(15.30 hodin)

(pokračuje Martínek)

Z tohoto důvodu musím bohužel konstatovat, že klub ČSSD z těchto mnou uvedených důvodů nemůže pro tento návrh hlasovat. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Martínkovi. Kdo se další hlásí? Pan poslanec Kvapil.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, rád bych se vyjádřil k tomu, co zde kolega Martínek ve svém vystoupení řekl, a v určitých bodech napadl návrh Senátu, o kterém máme hlasovat.

Chtěl bych k tomu především vytknout jednu věc. V tuto chvíli máme volební zákon o volbách do zastupitelstev v obcích, podle kterého není možné, aby volby probíhaly. S tím se argumentovalo, když jsme zde v Poslanecké sněmovně návrh projednávali. Byl to myslím právě kolega Martínek, který tento argument uváděl s tím, že je nutné nějaký návrh přijmout.

Neslučitelnost funkce člena zastupitelstva s funkcí statutárního zástupce právnické osoby. Podotkl bych, že je to dnes stávající stav, kdy v zastupitelstvu jsou ředitelé základních škol a takováto neslučitelnost není dána. Přijetím verze v tomto bodu, kterou Senát pozměnil, na stávajícím stavu se nic nezmění.

Hovořil zde o úpravě, kdy se má v obvodu volit nejméně devět členů obecního zastupitelstva. Je to určitě problematické ustanovení, nicméně to, že se bude volit menší počet členů v každém volebním obvodě, rozhodně není cesta k tomu, jak zajistit účast integrovaným obcím nebo částem v obecním zastupitelstvu, protože i toto je na vůli jednotlivých zastupitelstev. Verze Poslanecké sněmovny možná otevřela větší cestu, ale rozhodně to nezajistila.

Chtěl bych se vyjádřit k d'Hondtově metodě. Je třeba vidět, že Senát navrhl klasickou d'Hondtovu metodu. To je metoda, která umožňuje, aby v zastupitelstvu byly zastoupeny volební strany bez toho, zda mají velký, nebo menší výsledek. V tomto směru je to nejspravedlivější rozdělení získaných hlasů.

To jsou důvody, které bych chtěl říci poslanci Martínkovi k tomu, proč také my budeme podporovat senátní verzi a budeme pro ni hlasovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím pana Radko Martínka ještě jednou.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že jsem byl přímo osloven kolegou Kvapilem, dovoluji si vaším prostřednictvím, pane předsedo, mu vzkázat, že je mi velmi líto. Chápu jeho osobní i politické důvody, že zde hájí neobhájitelné, ale některé z pozměňovacích návrhů, které zde byly předneseny, sám navrhoval a my jsme se k nim připojili. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Táži se, kdo se další hlásí do rozpravy. Nehlásí-li se nikdo, rozpravu končím.

Prosím, aby zde byl pan ministr vnitra, o jehož zákonu se hlasuje, jinak přeruším jednání. Tázal jsem se vás, zda si přejete přednést závěrečné slovo navrhovatele. Nepřejete.

Přistoupíme nyní k hlasování podle § 9 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Podotýkám, že k přijetí následujícího usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů. Nebudu zde číst, v kterém všem znění. Zákon 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 584/5, tedy ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 584/6.

Doufám, že všichni rozumíme, o čem hlasujeme.

 

Kdo je pro senátní znění, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Promiňte, ukončil jsem hlasování. Pánové chtějí odhlásit. Odhlásil jsem vás, znovu se přihlaste svými kartami. Dám znovu hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro zákon ve znění schváleném Senátem, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 33 z přítomných 165 poslanců 30 pro, 132 proti. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona neschválili.

 

Děkuji panu senátorovi Eybertovi za jeho výlet do Poslanecké sněmovny.

 

Přecházíme k bodu 2 schváleného pořadu, kterým je

 

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců
na území České republiky a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 698/5/ - vrácený Senátem

 

Usnesení, jímž Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 698/6. Vítám mezi námi senátora Františka Kroupu.

Prosím opět pana ministra vnitra, aby se vyjádřil za navrhovatele k usnesení Senátu.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, vážený pane senátore, nejprve bych se chtěl omluvit za chvilku zmeškání předchozího bodu.

Nyní k projednávanému tématu, kterým je vládní návrh zákona o pobytu cizinců, který vrátil Senát s pozměňovacími návrhy.

Zde je má úloha o poznání jednodušší, protože mohu Poslanecké sněmovně doporučit, aby vyslovila souhlas s tímto vládním návrhem v tom znění, ve kterém jej vrátil Senát Poslanecké sněmovně s některými pozměňovacími návrhy. Jedná se o pozměňovací návrhy, které nemění smysl zákona, jak vláda předpokládala, že by mělo dojít k úpravě zákona o pobytu cizinců. Pozměňovací návrhy jsou technického charakteru, přispívají ke zlepšení návrhu zákona. Z toho vyplývá mé doporučující stanovisko vyslovit souhlas s verzí, kterou předložil Senát Poslanecké sněmovně.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se zpravodaje výboru pro obranu a bezpečnost poslance Kladívka, jestli se chce vyjádřit. Nechce se vyjádřit. Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí.

První vystoupí pan senátor František Kroupa. Prosím, pane senátore.

Prosím, aby se pánové Nečas, Benda a Kühnl posadili, aby pan senátor mohl hovořit.

 

Senátor František Kroupa: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych na začátek poděkoval všem, kteří umožnili, abych zde mohl vysvětlit, z jakých důvodů Senát přistoupil k pozměňovacím návrhům zákona o pobytu cizinců, a abych zároveň požádal Poslaneckou sněmovnu o vyslovení souhlasu s návrhy, které Senát předkládá.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP