(9.40 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování pořadové číslo 652. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 180 poslanců a poslankyň pro 131, proti 8. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Dovolte mi konstatování, že náhradníkem stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO byl zvolen pan poslanec Miroslav Máče, náhradníkem stálé delegace Parlamentu do Shromáždění Západoevropské unie byl zvolen v prvém kole pan poslanec Josef Jalůvka. Zvoleným poslancům blahopřeji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Tím můžeme ukončit projednávání bodu 89. Končím tedy projednávání bodu 89 s konstatováním, které před malou chvílí provedl předseda volební komise pan poslanec Vidím.

 

Můžeme přistoupit k projednávání bodu

 

91.
Návrh na způsob projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu
České republiky za rok 1998 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

 

K tomuto bodu jsme obdrželi usnesení organizačního výboru č. 103 z 31. března tohoto roku. Předložené usnesení uvede poslanec a předseda rozpočtového výboru kolega Vlastimil Tlustý, kterého prosím, aby se ujal slova a současně přednesl také návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, usnesení č. 103 organizačního výboru na návrh rozpočtového výboru navrhuje sněmovně harmonogram projednání státního závěrečného účtu. V době, kdy byl tento harmonogram rozpočtovým výborem navrhován a kdy ho organizační výbor schvaloval, ovšem nebyly známy časové posuny, které následovaly a které znamenají, že v návrhu je třeba provést následující korekci.

V bodě 1 - vláda předloží státní závěrečný účet do 30. 4. 1999 - je harmonogram beze změny.

V bodě 2 - výbory projednají přikázané kapitoly a okruhy státního závěrečného účtu - je třeba namísto 11. 6. uvést 18. 6.

V bodě 3 - výbory předají svá usnesení rozpočtovému výboru - je třeba nahradit navrhovaný termín 15. 6. termínem 21. 6.

V bodě 4 - rozpočtový výbor projedná za účasti zpravodajů usnesení výborů, resp. oponentní zprávy menšin - je třeba nahradit termín 17. 6. 1999 termínem 24. 6. 1999.

V bodě 5 - předložení usnesení rozpočtového výboru předsedovi Poslanecké sněmovny - zůstane zachován navrhovaný termín 28. 6.

V bodě 6 - Poslanecká sněmovna jedná o státním závěrečném účtu a o usnesení rozpočtového výboru k němu - zůstane navrhovaný termín 29. 6.

V návrhu na přikázání jednotlivých kapitol výborům Poslanecké sněmovny žádné změny navrhovány nejsou. Takto upravený harmonogram umožňuje, aby státní závěrečný účet sněmovna projednala na své příští schůzi.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu zpravodaji a předsedovi výboru. Mám pouze jeden drobný problém. Obávám se, že to, co jste zde přednášel, jsou pozměňovací návrhy. Bude zapotřebí - ať se nám to líbí, nebo ne - je ještě zopakovat v průběhu rozpravy, abychom nejprve hlasovali o pozměňovacích návrzích a poté o usnesení rozpočtového výboru jako celku.

V tuto chvíli, kolegyně a kolegové, otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Hlásí se pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Zopakuji předložené pozměňovací návrhy velmi stručně. V řádce 2 - usnesení rozpočtového výboru a organizačního výboru - namísto 11. 6. termín 18. 6. V řádce 3 harmonogramu namísto 15. 6. termín 21. 6. V řádce 4 namísto 17. 6. je 24. 6. To jsou tři pozměňovací návrhy, které předkládám jako jeden pozměňovací návrh, o kterém se může hlasovat najednou, protože se jedná o týdenní posun všech termínů s výjimkou závěrečného projednání ve sněmovně.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Hlásí se někdo do rozpravy? Ne, rozpravu uzavírám. Budeme postupovat tak, že budeme nejprve hlasovat o jednom komplexním pozměňovacím návrhu, který přednesl pan poslanec Tlustý, k usnesení rozpočtového výboru a poté o usnesení rozpočtového výboru jako celku. S tímto postupem je souhlas? Ano.

 

V hlasování pořadové číslo 653 rozhodneme o pozměňovacím návrhu pana poslance Tlustého k usnesení rozpočtového výboru, jak jej přednesl v rozpravě.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 653. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 178 poslankyň a poslanců pro 164, proti nikdo. Tento pozměňovací návrh byl přijat.

 

Nyní v hlasování pořadové číslo 654 rozhodneme o návrhu usnesení rozpočtového výboru ve znění tohoto pozměňovacího návrhu.

Toto hlasování zahajuji. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 178 poslankyň a poslanců pro 163, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh usnesení byl přijat.

Tím jsme se vypořádali s bodem 91. Děkuji předsedovi rozpočtového výboru Vlastimilu Tlustému.

 

Přistupujeme k projednávání bodu

 

93.
Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
na rok 1999
/sněmovní tisk 116/

 

Vyjádření vlády k návrhu pojistného plánu, které jsme obdrželi jako sněmovní tisk 116/1, odůvodní ministr zdravotnictví České republiky Ivan David. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

Požádal bych sněmovnu, aby věnovala náležitou pozornost řeči ministra zdravotnictví.

 

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, předkládám jménem vlády k vašemu projednání zhodnocení zdravotně pojistného plánu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 1999. Rok 1999 představuje v důsledku zavedení nových pravidel hospodaření zdravotních pojišťoven - a tedy i Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky - další vývojovou etapu fungování veřejného zdravotního pojištění. Zdravotní pojišťovny jsou povinny od 1. ledna 1999 se řídit vyhláškou Ministerstva financí č. 227/1998 Sb., která podrobněji vymezuje okruh a výši příjmů a výdajů fondů tvořených z prostředků veřejného zdravotního pojištění a souvisejících příjmů, a současně jsou povinny užívat ve svém hospodaření zvláštní účtovou osnovu pro zdravotní pojišťovny.

Účelem nové vyhlášky a specifické účtové osnovy je především sjednotit a zprůhlednit hospodaření zdravotních pojišťoven jak v oblasti hospodaření s prostředky veřejného zdravotního pojištění, tak i v oblasti příjmů a výdajů z činnosti podléhající zdanění.

Všeobecná zdravotní pojišťovna zpracovala zdravotně pojistný plán ve vazbě na novou právní úpravu a v souladu s metodickými doporučeními ministerstev zdravotnictví a financí. V několika případech došlo k nepochopení vzájemně požadovaných vazeb. Následné opravy technického rázu byly neprodleně projednány a zapracovány do hodnocení zdravotně pojistného plánu.

V případě tabulkové části však došlo k chybnému vyplnění fondu prevence, kde původní částka 20 tisíc korun, uvedená i v přepracovaném zdravotně pojistném plánu na rok 1999, který byl předán na Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí dne 2. 12. 1998, byla pojišťovnou změněna na částku 20 milionů korun. Chybný údaj v tabulce fondu prevence nemohl být zjištěn při prováděné kontrole Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem financí ani při zpracování konečného vyhodnocení pro jednání vlády, neboť původně uváděný údaj nenavazoval na žádné další ukazatele obsažené v hodnocení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP