(18.00 hodin)

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, ústavně právní výbor projednával tento vládní návrh zákona a po obecné rozpravě většinově - a zdůrazňuji tady poměr 6 : 5 - přijal usnesení, kterým doporučuje sněmovně tento návrh zákona neschválit.

Většinu těch šesti hlasů vedlo k tomuto závěru to - a to byla převažující argumentace -, že podle členů ústavně právního výboru jestliže někdo vykonává určitou práci, má být za ni i odměňován, že není správný tento postup a že to je ustupování populistickým tendencím, které z tohoto hlediska posuzují jakoukoli činnost poslanců a senátorů v takovýchto orgánech nepříznivě. Většina tedy dospěla k závěru, že není vhodné těmto populistickým náladám ustupovat, a spolu s tou argumentací, že za práci má být odměna, dospěla k onomu závěru, který jsem tu uvedl.

Tolik tedy k odůvodnění onoho doporučení Poslanecké sněmovně neschválit tento vládní návrh zákona.

Já tu mohu říci také své stanovisko - nemohu mluvit za těch pět, kdo pro to nehlasovali, protože jsme nepodali žádnou minoritní zprávu, nemohu tedy hovořit jménem všech pěti, kteří pro tento závěr výboru nehlasovali. Řeknu tedy stanovisko své, které se shoduje s argumentací, kterou tu uvedli přede mnou navrhovatel a spolunavrhovatel, tj. místopředseda vlády Špidla a ministr financí Rusnok.

Chtěl bych říci jednu věc. Na začátku minulého století napsal známý německý sociolog Max Weber studii, která se nazývá Politika jako povolání. V ní mluví o tom, že k politice lze mít dvojí zásadní postoj, že z politiky lze žít, anebo že lze žít pro politiku. Myslím, že v demokratickém státě má platit pro členy zákonodárného sboru to druhé, že mají žít pro politiku, že nemají žít z politiky. Chci říci, že poslanci a senátoři nepochybně vykonávají řadu jiných funkcí. Vím, že někteří založili nadace nebo jsou členy různých nadací, a jsem přesvědčen, byť samozřejmě o tom nemám žádnou podrobnou zprávu, že tyto činnosti vykonávají bezplatně.

Činnost poslance vedle vlastní činnosti v zákonodárném sboru má samozřejmě celou řadu ještě dalších dimenzí. Jestliže poslanec a senátor zastává nějakou funkci, o kterou v této věci jde, potom si myslím, že to není jenom jeho osobní rozhodnutí, ale že to dělá z veřejného zájmu jako součást své veřejné funkce. A tomu odpovídá i tento vládní návrh. Nemyslím si, že v této věci je to populistické stanovisko, myslím si, že to je stanovisko správné. Myslím, že ten moment, který byl na ústavně právním výboru označen jako populismus, se samozřejmě někdy projevuje, ale že bychom jej neměli brát úplně na lehkou váhu. Pokud ignorujeme všechny kritické hlasy občanské veřejnosti na to, jak se poslanci chovají, zda považují za potřebné nebo nepovažují za potřebné udržovat si určité zvláštní postavení, pak to je něco, co vede k odcizování občanů od politiky, a není to dobré znamení.

Čili na základě toho, co jsem říkal, vedle závěru výboru, který jsem povinen zde reprodukovat, což jsem učinil, to je, že výbor doporučil Poslanecké sněmovně návrh zákona neschválit, já dávám jako poslanec návrh sněmovně vrátit návrh zákona výboru k novému projednání, a to zejména proto, že diskuse ve výboru se zabývala jenom problematikou, zda poslanci a senátoři mohou nebo nemohou být členy oněch orgánů, a pokud ano, zda mají, nebo nemají být za to jistým způsobem honorováni, a vůbec nechala stranou otázku těch pracovníků Fondu národního majetku a Pozemkového fondu, a tady argumentace, kterou tu přede mnou uvedl ministr Rusnok, je zcela na místě.

Čili jako poslanec dávám návrh na vrácení této předlohy výboru k novému projednání.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Upozorňuji, pane zpravodaji, že návrh, který dáváte jako poslanec, by měl být zopakován v průběhu otevřené rozpravy, takže vám udílím slovo.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Chtěl jsem zjednodušit jednání, protože jsem předpokládal, že se do obecné rozpravy nikdo nepřihlásí.

Dávám tedy v obecné rozpravě návrh, aby předloha byla vrácena výboru k novému projednání.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak, obecnou rozpravu tedy končím.

Všechny vás odhlašuji a prosím o novou registraci.

Předpokládám, že všichni poslanci a poslankyně, kteří se chtějí zúčastnit hlasování, měli dostatek času dostavit se do jednacího sálu, můžeme tedy rozhodnout o návrzích hlasováním. Nejprve budeme hlasovat o návrhu na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání, který předložil poslanec Jičínský, poté o návrhu na zamítnutí návrhu zákona, jak byl předložen ústavně právním výborem.

 

O návrhu na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání rozhodneme v hlasování pořadové číslo 39, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 39 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 133 vyslovilo 79 a 49 bylo proti. Konstatuji tedy, že tento návrh zákona byl vrácen výboru k novému projednání.

 

Dalším bodem je

 

21.
Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a Vojtěcha Filipa na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 680/ - druhé čtení

 

Prosím, aby návrh za navrhovatele uvedla poslankyně Zuzka Rujbrová.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP