Neautorizováno !


 

(11.40 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O tomto rozhodneme v hlasování číslo 897. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat. Z přítomných 108 pro 70, proti 23.

 

Prosím nyní paní kolegyni Svobodovou, aby přednesla příslušný návrh usnesení.

 

Poslankyně Alena Svobodová: Děkuji. Pane předsedající, můj návrh na usnesení zní:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá Nejvyšší kontrolní úřad, aby na základě zákona č. 166/1993 Sb., o NKÚ, provedl kontrolu hospodaření Fondu dětí a mládeže za období 1997 až 1999."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, o tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 898. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat. Z přítomných 112 pro 82, proti 22.

 

Pane zpravodaji, mám pocit, že jsme vyčerpali všechny návrhy k hlasování. Jelikož se všemi byl vysloven souhlas, nemyslím si, že je potřeba hlasovat o usnesení jako celku. Má někdo jiný návrh?

Ne, takže konstatuji, že bod 118 je uzavřen a byla k němu přijata tři usnesení.

 

Přistupujeme k bodu

 

119.
Návrh rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 2000
/sněmovní tisk 460/

 

Stanovisko vlády k návrhu jsme obdrželi jako tisk 460/1. Na návrh organizačního výboru tento sněmovní tisk projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výboru bylo rozdáno jako tisk 460/2.

Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj tohoto výboru pan poslanec Radim Turek a informoval nás o jednání výboru a přednesl také návrh usnesení Poslanecké sněmovně. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Radim Turek: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 26. schůze 2. února 2000 ke státnímu rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 2000, tisk 460.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění předsedy výboru Fondu dětí a mládeže Petra Kučery a zpravodajské zprávě poslance Radima Turka a po rozpravě:

1. Doporučuje Poslanecké sněmovně schválit rozpočet Fondu dětí a mládeže na rok 2000 s tím, že přebytek rozpočtu na rok 2000 bude zařazen do položky 543 - dary.

2. Žádá výbor Fondu dětí a mládeže o předložení seznamu konkrétních akcí v položce 042 - pořízení investic a v položce 511 - opravy a udržování.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu zpravodaji výboru panu Radimu Turkovi.

Otevírám všeobecnou rozpravu, do které mám první přihlášku pana kolegy Výborného a poté pan kolega Turek, nechce-li využít přednostního práva. Ne.

Hovořit bude ve všeobecné rozpravě pan kolega Miloslav Výborný. Prosím.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, musím říci, že považuji za naprosto absurdní, abychom rozpočet Fondu dětí a mládeže pro rok 2000 v této podobě schválili. Nejen proto, že je to rozpočet naprosto špatný, ale že bychom tím v podstatě zúplna popřeli to, co jsme před chvílí odhlasovali, totiž to, že si přejeme Fond dětí a mládeže zrušit, a to tak, že zákonem, protože jinak to samozřejmě není možné. A také s přihlédnutím k tomu, co jsme před chvílí neodhlasovali, totiž, že si nepřejeme, aby Fond dětí a mládeže vykonával právě tu činnost, kterou si naprogramoval na rok 2000, a dokonce až do roku 2005, a poučuje nás o této činnosti v koncepci, která je přílohou tohoto rozpočtu.

Rozpočet Fondu dětí a mládeže netají to, že z této koncepce činnosti do roku 2005 vychází, na což celkem také správně poukazuje dozorčí rada fondu, která upozorňuje, že je toho názoru, "že předkládaný rozpočet musí respektovat schválený program činnosti na rok 2000". A podotýkám, že my jsme žádný program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 2000 neschválili.

Mám dále za to, že nemá smysl probírat jednotlivé položky tohoto navrhovaného rozpočtu, jako třeba to, uvádím to jen příkladmo, že fond, který bude zákonem ještě letos, jak doufám, do konce první poloviny roku zrušen, bude pořizovat poměrně drahý nový software, hardware, investovat do budov apod. To bychom mohli jednotlivé položky takto probírat dlouho, bylo by to zbytečné.

Asi podstatnější je, že opravdu tento návrh rozpočtu je zpracován v rozporu s tím, co si přeje sněmovna, v rozporu s tím, že fond má být zrušen, že je zpracován na základě toho, že tento fond si přeje fungovat ještě nejméně pět roků, dále že tento rozpočet je podle mého mínění v některých věcech nereálný, v některých příjmových i výdajových částkách, a proto se domnívám, že je třeba neschválit to, co nám doporučuje výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, neschválit toto usnesení, ale já v podrobné rozpravě navrhnu usnesení jiné. Předesílám, že to bude usnesení, kterým budu navrhovat, abychom tento rozpočet vrátili k přepracování.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Výbornému. Dále v rozpravě vystoupí pan kolega Radim Turek.

 

Poslanec Radim Turek: Děkuji. Rozpočet je špatný, ale přestože nebyly uvedeny, nakonec pan kolega Výborný řekl, že nebude komentovat položky, takže nemohu argumentovat, v čem je rozpočet špatný.

Nejprve k panu ministru kultury Dostálovi. Údajně došlo k nehoráznému navýšení na mzdách, na platech a nějakému nezákonnému obohacování.

Pokud máte před sebou tisk 460, jehož součástí je rozpočet fondu na rok 2000, tak si můžete přečíst, že loni byly v plánu na mzdy 3 miliony 400 tisíc, na konci roku v předpokladu nakonec zůstaly 3 miliony, tzn., že došlo o 400 tisíc ke snížení položky na mzdy, a v předpokladu pro rok 2000 máte ve sloupci "částka na mzdy" 2 miliony 800 tisíc. Tak mi vysvětlete při pouhých kupeckých počtech, kde je to navýšení.

Dále předřečník hovoří o tom, že se bude nakupovat drahý software. Drahý software je v částkách hned nahoře, to je 40 tisíc korun, ve srovnání s předchozím rokem je rozdíl 110 tisíc korun dolů, takže se nenakupuje žádný drahý software.

Dále, pokud bychom nepřijali rozpočet fondu, je třeba také říci, že je to stop pro veškeré mládežnické organizace, že nedostanou žádné peníze na granty. Přebytek rozpočtu, který je ve výši 10 milionů 248 tisíc korun, není zrovna malý. Jestliže zhodnotíme, že fond byl zřízen zákonem č. 113 v roce 1993 a Poslanecká sněmovna spravovala v podstatě přes své lidi, kteří byli voleni zde na plénu, tento fond, tak právě odpovědnost padá na ty lidi, kteří do té doby nebyli schopni vůbec dohlédnout na to, že se nikdy nerozdělovalo více než 40 tisíc korun. Teprve v roce 1998 bylo rozděleno na činnost dětí a mládeže přibližně 300 tisíc korun a v závěru loňského roku došlo dokonce k navýšení na 900 tisíc korun.

Opakuji už to, co zde včera zaznělo, protože někteří se nezúčastnili včerejší rozpravy. Jestliže je málo přebytek 10 milionů 248 tisíc korun v průběhu jednoho roku, prosím, máme možná ještě větší představy, možná by to mohla být třeba miliarda, možná se k ní časem dopracujeme z jiných zdrojů.

Tolik jenom jako komentář k rozpočtu, kdy je třeba si uvědomit, že odmítneme-li rozpočet, nebudou se opravovat budovy, které padají někdy mnohdy na hlavu; jestli si to přejeme, aby to někomu spadlo na hlavu, prosím.

A dále si musíme uvědomit, že nepůjde ani koruna na jediný grant a projekt, které předložily mládežnické organizace. A podotýkám, že se jedená přibližně o 160 tisíc dětí a mládežníků v těchto organizacích.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Turkovi. Hlásí se ještě někdo do všeobecné rozpravy? Ano, pan kolega a ministr kultury Pavel Dostál. Prosím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP