(15.40 hodin)

(pokračuje Kroupa)

Úvodem je snad třeba říci, že nová verze zákona, tak jak byla předložena, je v každém případě lepší než původní zákon. To myslím je pozitivní informace.

Pokud jde o rozdíly v názorech Senátu a Poslanecké sněmovny na předloženou novelu, k tomu bych rád řekl několik slov.

Především v § 9 odst. 3 zrušila Poslanecká sněmovna povinnost policie sepsat o každém odepření vstupu zápis obsahující zdůvodnění přiměřenosti tohoto kroku a zároveň zrušila ustanovení, že zápis lze zničit nejdříve jeden rok od jeho sepsání. Senát při projednávání této věci vyjádřil obavu z možnosti zneužití tohoto práva bez povinnosti sepsat zápis a dále obavu z možnosti případných pokusů o uplatnění úplatků. Navrhuje proto vrátit do zákona povinnost sepsat zápis, který není nikterak náročný, nicméně v případě sporů je důkazem o tom, jakým způsobem a především z jakého důvodu bylo k odepření vstupu přistoupeno. Postup při zničení zápisu ponechává Senát ve verzi Poslanecké sněmovny, poněvadž se domnívá, že je možné řídit se platnými předpisy o skartacích, které tento problém řeší.

Další rozdíl v názorech je u paragrafů 126 a 136. Paragraf 126 je součástí hlavy XI s názvem Zajištění cizince, § 136 je součástí hlavy XII s názvem Zařízení. Jde o to, že cizinec, který má být vyhoštěn, je zajištěn a umístěn do tohoto zařízení. V zákoně se potom stanoví, že u cizince, u kterého nelze zjistit, kterou řečí hovoří, je předáváno písemně poučení o možnosti soudního přezkumu zákonnosti zajištění, a je uvedeno, ve kterých jazycích se tak činí. Dále se uvádí, ve kterých jazycích bude cizinec seznámen s vnitřním řádem zařízení. Vzhledem k tomu, že se stále jedná o jedny a tytéž osoby, a přitom poučení se provádí ne vždy ve stejných jazycích, dospěl Senát k tomu, že je třeba výčet jazyků v obou paragrafech sjednotit, a to je také obsahem pozměňovacího návrhu.

Další rozdíl je v § 175, kde Poslanecká sněmovna upřednostňuje před zněním zákona znění každé mezinárodní smlouvy, kdežto Senát upřednostňuje před tímto zákonem pouze smlouvy vyhlášené ve Sbírce mezinárodních smluv. Vzhledem k tomu, že i v současné době platí a jsou používány smlouvy např. o příhraničním styku, event. dochází k takovým přestupům hranic, jako záchrannými vozidly, event. hasičskými vozidly v případě požáru na území sousedního cizího státu, a tento problém by schválením této verze nebyl zcela řešen, vložil Senát nový článek č. 2 s názvem Přechodná ustanovení, ve kterém rozšířil přednost mezinárodních smluv před zákonem i na jiné, nevyhlášené smlouvy, pokud vstoupily v platnost před 1. 7. 2001, což jest před účinností navrhované novely.

Poslední změna je čistě technická a jde o přečíslování bodu účinnosti zákona, a to z toho důvodu, že změnou § 136 vložil Senát do návrhu novely nový bod, tj. bod č. 95, a všechny ostatní body za ním byly přečíslovány.

Předpokládám, že o návrhu Senátu není třeba dále hovořit, že byl objasněn, a především bych rád zdůraznil, že byl také při hlasování v Senátu přijat naprostou většinou přítomných - pouze dva senátoři byli proti, a zdůrazňuji, že také ministr vnitra pan Gross, který zákon v Senátu předkládal, doporučil Senátu, aby všechny pozměňovací návrhy, které byly předloženy, byly přijaty. Totéž učinil i zde, a já si proto závěrem dovolím vás požádat, abyste jeho návrh akceptovali.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu senátorovi. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Nehlásí-li se nikdo, rozpravu končím. Nepředpokládám totiž, že by pan ministr vnitra jako navrhovatel chtěl vystoupit.

Podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny budeme nyní hlasovat. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 698/6."

Já vás pro jistotu znovu odhlásím a prosím o registraci.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 34 z přítomných 158 poslanců 100 bylo pro, 53 proti. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali a já končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu senátorovi Kroupovi.

 

Přecházíme k bodu

 

3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 650/3/ - vrácený Senátem

 

Vítám mezi námi pana senátora Topolánka.

Prosím, aby se za navrhovatele vyjádřil pan místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, Senát vrátil Poslanecké sněmovně návrh novely zákona o spotřebních daních s poměrně velkou řadou pozměňovacích návrhů, které lze rozdělit do několika skupin.

První z nich je oblast vracení spotřební daně u bionafty. Zde jde o snížení procenta vrácené spotřební daně ze 60 na 45 % v návaznosti na snížení sazby spotřební daně u bionafty, a tímto způsobem se dále zvýhodňuje bionafta pro její výrobce a pro pěstitele příslušných zdrojů, čili pro zemědělce. Jde tedy o další posílení těchto výhod.

Další podstatný blok jsou změny u sazeb daně z tabákových výrobků. Zde návrhy, které schválil Senát, sjednocují sazby daně na různé druhy tabáků, a tím výrazně zmenšují možnosti manipulace výrobců a prodejců - zejména prodejců - tabáku se zaměňováním jednotlivých druhů, resp. snižují efektivitu tohoto zaměňování. V tomto smyslu jde o úpravu, která zpřehledňuje a zprůhledňuje prostředí pro stanovování těchto daní a obchod s tabákem, a domnívám se, že jde o velmi dobrý technický zásah do návrhu novely s tím, že nemění základní filozofii, která byla přijata Poslaneckou sněmovnou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP