(17.00 hodin)
(pokračuje Fajmon)

Domnívám se, že toto ustanovení je zbytečné a bude vytvářet veliké náklady zvláště pro malé obce, a proto dávám návrh, aby číslovka 300 byla nahrazena číslovkou 3000 obyvatel. Pokud tento návrh neprojde, tak číslovkou 2000 obyvatel, a pokud tento návrh neprojde, číslovkou 1000 obyvatel. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan kolega Eduard Vávra, připraví se pan poslanec Radim Chytka.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážený pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, mám jeden pozměňovací návrh, a to: za bod 55 se vkládá nový bod 56, který zní: Bod 56. V § 38 odst. 3: "Obec nesmí ručit za závazky fyzických a právnických osob s výjimkou případů, v nichž je úvěr investován do výstavby nového bytu, bytového domu nebo rodinného domu, jde-li o výstavbu s podporou státního rozpočtu a Státního fondu rozvoje bydlení."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Radim Chytka. Připraví se pan kolega Tomáš Kvapil.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte mi nejdříve jednu legislativní poznámku. Nevím, jestli si je naše vláda a Ministerstvo vnitra ČR vědomo toho, že právě novelizujeme zákon o obcích, aniž máme zde ve sněmovně předložené platné znění zákona o obcích. Chci jen upozornit všechny nadšence, kteří se vrhají do reformy veřejné správy, že nejen v tomto bodu, ale zejména v dalších bodech můžeme podle mého schválit legislativní paskvil.

A nyní k mým pozměňovacím návrhům.

1. § 78 zní: "Členovi zastupitelstva obce náleží v souvislosti s výkonem funkce cestovní náhrady ve výši a za podmínek stanovených zastupitelstvem obdobně dle právních předpisů platných pro zaměstnance v pracovním poměru."

2. § 80 zní: "Na vztahy vyplývající z výkonu funkce uvolněného člena zastupitelstva obce se vztahují ustanovení zákoníku práce, pokud tento zákon nestanoví jinak."

3. § 84 odst. 4 zní: "(4) Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoci v samostatné působnosti obce mimo pravomoci vyhrazené radě obce podle § 102 odst. 2."

4. § 103 odst. 4 písm. c) zní: "c) plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva obce". Dosavadní písmena c) až h) označit jako písmena d) až i).

5. Pozměňující návrh k vládnímu návrhu zákona. V § 123 nahradit slova "orgánu dozoru krajského úřadu" slovy "krajský úřad v přenesené působnosti".

A nyní mi dovolte předložit ještě jeden pozměňovací návrh, který má celkem sedm bodů, ale jde o jeden pozměňovací návrh.

1. § 117 odst. 2 zní: "2. Zastupitelstvo obce zřizuje vždy kontrolní výbor."

2. § 119 odst. 1 zní: "(1) Kontrolní výbor je nejméně tříčlenný, jeho členy nemohou být starosta, místostarosta a tajemník obecního úřadu."

3. Odstavec 2 se zrušuje. Dosavadní odst. 3, 4 a 5 se označují jako odst. 2, 3 a 4.

4. § 122 odst. 2 zní: "(2) Rada obce zřizuje vždy finanční komisi."

5. § 122 odst. 3 zní: "(3) Finanční komise je nejméně tříčlenná, počet jejích členů je vždy lichý. Členy finanční komise nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadě."

6. § 122 odst. 4 zní: "(4) Finanční komise a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem i finančními prostředky obce; b) plní další úkoly, jimiž ji pověřila rada obce." Dosavadní odstavce 2, 3, 4 a 5 se označují jako odst. 5, 6, 7 a 8.

7. V nově označeném odst. 6 se číslovka "2" označuje jako číslovka "5".

A opět ona poznámka, že tady od § 117 po § 122 jde o jeden pozměňovací návrh, a proto žádám, aby se o něm ve třetím čtení hlasovalo dohromady jako o celku.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Tomáš Kvapil, připraví se paní kolegyně Zdeňka Horníková.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Kolegyně a kolegové, mé pozměňovací návrhy. Nejprve určitá disproporce, která je v usnesení výboru v tisku 1156/1 v bodě 21, takže v § 66 odst. 2 slova "romský poradce" nahradit slovy "poradce pro romské záležitosti".

Dále podávám pozměňovací návrhy, které znějí: V § 38 se ruší odst. 3 a 4. V § 38 se ruší odst. 5.

V § 85 odst. 1 písm. c) se za slova "sociálních služeb" vkládají slova "(čárka) podpory rodin". V § 85 se vypouští odst. 2, 3 a 5. V § 85 se vypouští odst. 4.

To samozřejmě předám písemně zpravodaji.

Ještě si dovolím podat pozměňovací návrhy, které mi byly doručeny Svazem měst a obcí, a určitou část těchto návrhů jsem si osvojil. Uvedu nejprve jejich text.

K bodu 4 vládního návrhu novely, § 4 odst. 1 zákona. V odst. 1 slova "městy se zvláštním postavením (dále jen statutární město)" nahradit slovy "statutárními městy".

K bodu 53 § 35a: vypustit v odst. 2 slova "jako organizační složku".

K bodu 60 § 41 odst. 2: vypustit v odst. 2 druhou větu.

K bodu 62 § 45: vložit nové odstavce 2 a 3, které zní: "(2) Při rozhodování o výši pokuty přihlíží finanční úřad k povaze, závažnosti a následkům jednání podle odst. 1 a dále k výši příjmů a výdajů rozpočtu obce. (3) Řízení o uložení pokut podle odst. 1 lze zahájit nejpozději do dvou let ode dne, do kterého byla obec povinna požádat o přezkoumání svého hospodaření." Ostatní odstavce přečíslovat.

K bodu 100 § 79: za odst. 4 doplnit odst. 5 tohoto znění: "Jestliže si uvolněný člen zastupitelstva obce nemohl dovolenou nebo její část vyčerpat v průběhu příslušného kalendářního roku, převádí se mu tento nárok do následujícího kalendářního roku. V takovém případě může uvolněný člen zastupitelstva též požádat obec o náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou."

K bodu 154 § 100: v odst. 2 vložit druhou větu: "Funkce rady obce vykonává v takovém případě zastupitelstvo obce, které může svěřit plnění některých úkolů rady obce starostovi."

K bodu 155 § 101 odst. 5: vypustit tento bod.

K bodu 160 § 102 odst. 2 písm. g): v odst. 2 písm. g) vypustit slova "jmenování nebo odvolání vedoucích odborů bez návrhu tajemníka obecního úřadu je neplatné".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP