Neautorizováno !


 

(10.20 hodin)

(pokračuje Výborný)

Ale někdy se toto hektické projednávání zákonů hodí k tomu, aby byla napravena chyba. Jestliže někdo chybu učiní, a může ji učinit i Poslanecká sněmovna, Senát a každý z nás, je třeba ji co nejdříve napravit.

Parlament se usnesl 9. prosince minulého roku na poměrně rozsáhlé novele živnostenského zákona. Usnesení po jisté bitvě o registrační pokladny bylo úspěšně završeno příznivým hlasováním o této novele. Součástí novely, která vejde v účinnost 1. března tohoto roku, je také ustanovení § 31 odst. 12 novely nového znění živnostenského zákona. O co v tomto ustanovení běží?

V tomto ustanovení jde o to, že až na výjimky, které jsou v zákonu taxativně popsány, musí každý podnikatel, ať je to sebedrobnější živnostník, vydat doklad o tom, že prodal zboží nebo poskytl službu. Na tomto dokladu musí uvést své obchodní jméno, identifikační číslo, datum prodeje zboží, případně datum poskytnutí služby a druh zboží nebo služby, kterou poskytl. Toto musí každý sebemenší živnostník učinit vždy, když se jedná o nákup zboží za částku vyšší než 20 Kč. To je částka, za kterou se mnoho zboží v České republice zakoupit nedá. Jinými slovy to znamená, že u každého nákupu, s výjimkami, které jsou drobné, bude muset každý sebemenší živnostník podle této novely od 1. března vydávat paragony s průpisem a ty uschovávat po dobu tří let, i na nákup jedné krabičky cigaret, dvou krabic plnotučného mléka a podobně. To samozřejmě nebude problémem pro obchodní řetězce a velké obchody, neboť ty jsou vybaveny čtecím zařízením na čárkové kódy a jejich paragony obsahují až do větších než zákonem požadovaných podrobností všechny údaje. Bude to ale problémem pro každého menšího nebo i středního podnikatele.

Dámy a pánové, soudím, že jsme učinili chybu. Říkal jsem to na začátku. Soudím, že to můžeme napravit. Když v souvislosti s tímto sněmovním tiskem novelizujeme také živnostenský zákon, doporučuji, aby živnostenský zákon byl změněn ještě tak, jak posléze přednesu.

Navrhuji, aby v části 3 osnovy dosavadní text pod návětím byl označen jako bod 2 a byl připojen před toto první bod, který bude znít: "V § 31 odst. 12 číslo 20 se mění na číslovku 500." Tím bude zabezpečeno, že doklad se vydávat musí. Jsem přesvědčen, že je to správný požadavek, nemůže být nepořádek v dokladech a je správné, aby u větších nákupů bylo dokladováno, že bylo nakoupeno, aby byla kontrola. Ale 500 Kč je hranice zboží, které by ještě mělo být takto sledováno, nižší nákupy nikoliv.

Mám současně za to, že v souvislosti s tímto mým návrhem by bylo už velmi užitečné v části 6 zákona, což je účinnost, připojit slova "a s výjimkou ustanovení bodu 1 čl. III, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení".

Dámy a pánové, nepovažuje se za obvyklé v parlamentní praxi, aby bylo použito projednávání novely např. zákona o léčivech k připojení změny, která se týká jiného problému. Vystavuje to například pana ministra zdravotnictví do těžkého problému, zda má s touto navrhovanou změnou jako zástupce předkladatele vyslovit souhlas, či nikoli. Domnívám se, že v tomto směru si pomůžeme správnou parlamentní praxí. Nabízím každému, kdo chce o tomto problému se mnou diskutovat, že se s ním rád sejdu o polední přestávce, abych věc mohl osvětlit podrobněji, než by se slušelo z místa řečniště. Děkuji vám za pozornost a doufám, že můj návrh bude akceptován.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Výbornému. Nepochybuji, že ministr zdravotnictví tento pozměňovací návrh bude konzultovat s předkladatelem inkriminované novely, kterým byl ministr průmyslu a obchodu pan Miroslav Grégr. Pan ministr zdravotnictví nepochybně tuto konzultaci s ministrem průmyslu povede ve vztahu k zmíněnému pozměňovacímu návrhu.

Nyní může hovořit kolega Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, ušetřím vás důvodové zprávy, neboť je zcela identická s předřečníkem. I můj návrh se bude týkat části 3 tohoto návrhu zákona, to je novely zákona živnostenského. Návrhy, které přednesu, se budou týkat téhož ustanovení, to znamená § 31, odst. 12.

Navrhuji dvě varianty úpravy § 31. Varianta první zní: V § 31 odst. 12 se v první větě za slova "povinna vydat" doplňují slova "na žádost zákazníka". Varianta druhá: V § 31 odst. 12 ve třetí větě částka 20 Kč se nahrazuje částkou 1000 Kč.

Tento text v první nebo ve druhé variantě, byl-li by přijat, by se stal součástí části třetí projednávaného textu. Tato formulace by se doplnila za úvodní slova, která končí slovy "se mění takto".

Součástí tohoto návrhu je i úprava části 6 projednávaného zákona, kde přesně v souladu s tím, co navrhl kolega Výborný, by se uvedla formulace "s výjimkou části 3, která nabývá účinnosti dnem vyhlášení".

Cílem tohoto návrhu, který je součástí jak první, tak druhé varianty, je zrychlená účinnost tohoto nápravného kroku, kterým se snažíme stejně jako kolega Výborný zabránit obtížím zejména menších obchodníků a podnikatelů, kteří by při stavu, který by nastal po 1. březnu letošního roku, měli, velké obtíže s prodejem zboží, u kterého by prodej byl zpomalen a vázán na vydávání dokladů, jak to zde bylo uváděno.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Tlustému. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Je tomu tak. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych zareagoval několika poznámkami na před chvílí předložený pozměňovací návrh, týkající se možnosti odebírat veterinárními techniky léčiva od distributorů. Veterinární technici dle mého názoru nejsou v žádném případě vyloučeni z okruhu osob oprávněných používat léčivé přípravky při poskytování veterinární péče ani nejsou dle mého názoru znevýhodňováni tím, že nemohou nakupovat léčiva přímo od distributorů.

Veterinární technik mající střední odborné vzdělání k výkonu činnosti na základě povolení příslušné okresní veterinární správy může v rámci této činnosti nakupovat léčivé přípravky v lékárně nebo u veterinárního lékaře. Léčit lze pouze po stanovení přesné diagnózy, kterou může stanovit jen veterinární lékař. Aplikace léčiv zvláště parenterální může vyvolat vedlejší nežádoucí účinky anafylaktické a jiné, a ty může posoudit pouze veterinární lékař a ihned nasadit antidota a podobně. Z hlediska ochrany zvířat před týráním je třeba stanovit vhodnou léčbu a způsob aplikace léčiva, a to může pouze veterinární lékař.

Další důležitá součást je oblast ochrany potravinového řetězce před přenosem reziduí veterinárních léčiv do potravinového řetězce. Tam je třeba stanovit ochranné lhůty, které může opět stanovovat jen veterinární lékař. Ten má za povinnost zajistit i dodržení a v případě nutné porážky stanovit příslušná opatření.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP