(16.50 hodin)
(pokračuje Kvapil)

Bude-li potřeba, tak to samozřejmě ještě v podrobné rozpravě přednesu, ale je to v rozporu s tím, co výbor přijal.

V bodě 17 - jen legislativně technické upozornění na to, že by tam měl být text "po kterou se pro tentýž skutek". Chybí tam předložka "pro".

Dovolte, abych se ještě vyjádřil k návrhu, který máme předložen. Bylo zde už mnoho řečeno, že vláda navrhla i rozporuplná ustanovení. A to je pravda. Samozřejmě, že tato sněmovna již dříve odmítla při přijímání nového obecního zákona, aby byl nově nějak pojat vztah mezi radou a zastupitelstvem, aby se z rady obce stal pouze výbor zastupitelstva. To jsme v tomto návrhu opět obdrželi, což je samozřejmě chyba, nicméně výbor pro veřejnou správu se s tím dokázal vypořádat.

Aby zde nepadalo vše jen na hlavu vlády, chtěl bych říci, že Poslanecká sněmovna přijala v loňském roce novelu zákona o obcích, která v současné době činí nemalé problémy, a to je otázka zadlužování obcí a úpravy jejich dluhové služby, případně ručení nemovitostmi. V současné době již několik velmi dobrých projektů kvůli ustanovení, které platí od 1. 1. letošního roku, zkrachovalo. Přiznejte si, pánové a dámy, kteří jste pro to hlasovali, že je to i díky vaší podpoře. Proto považuji za nezbytné - a výbor pro veřejnou správu nedošel hlasováním k žádnému závěru - tato problematická ustanovení v § 35 a 87 vypustit. Podám příslušné návrhy v podrobné rozpravě. Nemyslím si, že problém by neměl být řešen, ale nikoliv poslaneckými návrhy, ale řádným vládním návrhem.

Chtěl bych se ještě vyjádřit k tomu, jak je zde řešen dozor nad výkonem samostatné a přenesené působnosti obcí. Vládní návrh podle mého názoru není dobře zpracován, ale opět výbor pro veřejnou správu nebyl schopen na svém jednání přijmout jinou variantu. Věřím, že se nám to podaří v rámci pozměňovacích návrhů podat nyní v podrobné rozpravě a pak samozřejmě schválit i ve třetím čtení.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Pakliže tomu tak není, končím obecnou rozpravu.

V tuto chvíli otevírám rozpravu podrobnou, do které je jako první přihlášen pan poslanec Václav Brousek, připraví se pan poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Václav Brousek: Vážená paní předsedající, členové vlády, dámy a pánové, jak už jsem avizoval, mám připraveno několik pozměňovacích návrhů. Takže začnu s prvním.

Bod 13 vládního návrhu se ruší, to znamená, že § 10 písm. c) vládního návrhu bude znít stejně jako původní § 10 písm. d). Jedná se o zeleň a změnu, která byla navržena vládou.

Za druhé - § 13 odstavec 1 zní: "(1) Státní orgány a orgány kraje jsou povinny předem projednat s obcí návrhy dotýkající se působnosti obce." Myslím si, že je velmi důležité, aby byly povinny to s obcí projednat. Neznamená to, že obec s tím musí souhlasit, ale měla by být seznámena, měly by se to s ní prostě projednat.

Za třetí - § 61 odstavec 2 písm. a) zní: "a) při vydávání nařízení obce zákony a právními předpisy vydanými vládou a ústředními správními úřady". Nemyslím si, že se musí řídit usneseními kraje, jak je to navrženo, který je také samosprávným orgánem, ale samozřejmě ústředními správními orgány ano.

Za čtvrté - v bodě 124 vládního návrhu se ruší zbytek věty za slovem "pravomoc". Jedná se o to, že v původním vládním návrhu bylo "radě přísluší určité povinnosti". Výbor pro veřejnou správu se vrátil k tomu původnímu, což je "radě je vyhrazeno", což je podle mne správné. Pak není tedy opodstatněné, že to, co je radě vyhrazeno, si mohlo zastupitelstvo opět na sebe převzít. Proto tuto část z té věty vyškrtávám.

Za páté - bod 178 vládního návrhu se ruší. Tam se jedná o primátorské insignie, které směli primátoři nosit odjakživa. Bylo by velmi nešťastné toto ustanovení v zákoně rušit.

Za šesté - v bodě 205 vládního návrhu se za slovo "stanoví" doplňuje slovo "zejména". Jedná se o statut, je tam výčtová metoda. Jestli ji necháme tak, jak tam je, bez slova "zejména", kdykoli se vyskytne něco jiného, v podstatě budeme muset změnit statut, nebo to bude muset zůstat na město. Nebude to moci být dáno na městské obvody. Mělo by být "ve statutu stanoví zejména" a pak výčtová metoda.

Poslední je to, o čem jsem zde již hovořil. Chtěl bych podotknout, než tento návrh přečtu, že samozřejmě si uvědomuji, že podobný návrh budu muset přednést i v zákoně o změně zákonů. Mám ho pochopitelně připraven.

K vlastnímu návrhu: V § 139 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní - varianta 1:

"(2) Orgány měst Ostrava, Brno a Plzeň vykonávají kromě přenesené působnosti, která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům s rozšířenou působností, též přenesenou působnost, kterou k 31. 12. 2002 vykonávaly okresní úřady a která byla orgánům těchto měst zákonem svěřena."

Varianta 2:

"(2) Orgány měst Ostrava, Brno a Plzeň vykonávají přenesenou působnost v rozsahu, ve kterém ji na základě zvláštních zákonů vykonávaly k 31. 12. 2002."

Odstavce 2 - 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

V odstavci 3, původní odstavec 2, se na konci doplňuje věta: "Města Ostrava, Brno a Plzeň mohou statutem určit městské obvody a městské části, jejichž orgány budou vykonávat přenesenou působnost, která je orgánům těchto měst svěřena podle odstavce 2."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Vidím, připraví se Hynek Fajmon.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl následující docela stručný pozměňovací návrh k předložené materii.

Do § 4 za slovo "Most" doplnit čárku a dále text "Teplice a Mladá Boleslav".

Zdůvodňuji tento návrh následujícím: Město Mladá Boleslav je jak svým počtem obyvatel, tak rozlohou a především pak regionálním významem na úrovni drtivé většiny měst uvedených v § 4 a na území kraje, který je svou rozlohou největší v České republice, na území kraje Středočeského by se jednalo teprve o druhé statutární město po městě Kladnu. Proto žádám sněmovnu o podporu tohoto mého pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Hynek Fajmon, připraví se pan poslanec Eduard Vávra.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, mám pozměňovací návrh, který se týká § 42, a to je přezkoumávání hospodaření obcí. V návrhu zákona je navrženo, aby všechny obce s počtem obyvatel vyšším než 300 dávaly přezkoumávat hospodaření obce auditorem, což dosud neexistuje, pouze obce s menším počtem obyvatel než 300 mohly přezkoumávat hospodaření prostřednictvím krajského úřadu. Dosud je situace taková, že hospodaření obcí přezkoumávají okresní úřady a auditory si mohou obce najmout, ale nemusí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP