(17.00 hodin)

(pokračuje Janeček)

Kromě toho je zde řada dalších nebezpečí, řada dalších škod, které ohrožují přímo životy a majetek občanů tohoto státu. Jsou to hrozící sesuvy půdy, které nebyly odstraněny, jsou to velmi nebezpečným způsobem ohrožené komunikace, a to vše jsou věci, které v oné zprávě vlády nebyly.

Chtěl bych tedy vyslovit své politování nad tím, že vláda, ačkoli zjevně prostředky ještě v dubnu - podle slov pana premiéra - měla, je neuvolnila dostatečně rychle. Dnes řada starostů z 18 okresů postižených povodněmi čeká pouze na to, zda k sesuvům půdy dojde, zda skutečně ony obytné domy budou sesuvy strženy, anebo zda vláda zasáhne.

Jsem proto připraven předložit usnesení, kterým by tato Poslanecká sněmovna požádala vládu o uvolnění aspoň určité části prostředků, protože vláda má určité finanční prostředky k tomu, aby zabránila alespoň těm nejhrozivějším škodám. Usnesení přednesu v podrobné rozpravě, pokud bude otevřena.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, já vás nepustím si sednout. Jste první, stáváte se zpravodajem.

Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Nehlásí se nikdo, všeobecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Znovu se hlásí pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Navrhuji tedy toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu vlády o odstranění povodňových škod vzniklých na jaře roku 2000 a žádá vládu České republiky aby

a) za účelem odstranění povodňových škod zabezpečila pro rok 2001 částku 300 mil. Kč z prostředků rezervy státního rozpočtu, z prostředků rezervy na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků, event. z dalších zdrojů Všeobecné pokladní správy ve prospěch kapitol Ministerstva dopravy a spojů a Ministerstva zemědělství s cílem zajistit nápravu povodňových škod a dopravní infrastruktury na vodních tocích a dílech;

b) v termínu do 30. června 2001 informovala Poslaneckou sněmovnu o zabezpečení dofinancování povodňových škod z března roku 2000."

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Nehlásí se nikdo. Prosím o závěrečné slovo pana ministra, zejména o jeho stanovisko k tomuto návrhu.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, bohužel si přesně nepamatuji čísla, tak jak je přednesl pan poslanec Janeček.

Pokud citoval pana premiéra a jeho prohlášení o dané částce a sečtu-li částku, která byla vynaložena z veřejných prostředků, a k tomu přičtu částku z pojistného plnění - řada subjektů byla pojištěna -, tak ten součet bude poměrně blízký oné celkové sumě rozsahu škod. Jakkoli si dovedu představit, že v jednotlivých dílčích případech situace dramatická být nemůže(?), celkově tato povodeň, i z hlediska odstraňování škod, zvládnuta byla.

Co se týče oněch bodů usnesení, které šly nad rámec doporučení vzít zprávu na vědomí, chci říci, že z hlediska využívání rozpočtové rezervy jde o druhé takové doporučení Poslanecké sněmovny. První se týkalo určitých dotací ve prospěch místních orgánů veřejné správy. Tehdy šlo o částku zhruba 450 mil. Kč, pokud mě paměť neklame. Materiál toto realizující je nyní v připomínkovém řízení. Já jsem jej loajálně ve vztahu k Poslanecké sněmovně vládě předložil. Na straně druhé si nejsem jist, že je zcela rozumné takovou částku vynaložit. Pokud by byla využita i tato částka, která je zde navrhována, v podstatě se dostaneme ve vztahu k rozpočtové rezervě na nulu, protože ona byla schválena Poslaneckou sněmovnou nižší, než by měla být podle rozpočtových pravidel, a to o několik set milionů korun. Zhruba 700 mil. Kč má být použito ve prospěch fondu dopravy, tak jak to rovněž vyplynulo z usnesení této Poslanecké sněmovny.

To jen pro informaci o situaci ve vztahu k zdrojům, o nichž bylo hovořeno v návrhu tohoto usnesení. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Čili pan ministr nedoporučuje toto usnesení? (Mertlík: Nedoporučuji.) To mi chybělo jako explicitnější vyjádření tohoto vystoupení.

Dám nyní o těchto věcech hlasovat. Znovu vás odhlásím.

Dám hlasovat o návrhu usnesení, které doporučil pan poslanec Janeček. Táži se pana ministra, zda máme ještě nějaký jiný návrh usnesení. Vy jste ve svém úvodním vystoupení nepředložil žádné usnesení? (Mertlík: Nepředložil.) Nebylo by tedy vůbec žádné usnesení, kdybychom nepřijali usnesení pana poslance Janečka.

Dávám hlasovat o návrhu usnesení pana poslance Janečka ohledně zprávy vlády o odstranění povodňových škod vzniklých na jaře roku 2000. Konstatuji pro ty opožděně přišedší, že ministr financí s tímto návrhem usnesením nevyjádřil svůj souhlas. Předpokládám, že víme, o čem hlasujeme.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 292 z přítomných 145 poslanců pro hlasovalo 52, 68 hlasovalo proti. Návrh nebyl přijat.

 

Protože jiný návrh usnesení nebyl předložen, k této zprávě Poslanecká sněmovna nepřijala žádné usnesení.

 

Dostáváme se k bodu

 

92.
Návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů na rok 2001

 

K tomuto bodu jsme obdrželi usnesení organizačního výboru č. 361 z jeho 75 schůze, která se konala 24. ledna. Vzhledem k nemoci místopředsedy sněmovny Františka Brožíka uvede toto usnesení místopředsedkyně Petra Buzková. Prosím, paní místopředsedkyně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů projednala stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny a poté organizační výbor.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny přijal usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně schválit pravidla hospodaření poslaneckých klubů na kalendářní rok 2001 ve znění schválených pravidel hospodaření na rok 2000 s výší příspěvku: pevná částka na kluby 23 100 Kč a variabilní částka na každého člena 3 230 Kč. Finanční prostředky budou poslaneckým klubům uvolňovány v alikvotních částkách za 1. čtvrtletí roku 2001 a dále po jednotlivých částech.

Jak již bylo řečeno v návrhu usnesení, částka je stejná jako v roce 2000, nedošlo k jejímu zvýšení ani snížení.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, navrhuji tedy toto usnesení přijmout.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní místopředsedkyni. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Táži se, zda se do ní někdo hlásí. Končím všeobecnou rozpravu.

Táži se, zda se někdo hlásí do rozpravy podrobné. Ani do té se nikdo nehlásí. Dám hlasovat o návrhu usnesení, který přednesla paní poslankyně Buzková a který znamená ponechání dosavadní úrovně pravidel hospodaření poslaneckých klubů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP