(17.10 hodin)

(pokračuje Klaus)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 293 z přítomných 153 poslanců 139 bylo pro, jeden byl proti. Návrh usnesení byl schválen.

 

Přecházíme k bodu 93, kterým je

 

93.
Návrh na stanovení orgánu Poslanecké sněmovny
podle § 7 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

 

Prosím pana poslance Macháčka, aby se za omluveného nemocného místopředsedu Brožíka ujal slova.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Macháček: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás jenom stručně seznámil s tím, že vlastně 1. ledna roku 2001 vstoupil a nabyl účinnosti zákon 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Ten přinesl důležitou změnu v postavení dosavadních rozpočtových organizací, tedy i postavení naší Kanceláře Poslanecké sněmovny.

Tyto orgány jsou nyní organizačními složkami státu, nejsou však právnickými osobami. Jménem státu činí právní úkony vedoucí organizační složky státu, v našem případě pak je to vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny. Zákon však současně stanoví, že vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny může činit právní úkony jménem státu jen se souhlasem příslušného orgánu Poslanecké sněmovny. Je tedy nutné určit orgán, který bude dávat vedoucímu Kanceláře Poslanecké sněmovny souhlas k takovýmto právním úkonům.

V dosavadní praxi, tak jak to bylo dosud, si vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny opatřoval k provedení zásadních právních úkonů souhlas orgánu Poslanecké sněmovny. V poslední době plnila takovou úlohu i vzhledem k věcné příslušnosti stálá komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny. Tato praxe se osvědčila, a bylo by proto vhodné, aby se zachovala i do budoucna. Tato záležitost rovněž byla projednána jak na komisi pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, tak v organizačním výboru a na základě těchto projednání navrhuji, aby Poslanecká sněmovna přijala následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna stanoví, že orgánem Poslanecké sněmovny, s jehož souhlasem činí právní úkony vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny, je stálá komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny. (Paragraf 7 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.)"

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Macháčkovi a zahajuji obecnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, rozpravu končím. Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení tak, jak jej navrhl pan poslanec Macháček.

Omlouvám se. Samozřejmě zahajuji rozpravu podrobnou a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak jej navrhl pan poslanec Macháček.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 294 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 294 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 153 vyslovilo 124 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je

 

95.
Žádost o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslankyně Taťány Jirousové

 

K tomuto bodu jsme obdrželi usnesení mandátového a imunitního výboru č. 55. Prosím zpravodaje tohoto výboru pana poslance Andreje Gregu, aby nám podal zprávu o projednání žádosti Policie České republiky o udělení souhlasu k trestnímu stíhání.

 

Poslanec Andrej Grega: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením mandátového a imunitního výboru ze dne 7. 2. roku 2001. Mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny předkládá k hlasování Poslanecké sněmovně následující návrh k usnesení.

Poslanecká sněmovna podle čl. 27 odst. 4 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a § 12 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, vyslovuje souhlas k trestnímu stíhání poslankyně Taťány Jirousové, nar. 11. 2. 1954, pro skutek spočívající v tom, že jako řidička osobního automobilu Škoda Octavia SPZ TAK 21 - 42 dne 12. 12. roku 2000 v 7.20 hod. při jízdě po ulici Ankarské ve směru od křižovatky Vypich za křižovatkou s ulicí Zeyerova alej nepřizpůsobila rychlost jízdy stavu a povaze vozovky, vozidlo uvedla do smyku a na vyznačeném přechodu pro chodce srazila chodkyni M. B., nar. 23. 2. 1928.

Vzhledem k povaze, rozsahu zranění a předpokládané době léčení, kdy zraněná bude podstatně omezena v obvyklém způsobu života na minimálně 12 až 20 týdnů, je nutno její poranění vzniklá při dopravní nehodě hodnotit jako těžkou újmu na zdraví ve smyslu ustanovení § 89 odst. 7 písm. ch) trestního zákona, v čemž orgány činné v trestním řízení spatřují podezření z trestného činu ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1 a 2 trestního zákona.

Mandátový a imunitní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh usnesení uvedený pod bodem 1 přijala.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Paní poslankyně Jirousová má slovo.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já vás nechci dlouho unavovat svým problémem, protože ti, kterým se taková podobná příhoda stala, tak jistě vědí, co to obnáší a jak mi asi je a co jsem prožila.

Jenom chci říci, že to, co tady bylo řečeno, není úplně tak pravda, protože já tedy jsem vypovídala hned na místě, když se ta nehoda stala, a tvrdím tedy, mám jinou výpověď, než uvedla paní, kterou jsem tedy porazila. Nebylo to na přechodu a vběhl mi tam pes, kterému jsem se vyhýbala, a bohužel tedy neviděla jsem paní, která vběhla za ním.

Ale to není vůbec součást našeho jednání, o tom vy rozhodovat nemůžete, zda to byla vina moje, nebo nebyla. Já jsem si vědoma toho a necítím se diskriminovaná politicky, mohla bych se cítit diskriminovaná jako poslanec, protože potom při jednání s rodinou, kdy tedy jsem nabídla určitou částku jako odškodnění, tak jsem byla odmítnuta, protože se to rodině zdálo málo, ale to už prostě si musím vyřídit já sama, takže předpokládám, že mě sněmovna vydá.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do všeobecné rozpravy? Není tomu tak, všeobecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Zahajuji podrobnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Hlásí se pan poslanec Filip.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP