(16.30 hodin)

Poslanec Vlastimil Tlustý: Já vím, že je to ošklivé, ale nezbývá mi nic jiného, než požádat klub sociální demokracie, aby buď oznámil druhou politickou stranu, která ho v tomto vetu podporuje, nebo bych chtěl vidět těch padesát, kteří nechtějí dopustit, aby pan místopředseda Špidla tady musel předvést, co o tom ví. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Předseda klubu sociální demokracie, pan poslanec…

Ne, v tuto chvíli ministr vnitra Gross má slovo.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, já si myslím, že opravdu v tuto chvíli již některé politické strany, konkrétně komunistická strana a občanští demokraté, prokazují, že jejich přístup k veřejné správě je velmi zvláštní. Já si myslím, že by tyto strany velmi těžce obhajovaly před logicky uvažující veřejností, že poté co Poslanecká sněmovna schválí zásadní znění zákona, který ovlivní budoucí uspořádání veřejné správy, navrhují zařadit bod Diskuse o koncepci reformy veřejné správy. To tedy nejprve sněmovna něco schválí, a pak někdo chce diskutovat o tom, jak to má být.

Myslím, že to je tak nelogické, že takovéto znění bodu je opravdu zmatečné, že bude poněkud rozumnější, když se Poslanecká sněmovna nebude ztrapňovat hlasováním o takovémto návrhu. Tento návrh pod tímto zněním je opravdu nehlasovatelný.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Kolegové, ještě předtím, než udělím slovo dalším přihlášeným, což bezesporu udělám, neboť na to mají, alespoň někteří, bezesporu právo, chci upozornit všechny diskutující, že dostáváme sněmovnu do poměrně nepříjemné situace v jedné věci. Zde probíhá taková pseudorozprava těch, kteří mají přednostní právo vystoupit. A já - a není to otázka mého rozhodnutí - nemohu dát slovo dalším poslancům, kteří se do této diskuse hlásí.

Myslím si, že takováto pseudorozprava určitě nebyla myšlenkou těch, kteří tvořili jednací řád. Určitě nechtěli, aby tady byly některé rozpravy pro některé a některé rozpravy pro všechny.

To znamená, že bych velice ráda vyzvala všechny diskutující, kterým bezesporu slovo udělím, mají-li na to právo, aby začali postupně zvažovat některá svá další vystoupení.

To znamená - slovo mohu udělit pouze těm, kteří mají právo z jednacího řádu vystoupit mimo rozpravu.

Pan poslanec Filip má slovo jako předseda poslaneckého klubu KSČM.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, paní a pánové, myslím si, že bylo možno udělit slovo panu kolegovi Ransdorfovi k tomu, aby upřesnil svůj návrh tak, aby byl hlasovatelný.

Já chápu, že nemá smysl vést tuto rozpravu dále, protože poslanecký klub ČSSD disponuje potřebnými dvaceti hlasy k tomu, aby to zablokoval. Ano, dvaceti hlasy při blokaci.

Já mohu říci jediné. Přál bych si, aby pan ministr vnitra výrazně rozlišoval to, co říká klub KSČM, a neosočoval nás z něčeho, co neříkáme ani neděláme.

A myslím, že by bylo ku prospěchu právě jemu jako tomu, kdo odpovídá ze veřejnou správu, aby se snažil, kdykoliv je možná diskuse na téma veřejné správy, tuto diskusi podpořit, neodmítat ji, už právě kvůli tomu, že před námi jsou zásadní věci - čtyři návrhy ve druhém čtení. A ona by možná obecná rozprava k jednomu bodu, ke koncepci veřejné správy, zjednodušila projednávání těchto čtyř bodů. Takto si tuto obecnou rozpravu prostě v těch čtyřech bodech jistě budeme muset odbýt.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí. Nemá slovo Vladimír Špidla. Dobře.

Myslím, že v tuto chvíli nastal čas, abychom se vrátili k projednávání schváleného pořadu schůze.

 

Budeme se tedy zabývat bodem 28 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

28.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1156/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr vnitra Stanislav Gross, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, tento návrh je dalším z řady zákonů, který souvisí s tím předchozím bodem, který vytváří právní rámec pro druhou etapu reformy veřejné správy a souvisí velice úzce s tím, co je dnes již v zákonech dáno, to znamená s ukončením činnosti, resp. účinnosti zákona o okresních úřadech k 31. 12. 2002.

Tyto zákony - jak ten předešlý, tak tento i zákony, které budou následovat - jsou vzájemně dosti provázány, a proto jsou to zákony, které by měly být nejen projednávány společně v bodech následujících za sebou, ale měly by také nabýt účinnosti společně v těch bodech, kde to je nezbytně nutné.

Tento zákon má za cíl zavést novou kategorii obcí, konkrétně jde o obec s rozšířenou působností. Tyto obce budou v přenesené působnosti prvoinstančně vykonávat větší část státní správy, která je doposud vykonávána na okresních úřadech. Tímto tedy navrhovaná úprava, tak, jak už zde zaznělo v těch předchozích vystoupeních a při projednávání předchozího bodu, respektuje požadavek spojeného modelu výkonu státní správy tak, jak to bylo dáno jako řekněme politické zadání pro přípravu druhé etapy reformy veřejné správy usnesením Poslanecké sněmovny v roce 1999.

Důležité u tohoto zákona je asi také říci, že obce s rozšířenou působností nebudou instančně nadřazeny ostatním obcím. Co se týče přezkumných orgánů, pokud jde o správní rozhodnutí orgánů obcí, těmi budou krajské úřady.

Jelikož po ukončení činnosti okresních úřadů již nadále nebude existovat v území orgán státní správy se všeobecnou působností, je tedy navrhovaná koncepce výkonu státní správy vůči obcím jak v samostatné, tak v přenesené působnosti koncipována tak, že bude vykonávána těmito orgány.

Co se týče některých působností okresních úřadů, které jsou ve vztahu k obcím a které není možno přesunout na krajské úřady jako celek, ty se navrhuje řešit zvláštním způsobem.

Jde především o záležitosti ukládání sankcí obcím za porušení povinnosti zabezpečit přezkoumávání svého hospodaření. Nově je zde řešena otázka přezkoumání hospodaření obcí, a to způsobem, že obce do 300 obyvatel budou mít povinnost si toto hospodaření nechat přezkoumat buďto krajským úřadem, nebo auditorem; v případě obcí, které mají 300 obyvatel a více, mají stanovenou povinnost nechat si přezkoumat hospodaření auditorem.

Součástí této novely je i odstranění některých legislativně technických nedostatků a předchozí úpravy, která se ukázala v praxi jako hodná nápravy. Jde také o zpřesnění některých problémů v systematizaci a zpřesnění některých pojmových záležitostí.

Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, já vás tímto prosím o projednání tohoto návrhu v rámci druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení výboru bylo rozdáno jak sněmovní tisk 1156/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Tom Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, máme před sebou novelu zákona 128, obecní zřízení, v krátkosti řečeno.

Pan ministr tady uvedl některé zásadní názory na tuto předkládanou materii. Konstatoval, že předložená novela především obsahuje všechny náležitosti, které je nutno změnit v zákonu o obcích vzhledem k reformě veřejné správy, především k existenci nových obcí s rozšířenou působností. Konstatoval také, že obsahuje ještě mimo to některé legislativně technické úpravy a drobné úpravy, které se v praxi zhruba za roční období existence projevily.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP