Neautorizováno !


 

(11.20 hodin)

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, rád bych zmínil ještě jednu věc, kterou pan poslanec Brožík se skromností sobě vlastní nezmínil. V rámci hospodářského výboru existuje podvýbor pro informatiku. Myslím, že poslední rozhodnutí o přikázání, kdy byl vypuštěn hospodářský výbor, nebylo rozumné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano. Nicméně platí. Možná toto mělo zaznít před hlasováním.

Kolegové, rozprava neprobíhá. Fakticky kolega Brožík.

 

Poslanec František Brožík: Já jsem se chtěl jenom vyjádřit k návrhu, který předkládal pan poslanec Exner v době, kdy byl členem hospodářského výboru a členem tohoto podvýboru. On u nás dnes již ve výboru není. I členové hospodářského výboru a jeho kolegové -

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, rozpravu nevedeme. Návrh na přikázání hospodářskému výboru neprošel. Toto rozhodnutí sněmovny platí. Je přikázáno pouze výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Je mi líto.

Co se týče prodloužení lhůt, to si myslím, že je možné odhlasovat, neboť běžnou praxí ve sněmovně je, že se dávají tyto návrhy i těsně před tímto hlasováním mimo rozpravu. Je-li souhlas předkladatele a má-li pan ministr Mertlík zmocnění vlády - vidím připomínku - k takovýmto postupům a já vím, že existuje univerzální usnesení vlády, že členové vlády, kteří jsou pověření předkládat tyto návrhy ve sněmovně, mají zmocnění k takovýmto krokům, tak není-li námitek, tak si myslím, že tento návrh na prodloužení lhůty o 40 dnů se souhlasem předkladatele je hlasovatelný.

 

Je námitek proti této mé interpretaci? Není. Budeme tedy hlasovat o návrhu kolegy Brožíka na prodloužení lhůty k projednávání ve výboru o 40 dnů.

Toto hlasování jsem zahájil. Je to hlasování číslo 894. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Z přítomných 148 pro hlasovalo 107, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh jsme přikázali výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a lhůtu k jeho projednávání jsme se souhlasem předkladatele prodloužili o 40 dnů. Bod 61 je ukončen.

 

Kolegyně a kolegové, mám teď jeden procedurální návrh. Doufám, že to pochopíte. Dávám návrh na to, aby body 65, 66 a 67, které má uvádět ministr vnitra České republiky pan Václav Grulich, byly přeřazeny na závěr našeho dnešního jednání z toho důvodu, že pan ministr je na akci u prezidenta České republiky, kdy dochází pro Českou republiku po roce 1989 k ojedinělé události, kdy je do funkce policejního generálmajora povýšen prezident Policie České republiky, dosavadní plukovník Kolář.

 

Dávám návrh na to, aby byly body 65, 66, 67 přeřazeny a jejich projednávání začalo přibližně ve 13 hodin.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 895, které zahajuji. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 148 pro 98, proti 4. Děkuji vám za pochopení.

 

Vidím pana kolegu Tomíčka. Prosím.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Vážený pane předsedající, pokud jsme přesunuli tyto tři body, musíme nutně přesunout i bod 68. Jiné řešení nevidím. Tak jak jsme včera odpoledne diskutovali, navazuje na předcházející body.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Že by měl být přeřazen i bod 68, ale já mám pocit, že tento bod byl vyřazen z této schůze. Pan kolega Tomíček zpochybňuje toto vyřazení.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Díval jsem se do stenozáznamu. Nevyřadili jsme tento bod. My jsme pouze odmítli jeho projednávání, když byl včera navržen, nikoliv jeho přeřazení, protože to je dáno usnesením Poslanecké sněmovny z minulé schůze, kdy jsme se dohodli, že by měl být projednáván po druhém čtení. Nic víc, nic méně. Pouze jsme včera odmítli jeho okamžité projednávání.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, já vám každopádně děkuji za toto upozornění, protože jste zpravodaj a osoba zodpovědná. Poprosil bych ještě, abyste tuto věc vyjasnil s kolegy, kteří říkají, že situace je jiná, abyste se podívali přesně na stenozáznam, a já poté, pokud se potvrdí vaše slova, doplním ještě bod 68 do balíku bodů, které začneme projednávat ve 13 hodin.

Pan kolega Kučera k tomuto problému.

Prosím o klid v jednacím sále.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Pane předsedající, je mi líto, ale jestliže bod 68 může být usnesením sněmovny projednáván až po druhém čtení příslušného zákona, tak nemůžeme teď o něm dál diskutovat, protože ke druhému čtení ještě vůbec nedošlo. Já jsem aspoň takto vnímal včerejší hlasování a včerejší rozhodnutí Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano. Ale jsou-li pochybnosti, prosím, aby skutečně tato věc byla vyjasněna ze stenozáznamu, o jakém konkrétním hlasování sněmovna rozhodovala, a prosím pana kolegu Tomíčka, jestli má stenozáznam, aby ho dal předsedajícímu k dispozici. Zatím to necháme otevřené, v případě problému se k tomu vrátíme.

Nyní v souladu s tím, co bylo schváleno, nebude-li námitek, přistoupíme k bodu 118.

Poprosil bych jenom pana zpravodaje Tomíčka, jestli má stenozáznam k dispozici… Prosím Kancelář sněmovny, aby vyjasnila tento spor a předsedajícímu dodala stenozáznam usnesení, o kterém včera Poslanecká sněmovna rozhodla, ze kterého vyplyne, zda bod 68 byl vyřazen z této schůze, anebo pouze bylo odmítnuto projednávání včerejšího dne. Prosím Kancelář sněmovny, aby mi toto usnesení dodala.

 

Nyní, nebude-li námitek, budeme projednávat bod č. 118. Bodem č. 118 je

 

118.
Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 2000

 

Návrh programu jsme obdrželi jako sněmovní tisk 459. Na návrh organizačního výboru tento sněmovní tisk projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 459/1. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní kolegyně Michaela Šojdrová, nicméně vidím, že došlo zřejmě ke změně v nominaci zpravodaje a zpravodajovat tento bod bude pan kolega Talíř. Prosím pana kolegu Talíře, aby nám podal informaci o jednání výboru a přednesl návrh usnesení.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, já si dovolím vás pouze informovat o tom, že vzhledem k tomu, že jsme dnes projednávali zákon, kterým má být Fond dětí a mládeže zrušen, přesto se výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu zabýval tímto materiálem, kterým je návrh na program činnosti na rok 2000 pro Fond dětí a mládeže, a přijal k tomuto materiálu následující usnesení. V usnesení doporučil výboru Fondu dětí a mládeže přepracovat program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 2000 do 13. března letošního roku s tím, že tento přepracovaný program činnosti na příslušný rok, to znamená na rok 2000, bude za prvé v souladu se zákonem 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže, v platném znění, za druhé bude obsahovat harmonogram směřující k ukončení činnosti Fondu dětí a mládeže a za třetí, že bude v souladu s usnesením podvýboru pro mládež č. 19 ze 30. listopadu 1999.

Dále náš výbor doporučil výboru Fondu dětí a mládeže ustavit konzultační pracovní skupinu k přepracování programu činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 2000, která se bude skládat ze zástupců České rady dětí a mládeže, Kruhu sdružení dětí a mládeže v České republice, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a zástupců poslaneckých klubů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP