Neautorizováno !


 

(14.30 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji odpolední část našeho jednání. Dříve než přistoupíme ke stanovenému bodu, žádám předsedu volební komise pana poslance Jana Vidíma, aby nás seznámil s výsledkem prvního kola třetí volby členů Rady státního fondu kultury České republiky.

Prosím o klid v jednacím sále.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledkem volby členů Rady státního fondu kultury ČR.

Bylo vydáno 167 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 152 platných i neplatných hlasovacích lístků.

Pro navržené kadidáty byly hlasy odevzdány takto: Pro pana Tomáše Grulicha byly odevzdány 53 hlasy, pro pana Jana Kněžínka bylo odevzdáno 49 hlasů, pro pana Vladimíra Líbala bylo odevzdáno 60 hlasů a pro pana Igora Němce byly odevzdány 43 hlasy. Konstatuji, že v prvním kole nebyl zvolen nikdo.

Do druhého kola postupují pánové Tomáš Grulich, Kněžínek, Vladimír Líbal a Igor Němec. Doporučuji, aby druhé kolo proběhlo ve středu příští týden.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji za informaci, pane předsedo. Nyní můžeme přistoupit k bodu

 

88.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000
/sněmovní tisk 376/6/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolků zpravodajů vedle již sedícího předsedy rozpočtového výboru pana kolegy Tlustého usedl i místopředseda vlády a ministr financí České republiky pan Pavel Mertlík.

Konstatuji, že pozměňovací návrhy jsme obdrželi ve sněmovním tisku 376/9. Nyní podle § 106 odst. 2 zákona o jednacím řádu otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku.

V rozpravě vystoupí, protože se do ní přihlásil, zpravodaj a předseda rozpočtového výboru kolega Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dovoluji si vás upozornit, že číslo tisku 376/9 je správné číslo tisku, ze kterého budeme vycházet, protože předchozí tisk 376/9 usnesení výboru pro místní rozvoj bylo staženo. To byla poznámka, kterou jsem učinil ve druhém čtení. Vycházet budeme z tisku 376/9, který obsahuje na stranách 1-16 usnesení rozpočtového výboru k číselným položkám, na straně 17 usnesení doprovodná navržená rozpočtovým výborem, na stranách 18-29 pozměňovací návrhy, které padly ve sněmovně k číselným položkám, a na straně 30 pozměňovací návrhy k textové části a návrh na doprovodná usnesení.

Dále mi dovolte konstatovat, že vládní rozpočtová rezerva je na začátku jednání na úrovni 327,5 milionu korun, což uvádím proto, že velká část pozměňovacích návrhů jde právě na vrub vládní rozpočtové rezervy a je jasné, že v průběhu hlasování, kdybychom se dostali k vyprázdnění této položky, všechny ostatní pozměňovací návrhy by se staly nehlasovatelné. Mám na mysli ty pozměňovací návrhy, které čerpají z vládní rozpočtové rezervy.

Dále mi dovolte navrhnout opravu formálních chyb, ke kterým došlo při přepisu tisku 376/9.

V pozměňovacím návrhu B15/6 je omylem uvedena ulice Vrzova, správně má být ulice Tvrzova.

V návrhu B23 je omylem uvedena částka 50 mil. korun, i když nepochybně předkladatel tohoto návrhu předložil návrh s částkou 52 mil. korun. V návrhu B23 má být správně 52 mil. korun.

Dále mi dovolte vyzvat předkladatele návrhů B4 a B28, aby v tuto chvíli v rozpravě se přihlásili k jedné z možných verzí jejich návrhů, neboť se liší písemný podklad a na mikrofon uvedený návrh. Týká se to návrhu B4, ve kterém byla uvedena do stena částka 89 mil. korun, v písemném podkladu je částka 89 mil. 296 tis. korun. Předpokládám, že přesnější je podrobná částka.

Stejně tak byl rozpor ve vystoupení u návrhu B28, kde předkladatel uvedl, že navrhuje, aby příslušná položka byla uvedena na loňskou úroveň, čemuž by odpovídala částka uvedená v tisku 20 mil. 105 tis. korun, ale zároveň uvedl částku 19 mil. korun. Jen část tvrzení může být pravdivá, buď je to loňská úroveň, nebo je to 19 mil. korun.

Prosím, kdyby se předkladatelé návrhů B4 a B28 vyjádřili, kterou z těchto dvou variant měli na mysli.

Dále bych si dovolil vyzvat předkladatele návrhů B10, 13 a 14 - poslance Gongola, B17 - pana poslance Vávru, B41 - pana poslance Korbela, B44 - paní poslankyni Horníkovou a B25 - pana poslance Franka, aby ve smyslu poznámek, které jsou uvedeny u jejich pozměňovacích návrhů, v tuto chvíli své návrhy upřesnili. Formálně nejsou zcela v pořádku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP