(17.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 831/2. Prosím, aby stanovisko rozpočtového výboru zdůvodnil pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru, sněmovní tisk 831/2. Jedná se o usnesení číslo 430 ze 44. schůze rozpočtového výboru, která se konala 2. května 2001.

Po úvodním slově zástupce předkladatele poslance Viléma Holáně, zpravodajské zprávě poslankyně Němcové a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s návrhem poslance Viléma Holáně na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 159/2000 Sb., tisk 831, vyslovila souhlas s těmito připomínkami;

II. zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu.

Dovolte mi, abych vás seznámil s projednáváním v rozpočtovém výboru. Rozpočtový výbor bez problémů projednal navrhovanou změnu s tím, že ji ještě upravil a doplnil o některá upřesňující ustanovení. Zároveň dovolte, abych se přihlásil do podrobné rozpravy ještě s několika upřesněními. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Do obecné rozpravy žádnou přihlášku nemám, obecnou přihlášku končím. Zahajuji rozpravu podrobnou, do které se přihlásil pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Dovolte mi, abych vám předložil dva pozměňovací návrhy, a to první k bodu 1 návrhu zákona. V bodu 1 se slovo "pravomocný" nahrazuje slovem "pravomocného". Odůvodnění: V návrhu zákona je slovo "pravomocný" chybně uvedeno v nesprávném pádu, který neodpovídá textu dotčené části právního předpisu.

Za druhé, k usnesení rozpočtového výboru č. 430, tisk 831/2. Pokud bude přijat pozměňovací návrh uvedený pod bodem 1 tohoto usnesení, slova "podání opravného prostředku" se nahrazují slovy "oprávnění podat opravný prostředek". Odůvodnění: Tato úprava směřuje k upřesnění navrhovaného textu právního předpisu. Jedná se o možnost statutárního orgánu společnosti podat opravný prostředek proti rozhodnutí Ministerstva financí o zavedení nucené správy.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Doležalovi. Ptám se, zda se dále někdo hlásí do podrobné rozpravy. Žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy nemám, podrobnou rozpravu končím, a tím končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Dalším bodem je

 

18.
Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů,
a zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 850/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím zástupkyni navrhovatelů paní poslankyni Zuzku Rujbrovou.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, dovolte, abych vám připomněla, že tisk 850 je návrhem, který řeší jeden dílčí problém volebních zákonů, a to návrat ke dvěma volebním dnům, a dotýká se jak zákona o volbách do Parlamentu ČR, tak zákona o volbách do zastupitelstev krajů a zákona o volbách do zastupitelstev obcí.

Na toto téma proběhla v prvém čtení podrobná rozprava, kterou zde nechci podrobněji rekapitulovat. Chtěla bych pouze poděkovat ústavně právnímu výboru, který do tohoto tisku promítl některé změny doporučené legislativou tak, aby znění všech tří zákonů bylo upřesněno a navrhované změny promítnuty do všech jeho ustanovení. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Rujbrové. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně právnímu výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Jejich usnesení byla rozdána jako sněmovní tisky 850/2 a 3. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavně právního výboru pan poslanec Zdeněk Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená paní předsedající, vážená sněmovno, ústavně právní výbor svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně schválit předložený návrh zákona ve znění jím přijatého komplexního pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Koudelkovi. Nyní prosím, aby nás o jednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí informoval pan poslanec Radko Martínek. (Není přítomen v sále.) Prosím pana poslance Radko Martínka! Prosím, aby pan poslanec Radko Martínek byl upozorněn, že se má dostavit do jednacího sálu. Pan poslanec Radko Martínek nás bude informovat o jednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, omlouvám se, že jsem se trochu zapomněl.

Dovolím si vás seznámit s usnesením výboru pro regionální rozvoj a životní prostředí, který na své schůzi dne 2. května projednal tento návrh, a budu velmi stručný, protože náš výbor mě pověřil, abych doporučil Poslanecké sněmovny sněmovní tisk 850 projednat a schválit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Martínkovi. Nyní otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Do obecné rozpravy žádnou přihlášku nemám, obecnou rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Paní předsedající, navrhuji, aby podkladem dalšího projednávání byl komplexní pozměňovací návrh, tak jak byl schválen ústavně právním výborem a jak je v příslušném usnesení dán poslancům.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře, budeme tedy hlasovat o vašem procedurálním návrhu. Myslím, že je správné o tomto návrhu hlasovat ještě dříve, než proběhne další část podrobné rozpravy.

Všechny vás odhlašuji a prosím o novou registraci. Budeme tedy hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Koudelky, aby tento návrh zákona byl projednáván ve znění přijatém ústavně právním výborem, to znamená podle sněmovního tisku 850/2.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 38, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 38 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 117 vyslovilo 117 a nikdo nebyl proti.

 

Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím a tím končím projednávání tohoto bodu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP