(16.40 hodin)
(pokračuje Zajíček)

Chci k tomu ještě poznamenat, že návrh zákona obsahuje ještě jiné navrhované změny. Zjistili byste spolu se mnou, pokud byste měli k dispozici návrh zákona o obcích před jeho poslední novelizací, že do tohoto návrhu se opakovaně dostává celá řada věcí, o kterých sněmovna už rozhodovala svým hlasováním a které kategoricky zamítla. Jsou to věci, které se týkají především postavení městských a obecních zastupitelstev a rad města, tam kde jsou zřízeny, a je to celá řada dalších ustanovení. Tyto novely se dostaly přes celou řadu námitek v průběhu projednávání v Poslanecké sněmovně do vládního návrhu zákona, a pan ministr tady o nich v tuto chvíli nemluvil. Jsou to úřednické návrhy, které již Poslaneckou sněmovnou opakovaně neprošly. Na všech stupních projednávání minulé předlohy byly rázně zamítnuty. Přesto je máme znovu tady, přesto prošly Legislativní radou vlády. Nevím, jestli z toho důvodu, že s nimi vláda souhlasila a potvrdila je jako vládní návrh, nebo prostě z toho důvodu, že si opakování těchto pohříchu velmi nesmyslných návrhů nevšimla.

To je jako úvodní slovo z mé stany vše. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Václav Brousek. Připraví se pan poslanec Miroslav Beneš.

 

Poslanec Václav Brousek: Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, jak už tady bylo řečeno, došlo k vynuceným změnám v zákoně o obcích, i ke změnám, které jsou pro nás velmi nepříjemné. Myslím, že ve výboru se hodně těchto změn změnilo a doufám, že je "neprohlasujeme", ale přesto si dovolím upozornit na jednu věc, kterou považuji za nesmírně důležitou.

Z okresních úřadů se převádějí některé kompetence na pověřené obce a některé na kraje. Jsou ovšem tři města - Brno, Ostrava a Plzeň - která jsou okresními úřady. Nemají okresní úřady jako takové, ale vykonávají to magistráty těchto měst. Vykonávají tedy i okresní kompetence. Některé tyto okresní kompetence jsou velmi složité a je v nich mnoho činností. Například silniční správní úřad má přejít na kraj jako krajská kompetence. Město Plzeň stejně jako tato ostatní města ovšem tuto kompetenci v rámci statutu převedlo na obvody právě proto, že je to kompetence, která je velmi složitá. Jedná se o jakoukoliv značku, o překopy a další záležitosti. Nedovedu si představit, jak to bude dělat kraj a jakou obrovskou agendu bude muset v tomto případě mít.

Proto si dovolím v podrobné rozpravě navrhnout, aby u těchto tří měst zůstaly kompetence, které mají, co se týče okresních úřadů, zachovány.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Miroslav Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Paní předsedající, pane ministře, dámy a pánové, bouřlivost rozpravy v průběhu třetího čtení zákona o stanovení obcí s rozšířenou působností - omezím se na tuto část názvu zákona - byla velmi zajímavá. Velmi smutná je účast při projednávání věcí, které měly být projednávány předtím, než hovoříme o tom, kde že budou sídla úřadů, protože pro naše spoluobčany je často zajímavější, co pro ně ty úřady vykonávají, než kde který úřad sídlí.

Máme před sebou návrh novely zákona o obcích a já se přiznám, že když jsme poprvé v této Poslanecké sněmovně projednávali návrh zákona o obcích, podlehl jsem poslanecké euforii a přidal jsem se k těm, kteří se snažili vylepšit zákon o obcích, který předtím čítal 68 paragrafů. Nad vládní předlohou jsme strávili mnoho a mnoho hodin. Vrátili jsme řadu věcí do původního zaběhlého pořádku mezi radou a zastupitelstvem, jak o tom tady hovořil pan zpravodaj.

Byl jsem upřímně řečeno přímo šokován, že Ministerstvo vnitra, potažmo vláda, opět a znovu předkládají tytéž věci, se kterými neuspěly v Poslanecké sněmovně v tomto složení. Musím se přiznat, že mě to velmi mrzelo ani ne tak kvůli ztrátě času, ale kvůli nepochopení ze strany Ministerstva vnitra.

Když jsme hovořili o návrhu zákona o obcích - protože tento zákon samozřejmě souvisí i se zákonem o krajích, souvisí především s tím nejtlustším zákonem, který v souvislosti s tímto krokem budeme projednávat - tak jedna z největších debat ze strany obcí byla, jakým způsobem bude hrazena činnost v oblasti výkonu přenesené působnosti státní správy. Je to dotaz logický.

Přiznám se, že náš výbor se přiklonil k oné variantě dotace na výkon státní správy. Už během rozpravy k zákonu o pověřených obecních úřadech zazněly výhrady, že to tak být nemůže, že obce mohou dostávat jenom méně než 100 %. Nechci o tom teď vést hlubokou polemiku, jenom chci upozornit, aby ti, kteří ve třetím čtení podpoří návrh, který nepochybně v podrobné rozpravě zazní a který já předkládat nebudu, si uvědomili, že přispívají k tomu, že obce s přenesenou působností budou mít na výkon samosprávy méně peněz. Je tomu tak prostě proto, že tato Poslanecká sněmovna - sice ne mým hlasem, k tomu já jsem nepřispěl - v tomto složení rozhodla o dramatické změně způsobu financování obecních rozpočtů.

Někteří z vás řeknou, že mnozí jsou s tím spokojeni, mnozí jsou s tím nespokojeni. Tak už to při rozhodování Poslanecké sněmovny bývá. Já jsem s tím velmi nespokojen, protože si myslím, že došlo k odtržení příjmů obcí od těch, kteří v obcích vytvářejí hodnoty, a to já považuji za největší malér. Přijetím tohoto principu financování obcí podle počtu obyvatel říkáme, že obce s pověřenou působností, které v mnoha případech intenzivně bojovaly a obracely se možná na každého z nás, přicházejí o finanční prostředky na výkon samosprávy. Byl bych rád, aby si to každý uvědomil a aby každý, kdo bude navrhovat změnu financování, uměl kterémukoliv z oněch v tuto chvíli známých 194 starostů odpovědět, jak jeho obec bude tratit na tom, že vykonává státní správu pro určité území, definované zákonem nebo vyhláškou Ministerstva vnitra na něj navazující.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Tomáš Kvapil.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, nejprve bych se chtěl vypořádat s usnesením výboru pro veřejnou správu, které jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1156/1. Zde bych chtěl upozornit na bod 21, který zní: Legislativně technická úprava v § 66 odst. 2 - slovo "působnosti" se mění na slovo "působnost", slovo "romsky" se nahrazuje slovem "romský".

Jde tam o zřizování funkcí poradce pro romské záležitosti. Chtěl bych upozornit na to, že ve výboru pro veřejnou správu došlo ke změně takové, že se nemá jednat o romského poradce, ale o poradce pro romské záležitosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP