(pokračuje Gross)

V tuto chvíli můžeme hlasovat o návrhu výboru pro vědu, vzdělání, mládež a tělovýchovu pod bodem II. Je s tímto postupem souhlas? Pan poslanec Exner se hlásí v tuto chvíli k proceduře projednávání čtyř návrhů usnesení? Upozorňuji, že není rozprava.

 

Poslanec Václav Exner: Mám námitku proti vašemu návrhu, protože druhý bod usnesení je jen bodem výboru a nebyl přednesen zpravodajkou jako návrh, o kterém by měla hlasovat sněmovna. V této chvíli není možné hlasovat o návrhu, který vůbec nebyl přednesen.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Obávám se, že máte pravdu, pane poslanče, protože skutečně v rozpravě tento návrh nepadl. Když se podívám na bod III., tak zcela evidentně bod III., a tudíž ani bod II. není směřován k hlasování v Poslanecké sněmovně. Jediným řešením by v tuto chvíli bylo opětovně otevřít rozpravu, pokud by někdo meritorně trval na bodu II. z usnesení příslušného výboru. Pokud na tom někdo trvat bude, prosím, aby návrh na otevření rozpravy buď padl, a nepadne-li, mám pocit, že námitka pana poslance Exnera je správná, neboť zde není uvozující věta, která by se týkala Poslanecké sněmovny. Návrh na otevření rozpravy nepadl, tudíž bod II. a bod III. jsou nehlasovatelné.

Budeme tedy hlasovat o návrzích pana poslance Exnera. Prosím o jejich přednesení postupně po částech.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: II. Poslanecká sněmovna konstatuje do současné doby trvající nepřijatelnou nevyváženost představování názorových směrů především v politickém zpravodajství a publicistice ve vysílání České televize.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji.

O tomto návrhu rozhodneme hlasováním pořadové číslo 221, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat, když se pro vyjádřilo 63 poslankyň a poslanců, proti bylo 49.

 

Prosím o přednesení třetího a posledního návrhu pana poslance Exnera. Ten je nehlasovatelný, pane poslanče. V tuto chvíli, jestliže navrhovatel konstatuje, že je nehlasovatelný a nikdo neprotestuje, mám pocit, že jsme vyčerpali všechny body, které se týkaly bodu 30 našeho jednání.

Děkuji paní poslankyni Dostálové. V tuto chvíli se o slovo hlásí místopředseda Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně a kolegové, já bych jen pro pořádek chtěl říci k tomuto bodu, že jsme nepřijali žádné usnesení, nicméně tímto tiskem se bude zabývat příští týden sněmovní komise pro sdělovací prostředky a ta svým usnesením rozhodne, jakým způsobem bude dále s tímto tiskem nakládáno.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Konstatuji, že bod č. 30 našeho jednání byl ukončen.

Přistupujeme k projednávání bodu 32. Tímto bodem je sněmovní tisk č. 57. Vidím však, že se o slovo hlásí předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL, takže ještě před začátkem tohoto bodu uděluji slovo panu poslanci Kasalovi.

 

Poslanec Jan Kasal: Pane místopředsedo, já bych jen chtěl konstatovat, že s tiskem, který nebyl schválen, už nebude nakládáno nijak. Je smeten pod stůl a rozhodně nebude rozhodovat o tom, jak s ním naložíme, komise pro sdělovací prostředky. Já si myslím, že je jediné možné řešení, aby Rada České televize vypracovala nový materiál, který bude opět předmětem našeho projednávání. Ten starý prostě v tuto chvíli neexistuje.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, mám pocit, že toto téma bude nepochybně v té či oné podobě projednáváno na příslušné komisi, minimálně tak, že bude vypracována nová zpráva. Nevím, jestli je právě teď dobré o tom vést polemiku. Vidím, že pan místopředseda Langer se o slovo nehlásí. To, čeho jsem chtěl dosáhnout, se stalo. Můžeme definitivně ukončit projednávání bodu 30.

 

Přistupujeme k bodu

 

32.
Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik za období leden - červen 1998
/sněmovní tisk 57/

 

Připomínám, že s tímto bodem souvisí projednávání bodu č. 33 a že sněmovna svým hlasováním rozhodla o spojení rozpravy k bodům 32 a 33. Nyní ale zahajuji jednání o bodu č. 32. Připomínám, že jsme souhlasili se sloučením rozpravy. Informace byla projednána výborem rozpočtovým a výborem hospodářským. Jejich usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisky 57/1 a 57/2.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru, pan poslanec Milan Urban. Můžete hovořit, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Urban: Pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že jako v předchozích případech se jedná o historii, a vzhledem k tomu, že u obou těchto institucí již zde o koncepčních záležitostech různých změn informoval pan ministr Grégr, omezím se na konstatování usnesení rozpočtového výboru.

Rozpočtový výbor projednal na své 2. schůzi informaci Exportní garanční a pojišťovací společnosti o pojišťování vývozních úvěrových rizik za I. pololetí 1998, tisk 57, a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí zprávu rozpočtového výboru o projednání informace Exportní garanční a pojišťovací společnosti o pojišťování vývozních úvěrových rizik za I. pololetí 1998."

Nyní si dovolím konstatovat usnesení, které se týká informace České exportní banky o zvýhodněném financování za I. pololetí 1998, tisk 58. Rozpočtový výbor projednal podrobně tuto záležitost a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí zprávu rozpočtového výboru o projednání informace České exportní banky o zvýhodněném financování za I. pololetí 1998."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Urbanovi. O jednání hospodářského výboru nás bude informovat pan poslanec Karel Vymětal, kterého prosím, aby přistoupil k řečništi. Můžete hovořit, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik za I. pololetí letošního roku je předkládána k projednání v Poslanecké sněmovně Exportní garanční a pojišťovací společností podle platného zákona č. 58/95 Sb. Z předložené informace vyplývá, že přínos parlamentem přijaté novely zákona, účinné od 30. března t.r., se již promítá v I. pololetí letošního roku v činnosti EGAP. Vyplývá to z toho, že za I. pololetí dosáhl celkový objem pojistné hodnoty výše 10,4 mld. Kč. Na tomto výsledku se podílelo 76 nově sjednaných pojistných smluv na středně velké exportní úvěry a rovněž rychlý nárůst pojištění předexportního financování, kdy byly sjednány smlouvy již v rozsahu cca 2,8 mld. Kč.

Lze ocenit, že pojištění předexportního financování je využíváno nejen pro financování výroby pro vývoz investičních celků, ale i pro financování výroby pro vývoz spotřebního zboží, materiálů a komponentů, které jsou vyváženy na krátkodobý úvěr.

(V sále je neustále velký hluk.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP