Stenografický zápis 34. schůze, 28. února 2001


(Schůze zahájena v 9:07 hod.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jan Vidím


16. Vládní návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě /sněmovní tisk 835/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Ladislav Korbel
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík


17. Vládní návrh zákona o pojistné smlouvě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) /sněmovní tisk 838/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Svatomír Recman
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Ladislav Šustr


32. Návrh poslanců Rostislava Čevely a Milana Cabrnocha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 809/ - prvé čtení

Poslanec Rostislav Čevela
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Ivan David
Poslanec Rostislav Čevela
Poslankyně Taťána Jirousová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


77. Návrh poslanců Václava Brouska, Milady Emmerové, Jaroslava Lobkowicze a Jiřího Maštálky na vydání zákona o dálničním obchvatu Plzně /sněmovní tisk 758/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 11.04 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.21 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jiří Maštálka


78. Návrh poslanců Josefa Janečka a Zdeňka Škromacha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 760/ - třetí čtení

Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Lucie Talmanová


51. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o vodě a zdraví k Úmluvě o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer z roku 1992, podepsaný v Londýně dne 17. června 1999 /sněmovní tisk 722/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Jan Svoboda
Poslankyně Jana Volfová


52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně a Dodatkový protokol k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí /sněmovní tisk 728/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Jan Svoboda
Poslanec Jiří Payne
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Pavel Němec


53. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Šestý Dodatkový protokol Ústavy Světové poštovní unie (SPU), přijatý XXII. Kongresem SPU v Pekingu dne 15. září 1999 /sněmovní tisk 730/ - druhé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Jaromír Kohlíček


76. Návrh poslance Ivana Langera na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 718/ - třetí čtení

Poslanec Bohuslav Záruba
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Bohuslav Záruba
Místopředseda PSP Ivan Langer


80. Návrh na volbu člena Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Václav Krása
Poslanec Jan Vidím


81. Změny ve složení Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Jan Vidím


82. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Grantové agentury

Poslanec Jan Vidím
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno ve 12.36 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.01 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


81. Změny ve složení Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Jan Vidím


82. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Grantové agentury

Místopředseda PSP Ivan Langer


102. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků plynoucích ze Smlouvy mezi vládou České republiky, Slovenské republiky a Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo /sněmovní tisk 674/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Marek Benda
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Václavek


54. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D8 a německé dálnice A17 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu /sněmovní tisk 744/ - druhé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Jaromír Kohlíček


55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce /sněmovní tisk 735/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Stanislav Volák
Poslanec Jaroslav Štrait
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Jana Volfová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla


56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Státem Izrael o sociálním zabezpečení, podepsaná dne 16. července 2000 /sněmovní tisk 743/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Svoboda


57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou, kterou se mění Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995 /sněmovní tisk 736/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Lubomír Zaorálek
Poslanec Michal Doktor


58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích, podepsaná 19. září 2000 v Berlíně /sněmovní tisk 770/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Michal Doktor


59. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, podepsaná 8. června 2000 ve Varšavě /sněmovní tisk 772/ - druhé čtení

Poslanec Michal Doktor
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Bohuslav Sobotka


60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (ETS 108), která byla za Českou republiku podepsaná ve Štrasburku 8. září 2000 /sněmovní tisk 741/ - druhé čtení

Ministr bez portfeje ČR Karel Březina
Poslankyně Vlasta Štěpová


64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Úmluvě o omezení případů bezdomovectví ze dne 13. srpna 1961 /sněmovní tisk 810/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Předseda PSP Václav Klaus
Poslankyně Světlana Navarová
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Škromach
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno v 15.29 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 15.48 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


62. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Manile dne 13. listopadu 2000 /sněmovní tisk 795/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Jiří Karas


85. Výroční zpráva Dozorčí rady Grantové agentury České republiky za období 2. pololetí 1999 až 1. pololetí 2000 /sněmovní tisk 766/

Poslankyně Michaela Šojdrová


86. Rozpočet Fondu dětí a mládeže 'v likvidaci' na rok 2001 /sněmovní tisk 787/

Poslanec Radim Turek
Poslanec Petr Pleva


65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení, podepsaná dne 17. listopadu 2000 /sněmovní tisk 820/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Svoboda
Poslanec Zdeněk Škromach


89. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2001 /sněmovní tisk 806/

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Radko Martínek
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Jan Grůza
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Jan Grůza


90. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 2001 /sněmovní tisk 801/

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Martin Kocourek


91. Zpráva vlády o odstranění povodňových škod vzniklých na jaře roku 2000

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Předseda PSP Václav Klaus


92. Návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů na rok 2001

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


93. Návrh na stanovení orgánu Poslanecké sněmovny podle § 7 odst.1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Antonín Macháček


95. Žádost o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslankyně Taťány Jirousové

Poslanec Andrej Grega
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Andrej Grega


96. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2000 do 31. 12. 2000 /sněmovní tisk 853/

Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Cyril Svoboda


98. Průběžná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v IPB od doby jejího vzniku do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB o postupu vyšetřování

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Exner


103. Vzdání se mandátu poslanců

Poslanec Petr Bendl
Poslanec Josef Jalůvka
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Josef Jalůvka
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 17.59 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP