

Pokud jde o způsob volby, citovaný zákon neupravuje, volební komise navrhuje volbu veřejnou, tak jak se uskutečnila již na 10. schůzi Poslanecké sněmovny v roce 1999. Požádal bych vás, vážená paní předsedající, abyste otevřela rozpravu o způsobu volby. Nezazní-li jiný návrh, budeme volit bez hlasování veřejně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a otevírám rozpravu ke způsobu volby i k navrženým kandidátům. Pan předseda Kasal má slovo, připraví se pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Jan Kasal: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, jménem poslaneckého klubu KDU-ČSL stahuji kandidaturu Rudolfa Vodičky.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, abych předešel tomu, co se odehrálo při minulé volbě, chtěl bych říci, že pan Augusta, navržený ODS, je člen, který již pracoval v Radě ČTK. Poslanecká sněmovna měla možnost seznámit se s jeho prací, a protože aspoň my v ODS jsme byli s jeho prací spokojeni, navrhujeme ho opět.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Není tomu tak, rozpravu končím. Prosím, pane předsedo, ujměte se slova.

 

Poslanec Jan Vidím:Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, můžeme tedy v tomto okamžiku přistoupit k volbě s tím vědomím, že poslanecký klub KDU-ČSL stahuje, dá-li se to takto formulovat, svého kandidáta, resp. kandidáta navrženého tímto poslaneckým klubem. Upozorňuji, že kandidátku předkládá Poslanecké sněmovně nikoli její předseda, ale volební komise. Teď bych měl správně požádat o přerušení schůze, svolat volební komisi apod. Nejjednodušší způsob myslím bude, že Poslanecká sněmovna během hlasování o jednotlivých kandidátech vezme na vědomí a přihlédne ke stanovisku poslaneckého klubu KDU-ČSL.

V tomto okamžiku můžeme přistoupit k hlasování o jednotlivých kandidátech. Za člena této rady je navržen pan Pavel Augusta.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 375 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 375 se z přítomných 194 pro vyslovilo 150 a bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za členku této rady je navrhována paní Petra Svobodová.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 376 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 376 z přítomných 194 bylo pro 47 a 70 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Konečně za člena této rady je navrhován pan Rudolf Vodička.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 377 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 377 se z přítomných 193 pro vyslovilo 15 a 58 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Konstatuji, že Poslanecká sněmovna v prvním kole zvolila členem Rady ČTK pana Pavla Augustu, kterému tímto blahopřeji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a tím končím tento bod. Dalším bodem je

 

115.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

 

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, na 15. schůzi Poslanecké sněmovny jsme zvolili 9 členů Rady Státního fondu kultury ČR a na 19. schůzi Poslanecké sněmovny jednoho člena této rady. Podle zákona 241/92 Sb. může mít Rada Státního fondu kultury ČR až 13 členů, které navrhuje ministr kultury, což znamená, že lze zvolit ještě další tři členy. Pan ministr Dostál předložil 14. února volební komisi tyto návrhy na členy Rady Státního fondu kultury České republiky: pánové Tomáš Grulich, Jan Kněžínek, Vladimír Líbal a Igor Němec.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Na 15. i 19. schůzi Poslanecké sněmovny proběhla volba členů rady tohoto fondu tajně. Proto volební komise doporučuje také dnes provést volbu tajnou, která je technicky připravena. Požádal bych vás, vážená paní předsedající, abyste otevřela rozpravu jak k navrženým kandidátům, tak k navrženému způsobu volby. Nezazní-li jiný návrh na způsob volby, budeme volit tajně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a otevírám rozpravu k navrženému způsobu volby i k nominovaným kandidátům. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedající, v tomto okamžiku je možné vyhlásit konání tajné volby tak, aby hlasovací lístky byly vydány do 13.23 hodin.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Do 13.23 hodin budou tedy vydávány volební lístky. Současně vyhlašuji polední přestávku, a to do 14.30 hodin, kdy začneme projednávat třetí čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu.

 

(Jednání přerušeno ve 13.08 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP