Neautorizováno !


 

(10.30 hodin)

(pokračuje Pešán)

To znamená nepoživatelnost masa apod.

Postup distributorů při vydávání léčivých přípravků ve smyslu zákona č. 79/1997 Sb., jakož i povinnosti a oprávnění je upraveno v § 20 a konkrétně v odst. 1 písm. d) bod 5 i veterinárním lékařům. Zákon však neupravuje omezení převést tuto zodpovědnost na jinou fyzickou osobu na základě zmocnění s předložením předpisu nebo objednávky podepsané zodpovědným subjektem.

V prováděcí vyhlášce č. 286/1999 Sb., v § 25 je přesně uveden taxativní výčet činností, které mohou vykonávat veterinární technici. Z výčtu těchto činností vyplývá, že podle § 25 písm. l) vyhlášky může veterinární technik samostatně provádět jen preventivní podávání vitaminových a minerálních přípravků zdravým zvířatům, pokud tyto přípravky nejsou vázány na předpis veterinárního lékaře anebo byly pro tato zvířata veterinárním lékařem předepsány.

V rámci přibližování se právním předpisům Evropské unie nelze vytvářet nebo novelizovat právní předpisy, které by výkon léčebně preventivní péče ztěžovaly. Předpisy Evropské unie jasně stanoví, že tuto činnost může vykonávat pouze oprávněná graduovaná osoba s úplným medicínským vysokoškolským vzděláním a stejně tak uchovávat veterinární léčiva v domácí lékárně. Nikde v zemích Evropské unie není stanoveno, že by léčebně preventivní činnost mohl vykonávat střední veterinární nebo zdravotnický personál a stejně tak vlastnit domácí lékárnu a v rámci správné distribuční praxe nakupovat a prodávat hromadně vyráběné léčivé přípravky.

Ještě snad zmínku, že je celý tento návrh v rozporu s § 48 odst. 3 písm. c) zákona o léčivech, protože léčivé přípravky jsou oprávněni vydávat pouze veterinární lékaři.

Tolik jenom k návrhu, který přednesla paní poslankyně Fischerová.

Chtěl bych ještě upozornit předkladatele zákona na celou řadu legislativně technických chyb v předloženém návrhu, kdy mohu vyjmenovat např. § 2 na str. 39, § 3 atd., kdy návrh zákona odkazuje na již neexistující zákonné normy, jako je zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, atd., které byly zrušeny právě novým veterinárním zákonem.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Taktéž děkuji. Teď vidím jednu faktickou poznámku. Chtěl bych jenom upozornit na to, že probíhá podrobná rozprava, to znamená, že by v ní měly být přednášeny pozměňovací návrhy, byť víme, že dikce jednacího řádu není v tomto směru úplně jednoznačná. Nicméně snažme se ve svých vystupováních rozdělovat obecnou a podrobnou rozpravu.

Teď vidím s faktickou poznámkou se hlásící paní kolegyni Evu Fischerovou.

 

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budu se samozřejmě držet v mezích faktické poznámky.

Dovolím si pouze reagovat na předřečníka. Moje dva pozměňovací návrhy se vztahují pouze na tzv. starší generaci veterinárních techniků, kteří provozují svou praxi podle původního povolení o činnosti osob odborně způsobilých k veterinární činnosti, a sice před nabytím účinnosti nového veterinárního zákona. A v tomto povolení je spektrum činnosti poněkud širší. V žádném případě moje pozměňovací návrhy netendovaly k tomu, aby veterinární technici mohli léčiva odebírat a poskytovat je dále. Tendovaly k tomu, aby mohli biopreparáty používat pro svou praxi. Z povolení před účinností veterinárního zákona vyplývá možnost vakcinace a jiných, krvavých zákroků, ke kterým určité léčivé veterinární přípravky potřebují. A to bylo cílem mého pozměňovacího návrhu, nikoliv nepříslušné rozšíření.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní kolegyni Evě Fischerové. Byla to faktická poznámka k předřečníkovi panu kolegovi Pešánovi.

Nyní se hlásí pan kolega Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Děkuji. Pane místopředsedo, chtěl bych pouze zpřesnit druhou část pozměňovacího návrhu, který jsem předložil, a která zní: V části šesté se doplní text: "s výjimkou části třetí, bodu prvého, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak, podrobnou rozpravu uzavírám.

Pan zpravodaj mě případně opraví, ale mám pocit, že nezazněl ani návrh na zamítnutí, ani návrh na vrácení zákona výboru k novému projednání. Není tudíž o čem hlasovat. Končím druhé čtení projednávání sněmovního tisku č. 407.

Blahopřeji k premiéře ministrovi zdravotnictví České republiky panu Bohumilu Fišerovi. Děkuji i zpravodaji a končím projednávání bodu 13.

 

Jak jsem již avizoval, budeme nyní projednávat bod

 

24.
Vládní návrh zákona o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zákon o sbírkách muzejní povahy)
/sněmovní tisk 427/ - druhé čtení

 

Předložený návrh uvede z pověření vlády České republiky ministr kultury pan Pavel Dostál. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budu velice stručný před projednáváním ve druhém čtení, neboť vše podstatné bylo řečeno a vaši podporu jsem získal již v prvém čtení. Děkuji za ni.

Pro vaši informaci jenom konstatuji, že návrh zákona projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a také výbor pro evropskou integraci.

Se všemi pozměňovacími návrhy - a to opakuji - se předkladatel seznámil. Děkuji tímto za spolupráci, zvláště proto, že rozhodující většinu z nich považuje navrhovatel za návrhy, které vládní návrh zpřesňují, činí jej srozumitelnějším a výstižněji vyjadřují ustanovení některých směrnic Evropské unie, a co je hlavní, respektujíce při tom českou realitu v oblasti památkové péče. Ve třetím čtení podpořím pozměňovací návrhy, které byly vzneseny.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministrovi kultury České republiky panu Pavlu Dostálovi.

Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a výboru pro evropskou integraci. Usnesení obou výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 427/1 a 427/2. Prosím, aby se slova postupně ujali zpravodajové těchto výborů, nejprve pan poslanec Josef Ježek a poté pan poslanec Jaroslav Lobkowicz. Prosím, pane kolego, můžete hovořit.Hovoří pan kolega Josef Ježek.

 

Poslanec Josef Ježek: Pane předsedající, děkuji. Dámy a pánové, vážená vládo, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu na svém zasedání projednal předložený tisk zákona o ochraně sbírek muzejní povahy a přijal k němu usnesení č. 110, ve kterém se v zásadě říká toto: výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění náměstka ministra kultury pana dr. Nováka, zpravodajské zprávě poslance Josefa Ježka a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh zákona o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně dalších zákonů (tisk 427) s předloženými pozměňovacími návrhy, tak jak je máte před sebou v tisku 427/1 pod body 1 až 12.

Myslím, že v tuto chvíli by bylo zbytečným prodlužováním našeho jednání jednotlivé pozměňovací návrhy, které jsou většinou jenom technického charakteru, specifikovat čtením. Doporučuji tedy předložený tisk  vaší pozornosti. Tolik v tuto chvíli.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Josefu Ježkovi. Nyní může hovořit pan kolega Jaroslav Lobkowicz. Prosím, pane kolego.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP