(pokračuje Exner)

Poslední taková citace: Rada ve svém vyhodnocení přímo konstatuje, že "moderátoři jednají s účastníky diskuse s diferencovanou mírou útočnosti". S tím se skutečně mnozí z nás setkáváme. Jsme toho názoru, že opakovaně vyjadřovaný nesouhlas s nevyváženým přístupem k představování názorových směrů a zástupců politických stran a jejich programu v České televizi je vadou, která by se měla odstranit. Tento názor nevyjadřujeme sami a setkali jsme se s ním i v mnohých politických stranách koaličních, opozičních, parlamentních i mimoparlamentních.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Kolegyně a kolegové, nejsem si teď jistý, jestli zvláštní předpis neukládá Poslanecké sněmovně, abychom buď vyslovili souhlas, nebo nevyslovili souhlas. Mám pocit, že budeme muset hlasovat o původním návrhu výboru pro vědu, vzdělání, mládež, kulturu a tělovýchovu, a v případě, že nebude vysloven souhlas s bodem I., pak jen hlasovatelný návrh pana poslance Exnera vzít na vědomí. Myslím si, že tímto se vyhneme delší procedurální diskusi.

Nicméně teď je do rozpravy přihlášen pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, chtěl jsem jen potvrdit vaše slova. Skutečně ze zákona musíme tuto zprávu buď schválit, nebo neschválit a o tom dalším se dá hlasovat jako o doprovodném usnesení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Nyní se hlásí pan poslanec Kučera Miloslav starší. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Jsem rád, pane předsedající, že jste uvedl na správnou míru, který z obou Miloslavů Kučerů se teď hlásil.

Chtěl bych podpořit stanovisko pana Plevy. Skutečně zprávu buď přijmeme, nebo nepřijmeme, pak je možné přijímat další usnesení.

Chtěl bych jen upozornit kolegu Exnera, že zpráva, o které tady diskutujeme, je zpráva o činnosti České televize za rok 1997, ve své podstatě za dobu, kdy ještě v čele managementu České televize stál generální ředitel Ivo Mathé. Obávám se, že důvody, pro které uváděl a předjímal své doprovodné usnesení, jsou důvody, které se týkají daleko spíše roku 1998. Zprávu za rok 1998 budeme teprve projednávat zhruba o čtyři měsíce později.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Dále se do podrobné rozpravy hlásí pan poslanec Exner. Prosím, pane poslanče, můžete předstoupit k řečništi a ujmout se slova.

 

Poslanec Václav Exner: Chci jen velmi krátce reagovat na předřečníka. Jsem si samozřejmě velmi dobře vědom, kterou zprávu projednáváme. Problém, který navrhuji v rámci bodu dvě a tři usnesení - řekněme - kritizovat a navrhnout k odstranění, je bod, který však přetrvává i do současnosti. O to je právě závažnější. Navíc nejedná se o doprovodné usnesení, navrhl jsem, aby kromě bodu jedna byly součástí usnesení body dvě a tři.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Rozpravu podrobnou nekončím, protože jsou zde dvě přihlášky do podrobné rozpravy. Nyní bude hovořit pan ministr Pavel Dostál, po něm pan předseda Beneš. Prosím, pane ministře, můžete hovořit.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Děkuji, pane předsedající. Mám jen věcnou připomínku k návrhu usnesení pana Exnera. Domnívám se, může mi to být líto, ale je tomu tak, domnívám se, že sněmovna nemůže žádat generálního ředitele o nápravu. Je to ředitel veřejnoprávního zařízení. Je to asi to samé, jako bychom žádali nějakého rektora vysoké školy, která je veřejnoprávním zařízením, o nápravu. Parlament se může obracet pouze na Radu České televize. Podle mého názoru je to tedy v této formě nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu ministru Dostálovi. Nyní bude hovořit pan předseda Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji za slovo. Jenom pro upřesnění - my neprobíráme zprávu České televize, ale Rady České televize o činnosti České televize.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Benešovi. Další přihlášky do podrobné rozpravy - registruji, pan poslanec Exner.

 

 

Poslanec Václav Exner: Jen velmi stručně. Chci reagovat na názor pana ministra Dostála, že není možné se obracet na někoho. Není možné ukládat někomu, obracet se však na kohokoliv je možné. Mnohé parlamenty se obracejí například na národy světa, jiní se obracejí na konkrétní fyzické osoby, např. představitele atd. Je možné se obrátit i na právnické osoby, dokonce podle soukromého práva, s určitou výzvou, nikoliv jim však uložit úkoly.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, tudíž rozpravu uzavírám.

Kolegyně a kolegové, nyní navrhuji následující postup a prosím paní zpravodajku, aby mě sledovala, zda s tímto postupem bude souhlasit. Podle mého názoru bychom měli nejprve rozhodnout o usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu I. Jakmile rozhodneme o tomto, tak buď bude, nebo nebude hlasovatelný návrh pana poslance Exnera v prvním bodě, kterým je vzetí na vědomí, a pak se vypořádáme s body II. a III. usnesení výboru i II. a III. pana poslance Exnera. Myslím si, že tyto body nejsou v protipoloze, že mohou být přijaty všechny, anebo také všechny zamítnuty. Jestli s tímto postupem paní zpravodajka souhlasí?

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Ano, dávám hlasovat o usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, které zní: "Poslanecká sněmovna -

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Omlouvám se paní kolegyně, že vás přeruším. Poslouchejme, o čem budeme hlasovat, a nechme dámu hovořit v důstojném prostředí. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Dávám návrh hlasovat o usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, které zní:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s výroční zprávou Rady České televize o činnosti České televize za rok 1997 uvedenou v tisku 48."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji za návrh, o kterém rozhodneme v hlasování pořadové číslo 219. Je zřejmé, o čem budeme hlasovat. V tuto chvíli vás na žádost z pléna odhlašuji.

 

O návrhu tak, jak jej paní zpravodajka přednesla, rozhodneme v hlasování číslo 219.

Kdo je pro tento návrh, zvedněte, prosím, ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat, když se pro vyslovilo 52 poslankyň a poslanců, proti bylo 24.

V tuto chvíli budeme podle mého názoru moci hlasovat o usnesení pana poslance Exnera pod bodem I.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Dávám hlasovat o bodu I.:

"I. Poslanecká sněmovna bere na vědomí výroční zprávu Rady České televize o činnosti České televize v roce 1997." (Šum ve sněmovně.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Mám pocit ale, že toto usnesení je hlasovatelné. Sice nenaplňuje požadavek zákona, abychom se vyjádřili kladně, čili je víceméně irelevantní, zda vezmeme na vědomí, nebo nepřijmeme žádné usnesení, ale nic nebrání podle mého názoru tomu, abychom o tomto usnesení hlasovali. Ať bude, nebo nebude přijato, sněmovna neschválila zprávu Rady České televize, čímž podle zákona dala jednoznačný signál, ale hlasovat o tomto návrhu podle mého názoru lze.

Rozporuje to někdo? Nerozporuje. Paní zpravodajka měla pravdu a prosím, aby přednesla ještě jednou návrh, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí výroční zprávu Rady České televize o činnosti České televize v roce 1997."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 220, které jsem zahájil. Ptám se kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat, když se pro vyslovilo 34 poslankyň a poslanců a proti bylo 13.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP