Neautorizováno !


 

(11.50 hodin)

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedající, dovolte mi, abych vaším prostřednictvím upozornil pana zpravodaje, že když jsem tady vystoupil s onou poznámkou, apeloval jsem na skutečnost, že je možné, že až se bude rušit fond, nebude rušit co, protože mezitím existence fondu spotřebuje z toho spoustu peněz.

Pokud jsem dostal od této sněmovny úkol, abych to dokázal podvýboru pro děti a mládež, dokazuji to tímto ihned a úkol považuji za splněný, neboť jedním z tohoto čerpání peněz fondu před jeho zrušením je rozpočet tohoto fondu, jak říkal pan kolega Výborný. To za prvé.

Za druhé bych byl velice rád, kdyby pan poslanec Turek uváděl pravdivé informace. Nemluvil jsem o mzdách pracovníků fondu, mluvil jsem o odměnách členům statutárních orgánů společností spravovaných fondem. Možná to poslanci nevědí, ale fond spravuje spoustu společností, které mají své správní a dozorčí rady. (Zvoní mobily.) A tam došlo po nástupu nového výboru fondu k podstatnému navýšení těchto odměn. Pan poslanec Turek samozřejmě ví, že ministr Dostál myslel na tyto odměny, jenomže panu poslanci Turkovi se nehodilo, aby mluvil o těchto odměnách, a proto mluví o mzdách. Proto znovu opakuji, že velký únik peněz vidím v navýšení odměn členů statutárních orgánů společností fondu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci a ministrovi Dostálovi. Dále v rozpravě vystoupí paní kolegyně Dostálová. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Vážený pane předsedající, páni ministři, kolegyně a kolegové, rozhodně nechci prodlužovat tuto debatu, nicméně mám pocit, že zde musím alespoň dvěma větami zopakovat to, co padlo na našem včerejším večerním jednání. Řekla jsem zde panu poslanci Turkovi, že jsem přesvědčena o tom, že současný výbor fondu neplní dikci současného zákona o Fondu dětí a mládeže. Výbor fondu má majetek ne spravovat, ale má vykonávat a respektovat nařízení vlády, a to ve smyslu převodu na obce a mládežnické organizace a prodeje majetku. Musím říct a říkám to tu znovu tak jako včera, že předložený program a rozpočet s číslovkou 2005 považuji za naprosto absurdní. Tady bylo jasné zadání, že fond má svým programem a rozpočtem spět k likvidaci.

Neodpustím si ještě jednu poznámku. Silně jsem protestovala minulý rok na jaře proti tomu, abychom odvolávali v minulém roce stávající výbor fondu a volili nový, protože jsem byla přesvědčena o tom, že o další rok prodloužíme placení budov v Karmelitské ulici, placení aut, počítačů, zaměstnanců a budeme opět asistovat u toho, kdy fond bude projídat sám sebe.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní kolegyni Dostálové. Nyní opět vystoupí pan kolega Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Mně, pravda, dámy a pánové, připadá poněkud úsměvné, když proti sobě vzájemně útočí sociálně demokratický poslanec Turek se sociálně demokratickým poslancem a ministrem Dostálem, ale budiž řečeno, že jsem plně na straně pana ministra Dostála v této věci. Nelíbí se mi argumenty, řekl bych, že příliš rovné argumenty pana poslance Turka.

Pan poslanec Turek ve své řeči řekl první větu: Ano, onen rozpočet je špatný. Potom nám vysvětloval, že když tento rozpočet neschválíme, přijdou mládežnické organizace o granty v hodnotě 10 248 000 korun. Já chci jiný rozpočet proto, aby mládežnické organizace, děti a mládež měly více než 10 248 000 korun, ne méně.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Ne, všeobecnou rozpravu uzavírám. Nicméně pan kolega Výborný toto nenavrhl jako usnesení, i když mohl i ve všeobecné rozpravě vrátit předkladateli. (Zvonění mobilů.) Nicméně nezaznělo, proto otevírám rozpravu podrobnou, do které se jako první přihlásil pan kolega Výborný. Prosím.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Z důvodů, které jsem přednesl v obecné rozpravě, které jsou dle mého mínění nabíledni, navrhuji, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna vrací předložený návrh rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 2000 fondu k přepracování.

Nový návrh rozpočtu bude obsahovat detailní zdůvodnění jednotlivých položek a z rozpočtu bude dále jasně patrno, že fond zaměří svoji činnost především na vypořádání majetku, a to v souladu s usnesením vlády ze 7. července 1999 č. 693."

Dámy a pánové, podotýkám, že toto je návrh usnesení, který je souladný s tím, co navrhuje vláda České republiky, a já s vládou v této věci souhlasím.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Výbornému. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Ne. Podrobnou rozpravu uzavírám a prosím pana poslance Turka, aby přednesl návrh usnesení, byť jsme ho před krátkou chvílí slyšeli. Budu zatím gongovat a prosím, abyste se dostavili do jednacího sálu. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Radim Turek: Mně nezbývá nic jiného, než zopakovat předchozí usnesení, nebo nemusím opakovat, pana poslance Výborného, který navrhl vrátit rozpočet k dopracování. V případě, že by neprošlo toto usnesení, hlasovali bychom o schválení rozpočtu Poslaneckou sněmovnou.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Musím se teď zeptat pana kolegy Výborného. Myslel jsem, že bude dávat jenom návrh na vrácení, což by byl návrh, který by měl zřejmě přednost. Ale pan kolega Výborný do něho dal i věcný obsah. Tudíž si myslím, že máme dva návrhy. První návrh je návrh usnesení výboru pro vědu, vzdělání, mládež a tělovýchovu, tzn. na schválení, čili bych nechal hlasovat nejprve o tomto návrhu. Nebude-li tento návrh schválen, přijde na řadu návrh kolegy Výborného. Je možno takto postupovat? Je.

První návrh, o kterém bude možno hlasovat - pane zpravodaji, prosím, abyste jej přednesl. Je to ten -

 

Poslanec Radim Turek: Je to návrh výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Výbor doporučuje Poslanecké sněmovně schválit rozpočet Fondu dětí a mládeže na rok 2000 s tím, že přebytek rozpočtu na rok 2000 bude zařazen do položky 543 - dary.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Usnesení tedy zní: Poslanecká sněmovna schvaluje - bez první části výboru. Rozumíme si.

 

Hlasování číslo 899 zahajuji a ptám se kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 129 pro 6, proti 91.

 

Nyní prosím druhý návrh.

 

Poslanec Radim Turek: Omlouvám se, návrh jsem nedostal v písemné podobě, takže nejsem schopen přesně tady -

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stačí, když ho tady přednese pan kolega Výborný. Prosím text, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Návrh jsem dal panu zpravodaji v písemné podobě, budu ho číst tedy sám.

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vrací předložený návrh rozpočtu Fondu dětí a mládeže fondu k přepracování. Nový návrh rozpočtu bude obsahovat detailní zdůvodnění jednotlivých položek. Z nového návrhu rozpočtu bude dále jasně patrné, že se fond zaměří především na činnosti směřující k vypořádání majetku, a to v souladu s usnesením vlády ze dne 7. července 199 číslo 693."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 900. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 130 pro 103, proti tři. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že byl přijat tento návrh usnesení a končím tím tedy projednávání bodu číslo 119.

 

Přistupujeme k bodu číslo 120 - ale teď bude procedurální vystoupení nebo připomínka pana kolegy Kühnla.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP