(17.10 hodin)
(pokračuje Kvapil)

K bodu 176 § 106 doplnit v odstavci 1 tuto větu: "V případech stanovených zvláštními zákony vykonává zvláštní orgán obce s rozšířenou působností státní správu pro správní obvod obce s rozšířenou působností."

K bodu 178 § 108 vypustit tento bod.

Děkuji. Tyto pozměňovací návrhy předávám písemně zpravodaji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude paní kolegyně Zdeňka Horníková, připraví se pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesla pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 1156 zákona o obcích, obecní zřízení.

Můj návrh se také týká podobně jako pana kolegy Kvapila a Vávry § 38, kde navrhuji.

1. V § 38 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3, 4, 5 a 6, které znějí.

Odstavec 3: "Obec nesmí ručit za závazky fyzických a právnických osob vyjma

případů, v nichž úvěr přijatý těmito osobami bude investován do výstavby nového bytu, bytového domu nebo rodinného domku, jde-li o výstavbu s podporou státu nebo státem zřizovaných fondů,

případů, v nichž je úvěr poskytován právnické osobě

a) zřízené obcí,

b) zřízené státem nebo krajem,

c) založené jednou nebo více osobami s podílem více než 50 % na základním kapitálu, přičemž podíly obci se sčítají,

d) založené svazkem obcí."

Odstavec 4: Právní úkony učiněné v rozporu s ustanovením odst. 3 jsou od počátku neplatné.

Odstavec 5: Omezení podle odstavce 3 se nevztahují na právní úkony učiněné do nabytí účinnosti tohoto zákona.

Odstavec 6: Stát neručí za hospodaření a závazky obce, pokud tento závazek nepřevezme stát smluvně.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označí jako odstavce 7 a 8.

Druhá část pozměňovacího návrhu. V § 85 se dosavadní text označuje jako odst. 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

Odstavec 2: Emise komunálních obligací schvaluje Ministerstvo financí.

Odstavec 3: Právní úkony učiněné v rozporu s ustanovením odst. 2 jsou od počátku neplatné.

Dále mi dovolte, abych požádala vzhledem k tomu, že tato novela zákona umožňuje znovu čerpání hypotečních úvěrů a poskytování hypotečních úvěrů bankami obcím především na bytovou výstavbu, abych doplnila ještě do článku 3 účinnost. Doplnit slova: "Ustanovení těchto bodů nabývají účinnosti dnem vyhlášení."

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. Hovořit bude pan poslanec Radko Martínek, připraví se pan kolega Jan Bláha.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedající, páni ministři, vážené kolegyně, kolegové, já jsem tentokrát nevystupoval ani v podrobné rozpravě, protože musím říci, že už opravdu některé argumenty jsou na víc než znechucení, nicméně jenom řeknu jednu věc. To, co tady kolega Beneš hovořil o tom, prostě není pravda.

Nyní se už omezím na to, jaké mám pozměňovací návrhy k tomuto návrhu zákona. Budu postupně načítat jednotlivé tisky a zároveň sděluji, že to panu zpravodaji předám v písemné formě.

1. V § 12 odst. 5 se vypouští poslední věta.

2. V § 16 odst. 2 písm. f) a g) na konci textu doplnit slova: "Jde-li o působnost zastupitelstva obce nejdéle do 90 dnů."

3. V § 34A se doplňují nové odstavce 3 a 4 ve znění.

Odstavec 3: "Obce a jimi zřízené nebo založené organizační složky právnické osoby mohou užívat znak a prapor obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. K užívání praporu obce není nutný její souhlas."

Odstavec 4: "Má-li městský obvod nebo městská část svůj znak a prapor, platí pro jejich užívání odstavec 3."

4. V § 36 odst. 2 se stávající text nahrazuje zněním:

Odstavec 2: "Obec může udělovat ceny obce."

5. § 38 odst. 3 zní.

Odstavec 3 - je to nové znění odstavce: "Obec nesmí ručit za závazky fyzických osob a právnických osob vyjma

a) závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici uskutečňovanou s finanční podporou ze státního rozpočtu, státních fondů nebo národního fondu,

b) závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici do obcí vlastněných nemovitostí,

c) těch, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo stát,

d) těch, v nichž míra účasti jí samé nebo spolu s jinou obcí (obcemi), krajem (kraji) nebo státem přesahuje 50 %,

e) bytových družstev."

6. V § 40 se celý stávající text vypouští.

7. V § 62 nahradit text pozměňovacího návrhu původním zněním vládního návrhu. Původní znění vládního návrhu zní: "Obec je povinna výkon přenesené působnosti zabezpečit. Na výkon přenesené působnosti obec obdrží příspěvek ze státního rozpočtu."

8. V § 63 odst. 1 se vypouštějí slova "v sousedních správních obvodech a zároveň".

9. V § 66A odst. 1 se slova "v sousedních správních obvodech a zároveň ve stejném správním obvodu" nahrazují slovy "ve správním obvodu jednoho".

10. V § 66 B) odst. 1 ve větě první se za slovo "vykonávat" doplňuje slovo "jiný" a vypouštějí se slova "sousedního správního obvodu". Za větu první se doplňuje nová věta ve znění: "Rozhodnutí Ministerstvo vnitra vydá do 60 dnů ode dne, kdy se dozvědělo o neplnění povinnosti podle věty první."

11. V § 64 odst. 4 platí stávající znění platného zákona.

12. V § 85 se vypouští odstavec 2, 3, 4 a 5.

13. V § 102 odst. 2 písm. b) se za slova "zastupitelstvem obce" doplňuje čárka a slova "s výjimkou obecní policie".

14. V § 102 odst. 2 písm. m) se za slova "obecního úřadu" doplňují slova "nebo příspěvkové organizaci obce".

15. V § 103 odst. 4 se na konci textu písm. h) nahrazuje tečka čárkou a doplňuje se nové písmeno i) ve znění.

i): "plní podobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu."

16. V § 106 odst. 2 ve větě první se za slovy "orgánu obce" vypouštějí slova "s výjimkou bezpečnostní rady obce a povodňové komise" a doplňuje se nový odstavec 3 ve znění:

***
Přihlásit/registrovat se do ISP