(17.40 hodin)
(pokračuje Buzková)

Dalším bodem je

 

19.
Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Martina Kocourka, Milana Ekerta,
Michala Krause a Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 852/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím zástupce navrhovatelů pana poslance Bohuslava Sobotku.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Paní předsedající, dámy a pánové, tento poslanecký návrh zákona projednal rozpočtový výbor na své 45. schůzi dne 6. června. Přijal k němu několik málo pozměňujících návrhů. Domnívám se, že v tuto chvíli je možné přistoupit k projednávání ve druhém čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Předložený návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 852/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Libor Ježek.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, přijaté pozměňující návrhy v usnesení rozpočtového výboru řeší problematické oblasti stávajících právních předpisů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Žádnou přihlášku do obecné rozpravy nemám. Obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které se přihlásil pan poslanec Jiří Hofman. Přednost má jako zpravodaj pan poslanec Libor Ježek. Připraví se pan poslanec Jiří Hofman.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Za prvé, v § 20 b) ve variantě A nahradit částku 80 milionů částkou 30 milionů, částku 120 milionů částkou 60 milionů, ve variantě B částku 80 milionů částkou 40 milionů, částku 120 milionů částkou 80 milionů.

Za druhé, v § 20 písmeno d) za slova "§ 1 odstavec 2 písmeno d)" vložit slova "účtující v soustavě podvojného účetnictví".

Za třetí, v § 36 odstavec 1 čtvrtá věta zní: Pravidla pro tvorbu a vydávání standardů může ministerstvo stanovit prováděcím předpisem. V § 37 a) stávající text označit jako odstavec 1, ze kterého zrušit slova "a 36 odstavec 1" a doplnit odstavec 2, který zní: Ministerstvo k provedení ustanovení § 36 odstavec 1 může vydat vyhlášku.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Jiří Hofman, připraví se pan poslanec Jaroslav Lobkowicz.

 

Poslanec Jiří Hofman: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolím si doplnit k zákonu o účetnictví - sněmovní tisk 552 - další část tohoto znění: Část 8 - změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. V § 107 odstavec 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona 289/1997 Sb., se slova "pokud od předchozího stanovení těchto částek byly vyplácené důchody zvýšeny alespoň o 5 %, se zrušují". (?)

Odůvodnění: Při přiznání důchodů se pro výši důchodů dosažené příjmy osobní vyměřovací základ (?) nezapočítávají plně, ale do tzv. redukčních hranic pouze ve výši 30 %, resp. 10 %. Tyto redukční hranice by byly od účinnosti zákona o důchodovém pojištění každý rok zvyšovány a pro důchody přiznávané v roce 2000 činí 6600 korun a 15 300 korun. Zvýšení redukčních hranic se provádí od 1. ledna nařízením vlády vydávaným podle § 107 odstavec 2 o důchodovém pojištění. Podle současně platného znění může vláda zvýšit tyto redukční hranice, pokud od jejich předchozího stanovení byly vyplacené důchody zvýšeny alespoň o 5 %.

Podle dosavadních odhadů cenového vývoje se očekává naplnění valorizační podmínky pro zvýšení důchodů, to znamená 5% růst indexu cen, až v lednu 2002. Vyplácené důchody proto nebudou v roce 2001 zvýšeny. S ohledem na tuto skutečnost, na ustanovení § 107 odstavec 2, by nemohly být zvýšeny ani redukční hranice pro důchody přiznávané v roce 2002. Pokud redukční hranice nebudou pro rok 2002 zvýšeny, dojde k poklesu jejich podílu k průměrné mzdě na nejnižší úroveň od doby platnosti zákona o důchodovém pojištění, což povede k prohloubení valorizace důchodů.

Promiňte mi toto neobvyklé řešení, ale bohužel čas tlačí. Tato část by měla být účinná dnem vyhlášení zákona, protože zde je hranice 30. září 2001. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má přednostně pan poslanec Sobotka, připraví se pan poslanec Lobkowicz.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Paní předsedající, dovolte mi přednést dva pozměňující návrhy k tomuto projednávanému tisku.

První pozměňující návrh je vztažen k článku 1. Navrhuji, aby se v bodu 41 § 36 formuloval nový odstavec 3, který zní: (3) Z důvodu zvláštního charakteru majetku může ministerstvo vydat pro ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory a zpravodajské služby zvláštní standardy odchylné od odstavce 1. Tyto standardy a jejich vydání se nezveřejňují. Tolik pozměňující návrh k článku 1.

Dále navrhuji, aby byla v novele zákona doplněna část 7, která zní: Změna zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1999, s tím, že bod 1 této nové části zní: § 1 odstavec 4 nově zní: (4) O prostředky získané emisí dluhopisů podle tohoto zákona lze překročit celkové výdaje státního rozpočtu v rozpočtovaném roce, ve kterém budou takto získané prostředky použity. O toto překročení se v příslušném rozpočtovaném roce mění saldo státního rozpočtu a financující položky.

Současně předkládám pozměňující návrh, který se týká části 7 v usnesení rozpočtového výboru, a to je účinnost článku 9, kde navrhuji, aby tento článek 9 nově zněl: Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2002 s výjimkou části šesté, sedmé a osmé, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Jaroslav Lobkowicz, připraví se pan poslanec Milan Urban.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, pozměňující návrh, který jsem chtěl podat, se týkal § 20 odstavce 2. Stejný pozměňující návrh podal zpravodaj kolega Ježek. Proto tento návrh stahuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Milan Urban, připraví se pan poslanec Tomáš Kvapil.

 

Poslanec Milan Urban: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych předložil pozměňovací návrh k návrhu poslanců Bohuslava Sobotky, Martina Kocourka, Milana Ekerta, Michala Krause a Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - sněmovní tisk 852.

Za prvé - k bodu 3. V § 4 odstavec 2 věta druhá zní: Zařazení účetních jednotek podle § 1 odstavec 2 do jednotlivých skupin podle charakteru jejich činnosti, účetní metody a jejich použití jednotlivými skupinami účetních jednotek, popř. jednotlivými účetními jednotkami v rámci těchto skupin, upraví prováděcí právní předpis.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP