Neautorizováno !


 

(11.30 hodin)

(pokračuje Talíř)

Tolik tedy k usnesení příslušného garančního výboru k tomuto materiálu.

Domnívám se, že po proběhlé diskusi bychom mohli přijmout usnesení, že bereme tuto informaci na vědomí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Talířovi. Otevírám všeobecnou rozpravu. Hlásí se někdo do všeobecné rozpravy? Nehlásí. Všeobecnou rozpravu uzavírám.

Otevírám podrobnou rozpravu. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Pan kolega Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pana předsedající, dámy a pánové, omlouvám se, že využívám otevřené rozpravy k tomuto bodu, abych mohl reagovat na vystoupení pana ministra Dostála k tomu bodu, kde již diskuse byla uzavřena a nemohl jsem vystoupit.

Několik let jsem členem podvýboru pro mládež. Musím říci, že podvýbor pro mládež se zabývá činností Fondu dětí a mládeže. Slova pana ministra Dostála mě velmi překvapila. Pokud by to byla pravda, tak by sněmovna nebo některý orgán sněmovny měl být podrobně informován o zjištěních pana ministra týkajících se činnosti výboru Fondu dětí a mládeže a celého Fondu dětí a mládeže jako takového.

Dovoluji si v rámci podrobné rozpravy navrhnout doprovodné usnesení k tomuto bodu v tomto znění: Poslanecká sněmovna žádá ministra kultury Pavla Dostála, aby písemně informoval podvýbor pro mládež o svých zjištěních týkajících se činnosti Fondu dětí a mládeže.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Hlásí se pan ministr Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Chtěl bych říci panu kolegovi Sobotkovi, že nevím, proč by mě Poslanecká sněmovna pověřovala, abych já podvýboru, kde on je zodpovědný za práci Fondu dětí a mládeže, zajišťoval podklady. Váš podvýbor, pane kolego, když si vezme odměny správních rad, které byly do doby, než nastoupil váš nový výbor fondu, a když si vezme nynější výšku odměn členů správní rady, tak zjistí, jaký je rozdíl.

Bude také dobré, když váš podvýbor se podívá na vydavatelství Mladá fronta, kolik tam bylo peněz , než přišla nová správní rada, a kolik tam je peněz nyní. A hlavně bude dobré, když někteří poslanci z tohoto podvýboru si uvědomí svůj konflikt zájmů, že jmenují do funkcí své kamarády. O to mi také jde.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru kultury Pavlu Dostálovi. Dále se do rozpravy přihlásil pan kolega Turek.

 

Poslanec Radim Turek: Pane předsedající, dámy a pánové, nevím, zda už není pozdě, ale měli jsme asi sloučit rozpravu k tomuto bodu, protože následně máme také rozpočet Fondu dětí a mládeže.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Myslím, pane kolego, že už by to příliš efektivní nebylo. Už máme za sebou všeobecnou rozpravu. Zvládněme to odděleně, mohu-li doporučit.

 

Poslanec Radim Turek: Dobře. K rozpočtu a ke mzdám to spočítám panu ministrovi v následujícím bodě.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Takže teprve v následném bodu to panu ministrovi spočítáte. Hovoří paní kolegyně Svobodová.

 

Poslankyně Alena Svobodová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, sice nemohu komentovat slova pana ministra o tom, zda někdo někam najmenoval své kamarády, chtěla bych se však zmínit o následujícím. Jestliže by měly být nějaké problémy tohoto typu, pak samozřejmě nejsem proti tomu, aby se to uvedlo na pravou míru, aby se podvýbor o tom skutečně dověděl.

Chtěla bych se vrátit k tomu, co jsem zde včera předkládala, i když to bylo v souvislosti s přerušením a odročením projednávání zákona o Fondu dětí a mládeže. Upozorňovala jsem na to, že miliardové částky z bývalého majetku SSM jsou nenávratně pryč. Tento majetek už nikdy děti a mládež neuvidí a nedostanou.

Proto jsem navrhla, aby NKÚ dokončil kontrolu, kterou provedl pouze do roku 1996, aby tato kontrola pokračovala dalšími lety, tzn. od roku 1997 do roku 1999. I tehdy byly konkrétní výbory Fondu dětí a mládeže, jejichž činnost jsme neustále kritizovali. Ta se nezlepšila, naopak se neustále zhoršovala a docházelo k neustálým ztrátám.

Dovoluji si znovu navrhnout, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky požádala NKÚ, aby na základě zákona č. 166/1993 Sb., o NKÚ, provedl kontrolu hospodaření Fondu dětí a mládeže za období 1997 - 1999. Mělo by být jasné, jak se s tímto majetkem nakládalo, a viníci by měli být nalezeni.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní kolegyni Svobodové. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí. Podrobnou rozpravu uzavírám. Prosím o závěrečné slovo a rekapitulaci, o čem bychom měli hlasovat, pana poslance Talíře.

 

Poslanec Jaromír Talíř: V obecné i podrobné rozpravě zazněly dva návrhy na usnesení. Jedním byl návrh na usnesení, které jsem přednesl já jako zpravodaj, a druhý, který přednesl pan kolega Sobotka.

Upozorňuji, že v prvním návrhu na usnesení nebylo doporučeno vzít tuto informaci o programu činnosti na vědomí. Bylo doporučeno vzít na vědomí to, že výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění… doporučil výboru Fondu dětí a mládeže přepracovat program a doporučil také termín. Znovu bych přečetl usnesení, aby bylo jasné, co bereme na vědomí.

Výbor pro vědu,vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění předsedy výboru Fondu dětí a mládeže Kučery, po zpravodajské zprávě poslankyně Šojdrové a po rozpravě doporučuje výboru Fondu dětí a mládeže přepracovat program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 2000 do 13. března 2000 s tím, že přepracovaný program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 2000 bude a) v souladu se zákonem 113/93 Sb., o Fondu dětí a mládeže, v platném znění, za b) bude obsahovat harmonogram směřující k ukončení činnosti Fondu dětí a mládeže a za c) bude v souladu s usnesením podvýboru pro mládež č. 19 z 30. 11. 1999.

Dále jsme doporučili výboru Fondu dětí a mládeže ustavit konzultační pracovní skupinu k přepracování programu činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 2000, která se bude skládat ze zástupců České rady dětí a mládeže, Kruhu sdružení dětí a mládeže ČR, MŠMT a zástupců poslaneckých klubů.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Čili usnesení zní, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 112 ze dne 2. února 2000.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování číslo 896. Prosím, abyste se zaregistrovali, protože jsem vás musel vzhledem k prořídlým řadám odhlásit.

 

První návrh, o kterém budeme rozhodovat, je návrh na vzetí na vědomí usnesení tohoto výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 98 pro hlasovalo 93, nikdo nebyl proti. V hlasování 896 tento návrh byl přijat.

 

Nyní prosím o přednesení návrhu pana kolegy Sobotky.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Prosím, aby tento návrh přednesl pan kolega Sobotka, protože já ho písemně nemám.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego Sobotko, prosím, předneste návrh, o kterém budeme rozhodovat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Návrh, který jsem přednesl v podrobné rozpravě měl následující text:

"Poslanecká sněmovna žádá ministra kultury, aby písemně informoval podvýbor pro mládež o svých zjištěních týkajících se činnosti Fondu dětí a mládeže."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP