(14.40 hodin)

(pokračuje Langer)

Přikročíme k hlasování. Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 269. Kdo je pro tento předložený návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 138 pro návrh 112, proti 5. Konstatuji, že s návrhem usnesení nebyl vysloven souhlas.

 

Paní kolegyně Volfová požádala o slovo.

 

Poslankyně Jana Volfová: Vážený pane předsedající, hlasovala jsem proti a ve sjetině se objevilo A. Zpochybňuji toto hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Teď tomu nerozumím, paní kolegyně. Pan ministr Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Myslím, že o zpochybnění hlasování se hlasuje bez rozpravy, ale zaslechl jsem zde názor, že úmluva schválená podle čl. 10 vstupuje do ústavy. Nikoli, ona má pouze přímý účinek, to znamená pokud jsou v ní práva, na která se dá dovolávat, nevyžaduje, aby byla přeformulována zákonem. Ale nevstupuje do ústavy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím, aby případně zpochybnil hlasování někdo, kdo hlasoval pro, a ne někdo, kdo hlasoval proti a měl výsledek jiný. Dobře, paní kolegyně zpochybnila hlasování, rozhodneme o námitce.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 270. Kdo souhlasí s touto námitkou? Kdo je proti?

Z přítomných 155 pro návrh 133, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o bodu II usnesení navrženém petičním výborem. Kvorum je nastaveno.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 271 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 157 pro návrh 130, proti 2. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je číslo

 

56.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Státem Izrael o sociálním zabezpečení,
podepsaná dne 16. července 2000
/sněmovní tisk 743/ - druhé čtení

 

Prosím pana ministra Špidlu, aby návrh uvedl.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, smlouva o sociálním zabezpečení s Izraelem, podepsaná 16. července 2000, je z hlediska mezinárodní praxe věcně i formálně standardní smlouvou. Respektuje základní principy obsažené v nařízení EU, v mnohostranných konvencích i bilaterálních smlouvách - rovnost v nakládání s občany druhého státu, sčítání pojistných dob pro nárok na dávky, vyloučení dvojího zdanění a výplata dávek do ciziny. Vztahuje se s výjimkou dávek v nezaměstnanosti na všechna zpravidla upravovaná odvětví sociálního zabezpečení, a reguluje tedy dávky poskytované v nemoci, v mateřství, důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání, některé další dávky poskytované v rámci státní sociální podpory, např. přídavky na děti a pohřebné.

Izrael je země, se kterou mělo bývalé Československo velmi dobré vztahy, a to již v době procesu vytváření Izraele samotného, a žije zde i významná česká komunita. Z hlediska budoucnosti bude předložená smlouva spoluvytvářet prostor potřebný pro pohyb pracovníků mezi oběma státy, usnadňující žádoucí rozvoj vzájemných, zejména hospodářských vztahů. Navrhuji proto sněmovně, aby předkládanou smlouvu schválila.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji a prosím poslance Jana Svobodu, aby odůvodnil usnesení zahraničního výboru, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 743/1. (Hluk v  sále.) Prosím o klid ve sněmovně!

 

Poslanec Jan Svoboda: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením zahraničního výboru ze 42. schůze dne 7. února 2001. Po odůvodnění náměstka ministra práce a sociálních věcí Luďka Rychlého, zpravodajské zprávě poslance Jana Svobody zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna

1. vyslovuje souhlas se smlouvou mezi ČR a Státem Izrael o sociálním zabezpečení, podepsanou v Jeruzalémě dne 16. července 2000;

2. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;

3. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru."

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji a otevírám rozpravu, do které nemám žádné přihlášky. Rozpravu končím. Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 272 a ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 159 pro 115, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

57.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou,
kterou se mění Smlouva mezi ČR a Polskou republikou o malém pohraničním styku,
podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995
/sněmovní tisk 736/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal ministr vnitra Stanislav Gross a ministr práce a sociálních věcí opustil stolek zpravodajů.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Děkuji, pane místopředsedo sněmovny i pane místopředsedo vlády, že jste mě pustil na vaše místo. Teď mi dovolte, abych uvedl bod č. 57.

Bodem č. 57 je projednání a vyslovení souhlasu s vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Smlouva mezi ČR a Polskou republikou, kterou se mění Smlouva mezi ČR a Polskou republikou o malém pohraničním styku. Jde o smlouvu, která byla podepsána 17. ledna 1995. To je ta smlouva, která se mění, nikoli to, co budeme nyní projednávat. Jde o sněmovní tisk 736, druhé čtení.

Návrh v prvém čtení byl přikázán výboru zahraničnímu. Zahraniční výbor tuto smlouvu projednal. Podle mých informací s touto smlouvou nejsou spojeny nějaké problémy při projednávání. Pouze bych řekl, že cílem smlouvy je dále usnadnit překračování státních hranic v rámci malého pohraničního styku občanům obou států a dále umožnit v budoucnosti provádění operativních změn některých částí smlouvy o malém pohraničním styku.

Co se týče usnadnění překračování státních hranic, jde o následující změny. Za prvé se jedná o nahrazení slova "obce" slovem "okresu". Zde tedy dochází k tomu, že se rozšiřuje pásmo malého pohraničního styku. To pásmo zůstává ve vzdálenosti 15 km od státních hranic, ale dosavadní úprava byla taková, že pokud toto pásmo prochází obcí, tak se rozšiřuje na území celé obce. Nyní se rozšiřuje o to, že prochází-li hranice částí okresu, rozšiřuje se malý pohraniční styk na celý okres.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP