(17.20 hodin)
(pokračuje Matulka)

Stačí se podívat, jak to řeší např. zákon o svobodném přístupu k informacím. Divím se, že pan zpravodaj Křeček se neobtěžoval něco takového si prostudovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím.

Vzhledem k tomu, že pan poslanec Křeček jako zpravodaj dal návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání, prosím poslance, aby se dostavili do sněmovny. Budeme hlasovat. Všechny vás odhlašuji a prosím o novou prezentaci.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Křečka na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 36, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 36 tento návrh nebyl přijat, když ze 124 přítomných se 59 vyslovilo pro a 48 proti.

 

Konstatuji, že návrh nebyl přijat. Proto mohu zahájit podrobnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Paní poslankyně Hanačíková.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Paní předsedající, v tomto případě navrhuji přerušení do zítřka.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně Hanačíková dala procedurální návrh, o kterém rozhodneme hlasováním. Jde o odročení, paní poslankyně, protože se to váže na podmínku času. Jde o odročení projednávání podrobné rozpravy do zítřka do 9 hodin s tím, že tento návrh by přišel na pořad schůze poté, co by byly projednány pevně zařazené body. Já nevím v tuto chvíli, kolik jich je pevně zařazených.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 37, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 37 tento návrh byl přijat, když ze 130 přítomných se 107 vyslovilo pro a 4 proti. Konstatuji, že projednávání tohoto bodu bylo odročeno.

 

Dalším bodem je

 

15.
Vládní návrh zákona o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o státních hranicích)
/sněmovní tisk 874/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr vnitra Stanislav Gross, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím, že tento návrh, který jsme ve sněmovně projednávali v rámci prvního čtení před poměrně krátkou dobou a také prakticky před několika dny byl projednáván v příslušných výborech, není třeba dlouze uvádět. Pouze bych uvedl, že tento návrh zákona má za cíl nahradit právní úpravu, která je v České republice dosti zastaralá, protože je to právní úprava, která byla přijata v roce 1921, právní úprava, která vychází z tehdejšího státoprávního uspořádání, úprava, která vychází z tehdy platných mezinárodních smluv, především versailleského smluvního systému, a také je to úprava, která vychází z tehdejší struktury státních orgánů. Tento návrh směřuje k tomu, aby vznikla úprava moderní, která bude reagovat na změny, které od této doby byly v našem právním řádu učiněny.

Návrh zákona byl projednán v rámci prvního čtení bez větších problémů zde ve sněmovně. Poslanecká sněmovna přikázala příslušným výborům, aby jej projednaly. Myslím, že o výsledcích jednání výborů budou referovat jednotliví zpravodajové a že bych v tuto chvíli nemusel dělat práci, kterou bych jim vlastně vzal slovo. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Grossovi. Vládní návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 874/1. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Zuzka Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Kolegyně a kolegové, dovolte, abych vám tlumočila stanovisko výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který projednal tisk 874 na své 44. schůzi dne 2. května t. r. s tím, že doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 874 schválit ve znění pozměňovacího návrhu, na který upozorním v podrobné rozpravě.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Rujbrové. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Žádné přihlášky do obecné rozpravy neregistruji. Obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Paní poslankyně Rujbrová má slovo.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Jak jsem avizovala v obecné rozpravě, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí doporučuje Poslanecké sněmovně přijetí jediného pozměňovacího návrhu, a to v § 16 odst. 2 nahradit číslovku 30 číslovkou 60.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím, a tím také končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Dalším bodem je

 

16.
Návrh poslance Viléma Holáně na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb.,
o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví),
ve znění zákona č. 159/2000 Sb.
/sněmovní tisk 831/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím navrhovatele poslance Viléma Holáně.

 

Poslanec Vilém Holáň: Děkuji, paní místopředsedkyně. Předkládám jednoduchou novelu zákona o pojišťovnictví, který má na mysli zpřesnění právní úpravy institutu nucené správy nad pojišťovnami a zajišťovnami, a to tak, aby tento institut mohl být jednak efektivně uplatňován v praxi, jednak aby jeho právní úprava poskytovala právní jistotu subjektům právních vztahů. Co nejrychlejšímu, a tedy efektivnímu zavedení nucené správy bránilo dosud znění § 30 v tom, že na jednom místě vyslovuje požadavek, aby vykonatelné rozhodnutí o uvalení nucené správy bylo zároveň i v právní moci, zatímco na druhém místě je postulována předběžná vykonatelnost.

My jsme o tom hovořili v prvním čtení. Dále byl návrh zákona projednán ve výboru rozpočtovém, jehož připomínky beru na vědomí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP