Neautorizováno !


 

(10.30 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Není námitek vůči tomuto postupu, takže nejprve absolvujeme oddělené hlasování.

Ještě se hlásí kolega Radko Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Dovolil bych si jenom připomenout, že k bodu 1 jsem navrhoval oddělené hlasování o odstavci 2 jako takovém. Bylo to schváleno v proceduře.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Není jistě námitek proti zpřesnění pana kolegy Martínka a v tomto duchu prosím, pane zpravodaji, abyste předkládal jednotlivé návrhy.

 

Poslanec Libor Krátký: V tom případě bychom nejdříve hlasovali o té části bodu L1, která zní:

1. Spolupráce s ostatními kraji se uskutečňuje a) na základě smlouvy, uzavřené ke splnění konkrétního úkolu, b) zakládání právnických osob podle zvláštního předpisu, odst. 7a).

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ještě pan kolega Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Já jsem navrhoval, aby jenom o odstavci 2 se hlasovalo zvlášť. Součástí tohoto hlasování musí být odkaz pod čarou. Dosavadní odstavec 5 se zrušuje, dosavadní odstavce 2, 3, 4 se označují jako odstavce 3, 4, 5. Toto by mělo být součástí všeho jednoho hlasování.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Souhlasí s tím pan zpravodaj?

 

Poslanec Libor Krátký: Nesouhlasím, protože kdyby vypadl odstavec 2 - dejme tomu, že by hlasování proběhlo záporně - tak přečíslování bude vypadat jinak. Myslím, že v tom případě by byl třeba opačný postup, a sice nejdříve hlasovat o odstavci 2, a pokud tento odstavec bude vypuštěn, tak se podle toho upraví přečíslování.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Myslím, že to je správný postup, pane zpravodaji. Prosím ještě jednou zopakovat, o čem budeme hlasovat.

 

Poslanec Libor Krátký: Nejdříve bychom hlasovali o tom, zda zůstane zachován současně navrhovaný odstavec 2, který zní: Smlouva o spolupráci, uzavřená podle obecních právních předpisů, musí mít písemnou formu a musí být schválena dotčeným zastupitelstvím, jinak je neplatná.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlásí se kolega Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Myslím, že by bylo pro jistotu třeba uvést, že budeme hlasovat o obecných právních předpisech, nikoliv o obecních, protože pan zpravodaj znovu přečetl, že jde o obecní předpisy, což by jistě nebylo v pořádku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Tedy o tomto legislativně technickém zpřesnění budeme hlasovat. Hlasujeme nyní o tom, co před vystoupením pana kolegy Exnera přednesl pan zpravodaj. Jaká jsou stanoviska?

 

Poslanec Libor Krátký: Je třeba, abychom si upřesnili, o čem hlasujeme. Když bude vysloven souhlas, je vysloven s tím, že tento odstavec zůstává zachován.

Stanovisko pana ministra nesouhlasné, nechce aby zůstal zachován. Moje stanovisko je neutrální.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: V hlasování číslo 720 rozhodneme o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, z přítomných 182 bylo pro 66, proti 107.

 

Nyní se ukázal, pane zpravodaji, váš postup jako velmi moudrý.

 

Poslanec Libor Krátký: Nyní budeme hlasovat o zbytku bodu 1, s tím ovšem, že musí dojít k tomu správnému přečíslování při legislativní úpravě.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Jaká jsou stanoviska?

 

Poslanec Libor Krátký: Stanovisko pana ministra souhlasné, moje také.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 721 rozhoduje o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat, z přítomných 182 hlasovalo pro 168, proti 2.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Libor Krátký: Dalším bodem, který by byl vyjmut z uceleného hlasování, po písmenu L je bod L3 a L4, které spolu souvisí, takže je možno o nich hlasovat dohromady.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Není námitek o hlasování o L3 a L4 současně? (Nikdo se nehlásil.) Není. Jaká jsou stanoviska?

 

Poslanec Libor Krátký: Stanovisko pana ministra souhlasné, moje také.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 722 rozhoduje o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat, z přítomných 182 se vyslovilo pro 176, proti jeden.

 

Poslanec Libor Krátký: Dalším návrhem je bod L7, o kterém bychom měli rozhodnout odděleně. Stanovisko pana ministra je souhlasné, moje rovněž.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 723 rozhoduje o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat, z přítomných 182 bylo pro 153, proti 24.

 

Poslanec Libor Krátký: Posledním návrhem, o kterém bychom měli odděleně hlasovat, je bod L 8. Stanovisko pana ministra souhlasné, moje také.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 724 rozhoduje o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 182 bylo pro 160, proti 14. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Krátký: Nyní by bylo možno hlasovat o zbytku bodu L, ale pro jistotu bych uvedl ony dvě opravy, které jsem avizoval na začátku, a sice v L5, kde vypadlo ve vkládaném odstavci slovo "usnesení", takže bych přečetl, jak zní tento odstavec po doplnění:

Rozhodovat o zrušení usnesení - to je slovo, které před tím vypadlo - Rady zastupitelstva hlavního města Prahy, jehož výkon primátor pozastavil podle § 71, s tím, že slovo "Rady" nebude uvozeno velkým písmenem. To je první oprava.

Druhá oprava je v bodě L9, kde naopak vypadlo slovo "rady". Přečtu, jak by měl tento text znít po doplnění.

Odstavec q): rozhodovat o zrušení usnesení rady městské části, jehož výkon starosta městské části pozastavil podle § 100.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Není námitek vůči tomu, abychom hlasovali o těchto návrzích ve znění, jak bylo upřesněno.

V tomto znění budeme tedy hlasovat o celém zbytku pozměňovacího návrhu pod písmenem L, o všech jeho bodech, které nebyly samostatně hlasovány. Jaká jsou stanoviska?

 

Poslanec Libor Krátký: Stanovisko pana ministra souhlasné, moje také.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 725 rozhoduje o těchto návrzích. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat, když z přítomných 181 hlasovalo 175, nikdo nebyl proti.

 

Pane zpravodaji, máme ještě nějaké návrhy?

 

Poslanec Libor Krátký: Pokud se nemýlím, tak posledním návrhem, ale zároveň prvním uvedeným v textu je bod A, který je komplexním pozměňovacím návrhem výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Budeme nyní tedy hlasovat o pozměňovacích návrzích A, ve znění toho, co bylo schváleno v rámci hlasování ve třetím čtení. Jaká jsou stanoviska?

 

Poslanec Libor Krátký: Stanovisko pana ministra souhlasné, moje také.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 726 rozhoduje o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat, z přítomných 182 bylo pro 161 a 8 proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP