Neautorizováno !


 

(10.10 hodin)

(pokračuje Fischerová)

Zde bych chtěla zvlášť zdůraznit, že předpis veterinárního lékaře je naprosto neopomenutelný.

Podle písm. g) odstavce druhého § 20 projednávaného zákona jsou distributoři léčivých přípravků oprávněni na úseku veterinární péče poskytovat přípravky pouze veterinárním lékařům, nikoliv však ostatním osobám odborně způsobilým k veterinární činnosti. Je tomu tak také i v případě, kdy mají tyto odborně způsobilé osoby k dispozici řádný předpis veterinárního lékaře. Toto omezení postihne především veterinární techniky zvýšením nákladů na jimi poskytovanou péči a následně se také projeví na úhradách od chovatelů za služby poskytované veterinárními techniky.

Zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, v § 77 uznává platnost povolení k odborné veterinární činnosti, která byla vydaná před nabytím účinnosti tohoto zákona. Naplnění rozsahu činnosti dané povolením z doby před účinností veterinárního zákona z roku 1999 vyžaduje odběr většího množství například imunobiologických přípravků pro vakcinace, které právě starší generace veterinárních techniků ke své práci potřebuje.

Doufám, že Poslanecká sněmovna můj návrh podpoří a přispěje k usnadnění pracovních podmínek aspoň malému počtu pracovníků, kteří svou činnost ještě provozují na podkladě původního povolení k odborné veterinární činnosti, které zůstává v platnosti a kde poskytované služby jsou zakotveny v poněkud širším spektru, než je tomu u povolení nových. Děkuji vám za podporu a za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní kolegyni Fischerové. Nyní bude hovořit pan kolega Janeček, připraví se paní kolegyně Jirousová.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně. Jeden z návrhů přednesl už kolega Čevela, takže bych přednesl dva návrhy.

Prvním návrhem je doplnění pozměňovacího návrhu, který je obsažen v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, tj. ona novela živnostenského zákona, kde navrhuji, aby se v článku 3 vložil nový bod 3, který zní takto: "Osoby, které vykonávaly registrovanou činnost v oboru zubní laborant jako nestátní zdravotnické zařízení podle zvláštního právního předpisu k 1. 3. 2000 a po tomto datu vykonávaly tuto činnost formou koncesované činnosti 'výroba a opravy zubních náhrad', které oznámí orgánu příslušnému k registraci podle zvláštního právního předpisu do jednoho měsíce od účinnosti tohoto zákona, že hodlají pokračovat ve své činnosti jako nestátní zdravotnické zařízení a nedošlo u nich ke změnám oproti skutečnostem uvedeným v původní registraci, nejsou povinny žádat o novou registraci. V ostatních případech se postupuje podle zvláštního právního předpisu." Odkaz: zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči.

Druhý pozměňovací návrh, který souvisí s tímto návrhem, říká: v případě, že bude přijatý pozměňovací návrh uvedený v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví č. 94 ze dne 2. února 2000 pod bodem 9.1, tj. změna živnostenského zákona, doplnit článek 6 týkající se účinnosti zákona tak, že se na konci doplňují slova "a článek 3 bod 1, 2 a 3, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení".

Domnívám se, že návrhy jsou zjevné, a nechci je dále zdůvodňovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Janečkovi. Nyní může hovořit paní kolegyně Taťána Jirousová, připraví se kolega Cabrnoch. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Pane předsedající, kolegyně a kolegové. Navrhuji v § 21 - Další povinnosti a oprávnění lékárny v odst. 1 za písm. g) doplnit písmeno h) v následujícím znění:

"h) bezodkladně obstarat a pacientovi vydat náhradní léčivý přípravek, a to bez finanční spoluúčasti pacienta, pokud byl lékařem předepsán léčivý přípravek plně hrazený z prostředků veřejného zdravotního pojištění a lékárna jej nemá k dispozici. K tomuto účelu je lékárna povinna udržovat v trvalé zásobě léčivé přípravky ve složení a množství stanoveném vyhláškou Ministerstva zdravotnictví."

Děkuji. Zdůvodnění jsem již řekla v rozpravě.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní kolegyni Jirousové. Nyní může hovořit pan kolega Cabrnoch, připraví se pan kolega Kováčik. Prosím.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Můj pozměňovací návrh je velmi stručný, neboť chci změnit pouze jedno slovo, a to v bodu 56 vládního návrhu pod písm. h) navrhuji zaměnit slovo "plyny" za slovo "léčiva". Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji kolegovi Cabrnochovi. Nyní bude hovořit pan kolega Kováčik, připraví se pan kolega Výborný.

 

Poslanec Pavel Kováčik:Vážený pane předsedající, paní a pánové, chtěl bych poprosit o podporu dvěma pozměňovacím návrhům, které předkládám.

První pozměňovací návrh zní: V § 12 odst. 1 písm. e) bod 2 slova "veterinárních lékařů" nahradit slovy "osob oprávněných k poskytování veterinární péče".

Druhý pozměňovací návrh předkládám ve dvou variantách nebo ve dvou alternativách. První alternativa zní: V § 20 odst. 2 se doplňuje písm. e), které zní: "osobám oprávněným k poskytování veterinární péče podle zvláštních předpisů, jde-li o veterinární léčivé přípravky používané při poskytování veterinární péče, pokud byly předepsány veterinárním lékařem". Ostatní písmena se přeznačí.

Varianta nebo alternativa druhá: V § 20 odst. 2 se doplňuje písm. e), které zní: "veterinárním technikům, jde-li o veterinární léčivé přípravky používané při poskytování veterinární péče, pokud byly předepsány veterinárním lékařem". Ostatní písmena se opět přeznačí.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji kolegovi Kováčikovi. Nyní může hovořit pan kolega Výborný, připraví se pan kolega Tlustý.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové. Obávám se, že svými pozměňovacími návrhy nejvíce překvapím pana ministra, a nečiním tak rád. Překvapím ho zřejmě proto, že mé pozměňovací návrhy se naprosto nebudou týkat zákona, kterým se novelizuje zákon o léčivech, ale budou se týkat části třetí osnovy, tj. živnostenského zákona. To je legitimní, protože projednáváme také novelu živnostenského zákona.

Já - a kolegové z ústavně právního výboru to vědí - pravidelně na schůzích výboru velmi kritizuji to, že se na jediné schůzi výboru, na jediné schůzi sněmovny projednává pět novel přestupkového zákona, tři čtyři novely živnostenského zákona, tři čtyři novely zákona upravujícího občanské soudní řízení, čímž samo sebou vzniká v právním řádu zmatek a chaos.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP