(18.00 hodin)

(pokračuje Nečas)

"Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu o vypracování nové bezpečnostní strategie České republiky a její předložení k projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR do konce roku 1999." Zachytil jsem to správně, pan poslanec Fischer souhlasí.

To jsou čtyři návrhy na usnesení. Doporučuji, pane předsedající, abychom v pořadí, v jakém návrhy padly, o nich hlasovali.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Ptám se, je-li námitka proti takovéto proceduře? Námitku nevidím, a tudíž budeme hlasovat o návrzích v tom pořadí, jak zazněly v rámci rozpravy k tomuto bodu. Prosím všechny, kteří se dosud nezaregistrovali svými hlasovacími kartami, aby tak učinili. Jako první budeme hlasovat o usnesení, které navrhl pan kolega Houzák, které zhruba znamená toto.

 

Poslanec Petr Nečas: Já to přečtu, pane předsedající: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky nesouhlasí s projednávanou bezpečnostní strategií České republiky."

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Rozuměli jsme všichni, o čem bude hlasováno.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 114. Kdo je pro předložený návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 192 se pro vyslovilo 25, proti 112, návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Petr Nečas: Dalším návrhem byl návrh pana poslance Ondruše: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky navrhuje vládě přepracovat bezpečnostní strategii České republiky."

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 115 a ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 115 se pro vyslovilo 101, proti 68. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Nečas: Domnívám se, pane předsedající, že minimálně v tuto chvíli je bezpředmětné hlasovat o návrhu pana kolegy Zahradila, ve kterém se liší pouze sloveso, to znamená navrhuje - doporučuje. Návrhy jsou v podstatě identické. Zbývá rozhodnout o tom, zda je možné, aby bylo hlasováno vůbec o usnesení, ve kterém Poslanecká sněmovna žádá vládu o vypracování nové bezpečnostní strategie, ve chvíli, kdy jsme schválili, že navrhujeme vládě přepracovat stávající bezpečnostní strategii. Osobně se domnívám, že z logiky věci plyne, že tento návrh usnesení je nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Obávám se, že vzhledem k tomu, že toto usnesení je jednověté a není ve dvou odstavcích, kdy v jednom je žádost o vypracování nové a ve druhém specifikován termín, tak opravdu není možné o tom usnesení hlasovat. Pan kolega Fischer souhlasí.

Děkuji. Tím jsme se vypořádali s tímto bodem. Kolegyně a kolegové, ještě než ukončím jednací den, hlásí se o slovo předsedové poslaneckých klubů ODS a ČSSD.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi navrhnout zařazení nového bodu na program této schůze, konkrétně na zítra, tj. čtvrtek, jako první odpolední bod. Bod by se jmenoval "Návrh rozpočtového výboru na přijetí usnesení Poslanecké sněmovny k výročním finančním zprávám politických stran a politických hnutí za rok 1998". Usnesení k tomuto bodu přijal včera rozpočtový výbor a přijetí usnesení sněmovnou je nutnou podmínkou k uvolnění státního příspěvku na činnost stran podle zákona. Bude-li tento bod zařazen na program, zítra ráno vám bude k dispozici na stolcích návrh příslušného usnesení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pokud neexistuje protest ze strany dvou poslaneckých klubů, nechám hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 116. Kdo je pro předloženou změnu programu? Kdo je proti?

Z přítomných 192 pro 187, proti 1. Kéž bychom takto svorní byli vždy.

 

Slovo má pan kolega Gross.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážené kolegyně, vážení kolegové, omlouvám se, že v již tak rozházeném programu sněmovny se pokusím udělat ještě větší zmatek, ale z důvodů, které většině z vás budou zřejmé a které se pokusím zdůvodnit, bych přece jen navrhl, abychom některé body prioritně projednali ještě v tomto jednacím týdnu sněmovny. Myslím, že by bylo seriózní předřadit ty body rozhodnutím dnes, aby se případně příslušní členové tohoto ctihodného sboru, příp. vlády, byli schopni na to řádně připravit.

Jako první bych uvedl návrh na zařazení bodu 76 na první jednání v pátek po polední přestávce. Zde zcela evidentně hrozí nebezpečí z prodlení, že by Česká republika nebyla schopna čerpat některé prostředky, pokud bychom tento návrh neprojednali včas. Hned poté bych navrhl, také z důvodů zcela zřejmých, aby se sněmovna vrátila ke třetímu čtení projednávání spotřební daně, to je bod 84, protože předpokládám, že do té doby bude splněna zákonná podmínka 24 hodin od rozdání pozměňovacích návrhů, na kterých podle informací, které mám, se pracuje a mohly by být během zítřejšího dopoledne - aspoň doufám - rozdány. Poté bych navrhl zařadit bod č. 63, který se týká vládního návrhu zákona o opatřeních ve vztahu k SRJ, protože myslím, že prodlení v projednávání tohoto bodu by opětovně nebylo příliš dobrým znamením o schopnosti a akceschopnosti této sněmovny.

Jelikož rozumím různorodosti těchto návrhů, navrhuji o nich hlasovat odděleně. Ještě to zopakuji. V pátek po poledni jako první bod 76 stávajícího pořadu, hned poté bod 84 stávajícího pořadu a hned poté bod 63 stávajícího pořadu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zaregistroval jsem váš návrh. Stejně tak neregistruji žádné dvojí odmítavé klubové stanovisko. Pan kolega Kučera starší.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Já, pane předsedající, nerad polemizuji s předsedou svého vlastního poslaneckého klubu, ale jestli mám své poznámky správně, tak jsme včera odhlasovali, že bod č. 76 na návrh kolegy Laštůvky se má projednávat jako čtvrtý bod programu v pátek 21. 5. To znamená, pokud budeme hlasovat o tomto bodu, musíme nejdříve zrušit původní návrh. (Gross: Stahuji.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, první návrh byl stažen. To znamená, že bod 76, ať už s programem učiníme cokoli, bude čtvrtým bodem našeho jednání v pátek.

 

Budeme tedy hlasovat nejprve o změně týkající se bodu č. 84, a to, že by byl prvním bodem odpoledního jednání v pátek. Rozumíme si?

Zahajuji v tuto chvíli hlasování s pořadovým číslem 117. Kdo je pro předloženou změnu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 192 pro 99, proti 38. Návrh byl přijat.

 

Ve druhém hlasování rozhodneme o tom, že bod 63 bude druhým bodem v pátek odpoledne.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 118. Kdo je pro předložený návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 191 pro 138, proti 26, návrh byl přijat. Změna programu byla tímto schválena.

 

Děkuji vám za pozornost. Upozorňuji, že bezprostředně po ukončení dnešního jednání se schází organizační výbor. Těším se zítra v 9 hodin na shledanou.

 

(Schůze přerušena v 18.09 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP