(16.10 hodin)

(pokračuje Klaus)

Nevím, jestli všichni poslouchají, nicméně dám hlasovat o tomto návrhu pana poslance Škromacha.

 

Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 285 z přítomných 139 poslanců 118 hlasovalo pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Tímto bych apeloval na členy vlády, na zpravodaje, navrhovatele, aby zaregistrovali, že se výrazně zrychlilo jednání sněmovny, a aby byli připraveni ve sněmovně, abychom mohli případně rychleji ukončit celý průběh tohoto jednání sněmovny.

Nyní se dostáváme k bodu 89. Připomínám, že potom bude bod 90 - návrh rozpočtu FNM, což vyžaduje přítomnost pana ministra financí Mertlíka. Poté bude bod 91 - zpráva vlády o odstranění povodňových škod, kde není určen pověřený člen vlády. Ale dostáváme se k bodu

 

89.
Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2001
/sněmovní tisk 806/

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Vážený pane předsedo, ctěná sněmovno, přijměte moji dodatečnou omluvu. V okamžiku, kdy jsem byl povolán zpět, jsem dorazil do Senátu a rychleji jsem tu vzdálenost nedokázal překonat.

V souladu se zákonem č. 569/91 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, vám předkládám návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2001. Předložený návrh rozpočtu Pozemkového fondu projednalo prezidium i dozorčí rada Pozemkového fondu České republiky i vláda České republiky bez připomínek.

Předkládaný návrh rozpočtu předpokládá příjmy Pozemkového fondu ČR v daném roce ve výši 650 mil. Kč, výdaje ve výši 1 mld. 327 mil. Kč. Při započítávání stavu finančních prostředků k 1. 1. 2001, který se předpokládá ve výši 1 mld. 600 mil. Kč, je bilance Pozemkového fondu k datu 31. 12. 2001 aktivní ve výši 923 mil. Kč.

Na jednání zemědělského výboru Parlamentu ČR dne 11. 1. t. r. byly k předloženému rozpočtu přijaty pozměňovací návrhy, které se týkají položky výdajů č. 8 a 9, tedy položky provozních a investičních nákladů, a položky ostatních výdajů. V provozních nákladech bylo doporučeno povýšit mzdové náklady o 8 mil. Kč s návaznou úpravou finančních nákladů na sociální a zdravotní pojištění. Položka ostatních výdajů byla rozšířena o výdaje na Program obnovy venkova ve výši 100 mil. Kč. Podotýkám, že těchto 100 mil. Kč je maximum možného.

Po zapracování výše uvedených pozměňovacích návrhů zemědělského výboru by celkové výdaje činily 1 mld. 438 mil. Kč, celková finanční bilance by se snížila z částky 923 mil. Kč na 812 mil. Kč. Návrh rozpočtu byl stanoven na základě dílčích analýz jednotlivých položek příjmů a výdajů. Nižší příjmy rozpočtu pro rok 2001 jsou plánovány u položky příjmů z pronájmu majetku státu, z prodeje státní zemědělské půdy a položky ostatních příjmů. Objem příjmů z pronájmu majetku ovlivní úleva, která zemědělským prvovýrobcům byla umožněna v důsledku katastrofálního sucha v některých regionech České republiky v tomto roce a dotkne se splátky na nájemném k 1. 4. 2001.

Dnem 1. 7. 2000 vešel v platnost zákon 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd, který značně zkomplikoval už tak náročnou administraci související s nabídkou zemědělské půdy k prodeji. Pro Pozemkový fond ČR to znamená znovu prověřit majetek, který převádí na třetí osoby z titulu výše zmíněného zákona. Příjmy z prodeje státní zemědělské půdy jsou rozpočtovány v objemu 50 mil. Kč.

Výše ostatních příjmů je přímo úměrná disponibilnímu objemu finančních prostředků, které Pozemkový fond ČR zhodnocuje formou termínovaných vkladů u bankovních domů. Oproti letem minulým je snížen jak vlastní objem, tak procento úroků z vkladů, které bankovní trh poskytuje.

Výdaje na rok 2001 na vlastní činnost Pozemkového fondu ČR jsou plánovány ve výši 1 mld. 327 mil. Kč. Proti předchozímu roku byl snížen objem výdajů u položek především na identifikaci majetku státu a finančních náhrad dle § 18a zákona o půdě. Částka na identifikaci odpovídá objemu, který byl na tuto položku čerpán v uplynulých letech.

Tolik moje zpráva. Děkuji za vaši pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane ministře, mám strach, že Poslanecká sněmovna až tak moc pozornosti vaší zprávě nevěnovala. Nevím, koho mám vinit - pana poslance Zahradila, Janečka, kteří stojí zády k promlouvajícím.

Předložený tisk projednal zemědělský výbor. Jeho usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 806/1. Prosím pana poslance Jana Grůzu, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení sněmovny.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, zemědělský výbor se zabýval rozpočtem Pozemkového fondu České republiky na rok 2001 na své 41. schůzi dne 17. ledna 2001 a přijal usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 2001, sněmovní tisk 806, schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. V podrobné rozpravě potom přednesu konkrétní návrh usnesení pro Poslaneckou sněmovnu. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, vážené kolegyně a kolegové, využiji obecnou rozpravu pouze k tomu, abych uvedl návrh, který hodlám podat v podrobné rozpravě. Pan ministr tady nás podrobně seznámil se stavem těchto zdrojů pro zemědělství. Já musím upozornit na jeden velmi vážný problém, který existuje, a to je záležitost financování malých obcí a vůbec venkova. Existuje pro tuto záležitost dlouhodobě zřízený Fond obnovy venkova, který se podařilo v minulých letech zabezpečit zhruba 500 mil. Kč. Letos přes veškeré úsilí se nepodařilo na tento fond dát více než 320 mil. z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj. V minulých letech jsme řešili tuto situaci tak, že jsme se snažili určitým způsobem řešit tuto záležitost přes nyní projednávaný bod.

Byl jsem informován o tom, že tuto záležitost velmi podrobně probíral jak zemědělský výbor, tak některé podvýbory. Zabýval se touto záležitostí i náš výbor, výbor pro regionální rozvoj a veřejnou správu, a tento výbor navrhl jak zemědělskému výboru, tak Ministerstvu zemědělství možnost nebo žádost o to, aby navýšilo tyto prostředky o zhruba 200 mil. tak, abychom se dostali zhruba na stav minulého roku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP