(16.20 hodin)

(pokračuje Martínek)

Pan ministr tady jasně řekl, že fond má problémy a je dejme tomu ve svízelné situaci, ale já bych si dovolil upozornit, že právě venkovské oblasti a malé obce jsou ve velmi svízelné situaci. Musím říci, že tyto prostředky jsou vlastně jediné, které umožňují budování infrastruktury na venkově. Proto jsem velmi přivítal usnesení zemědělského výboru, ve kterém vytváří prostor asi 100 mil. Kč, o které by mohla být tato částka zvýšena, nicméně v tom případě by došlo k reálnému poklesu těchto prostředků o více než 100 mil. Kč.

Já bych si, vážené kolegyně a kolegové, dovolil upozornit, že malé obce tento fond využívají tak, že z 50 % se spoluúčastí podílejí zpravidla na vytváření nutných věcí pro život venkova.

Všichni víte, že jsem vždy hlasoval pro veškeré programy týkající se podpory zemědělství, protože si myslím, že zemědělství je ve velmi svízelné situaci. Pan ministr tady mnohokrát žádal sněmovnu o pomoc. Já jsem byl mezi těmi, kteří mu vždy vycházeli vstříc. Proto si dovoluji apelovat na pana ministra, aby trošku zvážil situaci, byť vím, že je to záležitost velmi složitá. Myslím, že řešení tohoto problému spolu souvisí - dotace na nejrůznější zemědělské programy a dotace na infrastrukturu. Jestliže budeme podporovat nejrůznější programy rozvoje zemědělské výroby a zároveň nebude dostatečná infrastruktura u malých obcí na venkově, tak nám to nebude nic platné.

Proto si dovolím v podrobné rozpravě navrhnout zvýšení oněch 100 mil. Kč, které navrhl zemědělský výbor, o ještě jednou tolik a zároveň si dovolím upozornit na to, že ani tato částka nedostane finanční prostředky pro obnovu venkova do stavu loňského roku. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Jako další se přihlásila paní poslankyně Nedvědová.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, ráda bych rekapitulovala situaci ve financování akcí v rámci Programu obnovy venkova, který je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo po léta spoléhá na dodatečně přidělované prostředky, přestože rozvoj venkova je integrální částí jeho zodpovědnosti. Přes apely poslanců zůstaly prostředky v letošním rozpočtu na tento program v nedostatečné výši.

K pozměňovacímu návrhu na zvýšení prostředků vláda zaujala negativní stanovisko. V zemědělském výboru byl přijat návrh poslanců ODS na přesun 100 mil. Kč z prostředků Pozemkového fondu. ODS věnuje venkovu velkou pozornost. Podobné přesuny považujeme za nesystematické, ale při daném postoji Ministerstva pro místní rozvoj za jedině možné.

Tato skutečnost dokazuje problematický a nezdravý vztah fondu obecně ke státnímu rozpočtu. Považuji přijetí eventuálních dalších pozměňovacích návrhů, které by dublovaly pozměňovací návrh zemědělského výboru, za krajní řešení a doufám, že Ministerstvo pro místní rozvoj při přípravě rozpočtu pro rok 2002 přestrukturalizuje finanční podporu rozvoje venkova tak, aby takového kroky nebyly příště nutné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni Nedvědové. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Nehlásí se nikdo. Rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Pan poslanec Martínek avizoval, že v podrobné rozpravě chce vystoupit. Myslím, že v podrobné rozpravě chce vystoupit i pan poslanec Grůza.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedo, jak jsem avizoval v obecné rozpravě, dovoluji si navrhnout pozměňovací návrh k usnesení zemědělského výboru, které máte rozdané jako sněmovní tisk 806/1: V bodě I. částku 1 438 mil. Kč zvýšit na 1 538 mil. Kč, částku 812 mil. Kč snížit na 712 mil. Kč; v odstavci II. částku 300 mil. Kč zvýšit na 400 mil. Kč; v odstavci IV. částku 300 mil. Kč zvýšit na částku 400 mil. Kč a částku 100 mil. Kč zvýšit na 200 mil. Kč.

Písemné znění tohoto pozměňovacího návrhu předám zpravodaji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Slovo má pan poslanec Grůza.

(V sále je neustále velký hluk.)

Vážené kolegyně a kolegové, chcete-li vést volnou rozpravu, prosím, ale mimo tuto sněmovnu!

 

Poslanec Jan Grůza: Já bych chtěl jen konstatovat, že usnesení zemědělského výboru všichni obdrželi jako sněmovní tisk 806/1. Myslím, že není třeba, abych ho v tuto chvíli četl.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se někdo další do podrobné rozpravy? Ne-li, podrobnou rozpravu končím. Táži se na případná závěrečná slova. Budeme hlasovat o přednesených návrzích. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Grůza: Jediným pozměňovacím návrhem kromě usnesení zemědělského výboru je návrh pana poslance Martínka, který navrhuje v tabulce a v komentáři k tabulce - celková finanční bilance Pozemkového fondu České republiky na rok 2001 na straně 1 a na straně 13 upravit výdaje plánované pro rok 2001 z částky 1 327 mil. na částku 1 538 mil. Kč, položku celková finanční bilance k 31. 12. 2001 z částky 923 mil. Kč zvýšit na částku 712 mil. Kč, v tabulce rozpočet 2001 výdaje na straně 19 zvýšit položku č. 8, provozní a investiční náklady, z částky 375 mil. Kč na částku 386 mil. Kč, položku č. 9, ostatní výdaje, z částky 200 mil. Kč zvýšit na částku 400 mil. Kč, a na straně 23 v položce číslo 9, ostatní výdaje, zvýšit částku v řádce rozpočet 2001 z částky 200 mil. Kč na částku 400 mil. Kč a na straně 24 doplnit odrážku k rozpisu plus 100 mil. Kč Program obnovy venkova, takže celkem 200 mil. Kč Program obnovy venkova.

To je pozměňovací návrh kolegy Martínka. Prosím, pane předsedo, abyste o něm nechal hlasovat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Vážení kolegové, je zde návrh na odhlášení, což jsem učinil. Prosím, abyste se přihlásili svými kartami. Trvám na tom, abyste se všichni věnovali tomuto hlasování. (V sále je neustále velký hluk.) Jestliže teď vedete intenzivní hovor o tom, jestli hlasovat pro návrh kolegy Martínka nebo ne, to bych případně respektoval, ale jestli vedete vzájemné hovory o něčem jiném, prosím, abyste to nečinili.

Protože řada z vás ani neslyší, co teď říkám, je skoro zbytečné, že to říkám.

Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu poslance Martínka, který vám byl zopakován. Zahájil jsem hlasování. Končím hlasování, protože pan ministr chce uplatnit sdělení, jak se dívá na tento návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP