(17.50 hodin)
(pokračuje Urban)

Bod 2 k bodu 31: V § 25 odst. 4 se písm. c) zrušuje. Na konci odst. 4 se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "vymezené v souladu s účetními metodami". Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

Dovolte mi krátké odůvodnění k bodu 3: Doplnění navrhovaného textu o uvedení jednotlivých účetních jednotek si vyžaduje specifické postavení některých jednotek v rámci skupin, které mají odlišný charakter činnosti, a je proto potřeba tomuto charakteru podřídit i účetní metody a jejich používání. Jedná se především o Fond národního majetku, Pozemkový fond České republiky a další. Dosud se tyto účetní jednotky řídí pokyny Ministerstva financí, které však nejsou obecně závaznými právními předpisy, a proto je žádoucí tyto specifické metody účtování zařadit do právního předpisu.

V bodu 31 se jedná o legislativně technickou úpravu navrhovaného znění.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Tomáš Kvapil.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, předkládám tento pozměňovací návrh k tisku 852 k čl. I. V § 9 odst. 2 písm. b) se za slova "obecně prospěšné společnosti" doplňuje čárka a slova "společnosti vlastníků jednotek". Tento návrh podávám pro případ, že nebude přijat návrh rozpočtového výboru ke stejnému bodu stejného článku.

Kratinké zdůvodnění: Společenství vlastníků jednotek tím, že je registrováno u obchodních soudů, a to na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny, je povinno vést podvojné účetnictví. A těmto společenstvím vlastníků to dělá zbytečné problémy. Proto podávám tento návrh, který jim umožní účtovat v soustavě jednoduchého účetnictví.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím a tím končím i druhé čtení tohoto návrhu.

 

Dalším bodem je

 

20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních
souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí
(zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 864/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla a ministr financí Jiří Rusnok. Prosím, ujměte se postupně slova. Nejprve místopředseda vlády Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, základní koncepci zákona jsem již obhajoval v prvém čtení, a proto mi dovolte, abych se ve druhém čtení dotkl určitého názoru, který byl vyjádřen ústavně právním výborem, kdy ve svém názoru ústavně právní výbor navrhuje zamítnout předložený zákon. S důvody, které vedly ústavně právní výbor k doporučení, aby Poslanecká sněmovna předložený návrh zákona zamítla a vyzvala vládu, aby zajistila odvolání poslanců a senátorů z dozorčích a řídících orgánů podnikatelských právnických osob, pokud považuje jejich účast v takových orgánech za střet zájmů, nemohu souhlasit.

Ve svých vystoupeních jsem zdůrazňoval, že možný střet zájmů lze vyvozovat z pobírání odměn od subjektů, ve kterých mají poslanci i senátoři za všech okolností hájit veřejný zájem, a to i v případě, kdy by nebyl v souladu s úzkým zájmem podnikající osoby.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane ministře. Prosím o klid.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: V žádném případě vláda nespatřuje možný střet zájmů poslanců a senátorů v členství v orgánech podnikajících osob s většinovou majetkovou účastí státu, neboť právě u těchto veřejných činitelů předpokládá již z titulu funkce schopnost rozpoznávat veřejný zájem a důsledně jej hájit.

Ze stejných důvodů nemohu souhlasit s názorem, podle kterého je navrhovaný zákon zbytečný, protože jej lze snadno a mnoha způsoby obcházet. Takový postup vláda u poslanců ani senátorů nepředpokládá. Prostě nepředpokládáme, že poslanci a senátoři, kteří přísahají na ústavu a na to, že budou hájit zákony České republiky a že se jimi budou důsledně řídit, budou zákon obcházet. V obecném slova smyslu by toto jistě mohlo být slabinou. Vzhledem k úzce vymezené skupině lidí, na které má působit, si myslím, že úvahy o snadnosti obcházet tento zákon jsou úvahami nesprávnými, které se v realitě nebudou potvrzovat.

V tomto smyslu naopak považuji předložený zákon za potřebný, neboť jednoznačně odstraňuje pochybnosti o pravých důvodech členství poslanců a senátorů v orgánech právnických osob s většinovou účastí státu. Věřím proto, že při konečném hlasování tento názor převáží i v Poslanecké sněmovně.

Zároveň chci upozornit, že ke splnění případného usnesení Poslanecké sněmovny navrženého ústavně právním výborem nemá vláda žádné právní nástroje; protože poslance a senátory či jiné osoby do řídících a dozorčích orgánů podnikajících právnických osob nevysílá ani o složení těchto orgánů nerozhoduje, nemůže proto zajistit jejich odvolání.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji místopředsedovi vlády Vladimíru Špidlovi. Nyní prosím ministra financí Jiřího Rusnoka.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji, paní předsedající. Dovolte, abych i já připojil své přesvědčení o potřebnosti přijetí tohoto návrhu.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, z hlediska svého postavení předsedy prezidia Fondu národního majetku považuji za nutné připomenout, že navrhovaná právní úprava by měla do značné míry odstranit nerovnost v podmínkách výkonu práce zaměstnanců FNM, Pozemkového fondu a zaměstnanců správních úřadů, České národní banky a dalších státních orgánů, která vznikla v důsledku nejasností v právním postavení těchto subjektů. Do příslušných zákonů se proto navrhuje doplnit obdobné zvýšené povinnosti a omezení, které jsou zaměstnancům ostatních státních orgánů uloženy v § 73 odst. 2 až 4 zákoníku práce. Mimo jiné jde i o zákaz pobírat odměnu od právnické osoby provozující podnikatelskou činnost, do jejíhož orgánu byl zaměstnanec vyslán svým zaměstnavatelem, a zákaz být členem orgánu jiné podnikající právnické osoby. Nepovažuji za dobré, aby zaměstnanci správních např. ministerstev a zaměstnanci Fondu národního majetku nebo Pozemkového fondu měli při totožné činnosti odchylné podmínky. Současná právní úprava totiž zaměstnancům správních úřadů výslovně zakazuje pobírat odměnu od právnické osoby provozující podnikatelskou činnost, do jejíhož orgánu byl tento zaměstnanec vyslán svým zaměstnavatelem, aby zde hájil zájmy státu, avšak zaměstnanec Fondu národního majetku nebo Pozemkového fondu odměnu od takovéto právnické osoby v tomto případě pobírat může. Je však vyslán do tohoto orgánu za stejným účelem, čili za účelem obhajoby zájmů státu.

Pro stávající odchylnou právní úpravu v tomto směru neshledávám důvody, a proto se domnívám, že i s přihlédnutím k tomu, co jsem uvedl, by měla být navrhovaná právní úprava přijata.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Rusnokovi. Vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně právnímu výboru. Výbor předložil dvě usnesení, která byla rozdána jako sněmovní tisky 864/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Zdeněk Jičínský.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP