(16.30 hodin)

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: S lítostí ho nemohu podpořit.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan ministr zemědělství ho nedoporučuje, pan zpravodaj nedoporučuje.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 287 z přítomných 164 poslanců 68 pro, 68 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení zemědělského výboru, které máte písemně před sebou.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 288 z přítomných 165 poslanců 157 pro, 2 proti, návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodajovi.

 

Poslanec Jan Grůza: Promiňte, pane předsedo, ale je zapotřebí schválit rozpočet Pozemkového fondu ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Hodlám přednést závěrečný návrh usnesení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji pěkně, ano. Já jsem myslel, že to je obsaženo v návrhu zemědělského výboru.

 

Poslanec Jan Grůza: Takže navrhuji toto usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje rozpočet Pozemkového fondu České republiky na rok 2001, sněmovní tisk 806, ve znění přijatých pozměňovacích návrhů."

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 289 z přítomných 165 poslanců 159 pro, 2 proti. Návrh byl přijat, čili rozpočet Pozemkového fondu na rok 2001 byl schválen.

 

Opakovaně prosím pana poslance Plevu a Payna, kteří mají mimořádně silný hlas, aby brali na vědomí, že mají silnější hlas než normální člověk a jsou více ve sněmovně slyšet. Je to osobní defekt, je potřeba se s ním smířit a podle toho se tak chovat. (Smích v sále.)

 

Dostáváme se k bodu

 

90.
Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 2001
/sněmovní tisk 801/

 

Prosím pana ministra financí a zároveň předsedu prezidia Fondu národního majetku o odůvodnění návrhu rozpočtu a stanoviska vlády.

Ale já opravdu prosím sněmovnu, aby vnímala tuto věc. Rozpočet Fondu národního majetku je vážná věc. Hádáme se tu o položky, které jsou x-násobně menší, než je tento návrh rozpočtu. Já vás opravdu prosím, abyste tomu věnovali dostatečnou pozornost. I třeba pan poslanec Ambrozek a Kvapil.

Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené dámy a vážení pánové, objem rozpočtu, o kterém budeme nyní jednat, je celkem 165 milionů 884 tisíc korun. Jde o to, že jde o rozpočet tzv. provozní, který zahrnuje běžné osobní a investiční výdaje Fondu národního majetku. Nezahrnuje příjmy, neboť příjmy Fondu národního majetku provozního typu jsou zanedbatelné. Jinou kategorií samozřejmě jsou příjmy z privatizace, ty všechny jsou předmětem tohoto návrhu.

Na základě zákona o Fondu národního majetku § 9 odst. 2 je předkládán tento návrh, a to tak, že byl schválen prezidiem Fondu národního majetku na jeho šestém řádném zasedání dne 8. září roku 2000, poté jej bez připomínek schválila dozorčí rada Fondu národního majetku, a to dne 14. září roku 2000. Vláda k předloženému návrhu zaujala stanovisko, a to stanovisko kladné, dne 22. listopadu roku 2000.

Z návrhu je zřetelné, že rozpočet je velmi úsporný. Podíváme-li se na objem celkových výdajů, které jsou navrhovány na úrovni oněch 165 milionů korun, je to výrazně méně, než byl rozpočet na rok 2000, který byl na úrovni 208 milionů korun, nicméně i tento rozpočet nebyl dodržen, a to ve smyslu významných úspor. Zcela konkrétně skutečné výdaje Fondu národního majetku v dané oblasti v loňském kalendářním roce činily 158 milionů korun. Čili proti 208 milionům schváleným touto sněmovnou jde o 50milionovou úsporu, což je myslím velmi dobrý výsledek hospodaření vedení Fondu národního majetku, tedy mám na mysli vnitřního hospodaření fondu. Návrh, tak jak je předkládán, proti těmto 158 milionům obsahuje navýšení o zhruba 8 milionů korun, nicméně logicky a dobře zdůvodněné, přičemž je třeba říci, že v oblasti osobních nákladů výdaje zůstávají na úrovni roku 2000, čili nezvyšují se tam mzdové náklady.

Děkuji za pozornost.

Chtěl bych ještě snad říci jednu věc, jíž předjímám do jisté míry rozpravu, protože chci reagovat na usnesení rozpočtového výboru. Vyžádalo si na vedení Fondu národního majetku dodatečné informace. Pokud je mi známo, byly v odpovídající struktuře a rozsahu poskytnuty.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím zpravodaje rozpočtového výboru, kterému jsme přikázali projednat návrh rozpočtu a jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 801/1, aby ho přednesl. Poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, rozpočtový výbor projednal návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 2001, tisk 801, na svém 41. zasedání dne 31. ledna 2001 a ve svém usnesení č. 407 souhlasí s návrhem rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 2001 ve výši výdajů 165 milionů 884 tisíc korun, z toho investičních 7 milionů korun.

Dále doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 2001, který máme v tisku 801 ve výši výdajů 165 milionů 884 tisíc korun, z toho investičních 7 milionů korun, schválila.

Dále na svém jednání požádala předsedu výkonného výboru Fondu národního majetku České republiky, aby byl materiál před jednáním Poslanecké sněmovny o tomto bodu doplněn o aktualizovanou tabulkovou část, kterou máme uvedenu pod bodem 1 v tabulce B, a dále o zpřesnění vzorce v textové části uvedené pod bodem 1 A.

K tomuto usnesení bych chtěl říci, že zejména k požadavku na doplnění předseda výkonného výboru doplnil tyto informace, které máme v dodatku sněmovního tisku 801, a tím tak naplňuje požadavek rozpočtového výboru. S konkrétním usnesením bych seznámil sněmovnu v podrobné rozpravě.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Gongola.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedo, dámy a pánové, rozpočet Fondu národního majetku České republiky, který nyní projednáváme, projde opět hladce, a to asi přes výzvu pana předsedy, že je to důležitý fakt, tak jak je v posledních letech v této sněmovně zvykem. To je bez zájmu poslanců této sněmovny.

Stále si nemohu zvyknout na to, že některé návrhy zákonů se stávají v této sněmovně předmětem vášnivých diskusí, jiné zůstávají mimo pozornost. Jsem přesvědčen o tom, že návrh zákona o psech, pokud by nebyl předkladateli stažen z programu, by se stal předmětem vášnivých diskusí připomínajících hlasitý projev těchto miláčků.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP