Neautorizováno !


 

(11.40 hodin)

Poslanec Libor Krátký: Upozornil mne kolega Martínek na jednu legislativně technickou úpravu, a sice je to v pozměňovacím návrhu L pod L2, kde je vkládán § 24 A odst. 1 "svazek dá přezkoumat" a v současném textu je "dát". To znamená, že je tam navíc písm. "t", které by mělo vypadnout. Jestli je možno to takto akceptovat, i když dodatečnou úpravou.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Myslím si, že se jedná pouze o tiskovou opravu. Má někdo jiný názor? Nemá. V tomto znění pozměňovací návrh L byl schválen.

Prosím, pane zpravodaji, abyste mi řekl, zda je ještě nějaký pozměňovací návrh, který nebyl hlasován. Podle mých poznámek ne.

 

Poslanec Libor Krátký: Není žádný pozměňovací návrh a zároveň jsme se v průběhu hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích vypořádali se všemi technickými opravami kromě jediné, kterou jsem také avizoval, a sice v tisku na jeho první straně došlo k přehození čísel. Tisk má číslo 452 a správné číslo je 425. Jestli je možné toto prohození čísel chápat jako závěrečnou technickou úpravu, bylo by to tím vyřešeno.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Titulní strana není obsahem textu zákona, který schvalujeme, ale je zapotřebí, aby v usnesení, které na závěr budu číst, jsem toto přečetl správně. Paní předsedající včerejší schůze říká, že toto již bylo vyřešeno. Jen na mne dávejte pozor, aby, až budu předčítat závěrečné usnesení, jsem přečetl správné číslo.

Není námitek, že o všech návrzích bylo hlasováno. Přednesu návrh závěrečného usnesení. Usnesení zní:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o hlavním městě Praze, podle sněmovního tisku 425, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Hlasování pořadové číslo 727 rozhodne o tomto závěrečném usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 182 pro 120, proti 54. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím tím projednávání bodu 95. Opět blahopřeji ministrovi vnitra České republiky panu Václavu Grulichovi. Děkuji zpravodaji, kolegovi Krátkému.

 

Dalším bodem, který budeme projednávat - pan ministr vnitra si moc neodpočine, já už myslel, že mi utíkáte, pane ministře od stolku zpravodajů, na dlouhou dobu tam budete přikován - je bod č. 96, kterým je

 

96.
Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů
souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech
a zákonem o hlavním městě Praze
/sněmovní tisk 426/ - třetí čtení

 

Místo u stolku zpravodajů opět má pan ministr vnitra Václav Grulich. Prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pana kolegu Libora Ambrozka, aby také zaujal pozici vedle pana ministra.

Konstatuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku č. 426/3, a já otevírám rozpravu v rámci třetího čtení. Hlásí se do rozpravy několik kolegů. Omlouvám se. Vezmu to zleva doprava, protože nevím, kdo byl dříve, a jsou zde dva s přednostním právem. Pan kolega Ambrozek, poté pan ministr a bohužel to vyjde na dámu až ve třetím pořadí. Ale možná, že pan ministr kultury dá přednost dámě. Prosím, hovoří pan kolega Ambrozek.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolím si několik legislativně technických úprav k pozměňovacím návrhům. V komplexním pozměňovacím návrhu, který je pod písm. A v části 27. bodu 10, tj. na straně 21, je nutné na předposledním řádku vložit mezi slovo "ministerstva" a slova "příslušného kraje" spojku "a", která tam vypadla. Tím to poněkud ztrácí smysl.

V písm. B na straně 60 je u prvních dvou pozměňovacích návrhů špatné číslování. Čísla 35 a 36 se tam vloudila nedopatřením. Mají tam být čísla 1 a 2. To znamená pozměňovací návrhy mají mít čísla B1 a B2.

V bodě B6 pozměňovacího návrhu školského výboru místo písm. E) má být písm. F). Došlo tam k posunu při označování písmen.

V B7 je třeba vypustit slovo "ministerstvo", protože slovo "ministerstvo" už je v návětí k celému paragrafu.

V písm. B8 pozměňovací návrh místo k písm. I) se má vztahovat k písm. J). To je zase technická úprava.

U pozměňovacího návrhu pod písm. L kolegy Mareše je několik technických chyb. U L1 místo odstavce má být uvedeno paragraf, u L2 místo odstavce 4 se má návrh vztahovat k odstavci 5, stejně tak návrh L3 místo odstavce 4 se vztahuje k odstavci 5. Při zpracování komplexního pozměňovacího návrhu se některá písmena posunula.

Na závěr ještě dvě upřesnění k mému návrhu pod písm. C. Chtěl bych stáhnout návrh pod písm. C1, který byl špatně podán a vztahuje se k jinému textu. U písm. C6 bych chtěl upřesnit, protože podle stenozáznamu návrh, který jsem přednesl, byl delší, takže tady jenom dočtu ze stenozáznamu. Navrhoval jsem - ve stenozáznamu je to uvedeno - že v bodě 4, který se týká § 38 odst. 1, se za slovo "myslivecký" vkládá slovo "organizací". To v návrhu máte. To, co vypadlo, je "…a pak pokračuje dále text návrhu" a slova "zainteresovaných organizací" se nahrazují slovy "dotčených orgánů".

Tolik moje úpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Pane zpravodaji, nepolemizuji o tom, že vše, co jste přednesl, jsou legislativně technické připomínky a úpravy, kromě jediné věci. Není možné v tuto chvíli stáhnout pozměňovací návrh, budeme muset o jeho stažení nechat hlasovat.

Nyní pan ministr kultury nebo paní kolegyně Šojdrová. Pane ministře Dostále, dáváte přednost paní kolegyni Šojdrové? Ano, jak je vaším gentlemanským zvykem, dáma má přednost. Hovoří paní kolegyně Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji panu ministrovi. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji stažení svého pozměňovacího návrhu, který je uveden pod písm. I číslo 1. Jedná se o legislativně technickou úpravu, kterou již zahrnul do svého návrhu komplexních legislativně technických úprav zpravodaj, a podal ji ve znění, které považuji za správnější. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Pane zpravodaji, prosím vás, zaregistrujte nyní návrh paní kolegyně Šojdrové. Budeme jej muset podrobit hlasování.

Panu kolegovi Kühnlovi zřejmě pan kolega Dostál nedává přednost, neboť, pokud se nepletu, se o dámu nejedná. Hovoří pan ministr kultury Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych krátce reagoval na pozměňovací návrh paní poslankyně Miroslavy Němcové zrušit v rámci změn některých zákonů přijímaných v souvislosti s vymezením působnosti nově vzniklých krajů ustanovení § 31 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Ať mi věří paní kolegyně Němcová, že mé vystoupení bylo konzultováno s profesními odborníky v památkové péči a vůbec není směřováno proti ní. Je to směřováno proti věcné náplni jejího pozměňovacího návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP