(16.00 hodin)

(pokračuje Turek)

Důvod je jednoduchý, 1. prosince 2000 vstoupil Fond dětí a mládeže do likvidace a běží už ve zcela jiném režimu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu k tomuto tématu. Pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, náš výbor skutečně navrhl nezabývat se tím. Já mám jenom takový problém, zdali toto usnesení, které je obvyklé v Senátě, můžeme přijmout také ve sněmovně. I když ve sněmovně vlastně můžeme přijmout téměř cokoli. Bylo by možná ale jednodušší vyřadit tento bod z programu, protože tento bod je naprosto irelevantní - jelikož fond už neexistuje, nemůžeme přijímat jeho rozpočet.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Na návrh vyřadit z programu je už trochu pozdě, protože bod byl otevřen, pane poslanče, už ho probíráme. Takže z formálního hlediska toto nemohu udělat. To bylo možno udělat před několika minutami.

Hlásí se někdo další do všeobecné rozpravy? Ne-li, rozpravu končím. Přistupme k rozpravě podrobné. I do té se nikdo nehlásí, proto ji končím.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, se kterým nás seznámil zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslanec Turek, který zněl tímto tiskem se nezabývat.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 283 z přítomných 113 poslanců 92 hlasovalo pro, nikdo proti. Návrh na toto usnesení byl přijat.

 

Dostáváme se k bodu 89 a já zde marně hledám ministra zemědělství pana Fencla. Ale protože je zde ministr práce a sociálních věcí jako jediný ministr - pane místopředsedo, já bych vás moc prosil, kdybyste mohl pomoci zařídit, aby tady někdo z vlády vůbec byl v těchto chvílích, jestli vás vaši kolegové poslechnou.

 

My se tedy dostáváme k bodu číslo

 

65.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím
o sociálním zabezpečení, podepsaná dne 17. listopadu 2000
/sněmovní tisk 820/ - prvé čtení

 

Prosím, aby úvodní slova přednesl místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla. Prosím, aby byl připraven zpravodaj pro prvé čtení poslanec Jan Svoboda.

Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, předložená Smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení, parlamentní tisk 820, je věcně i formálně standardním smluvním dokumentem, který respektuje základní principy obsažené v nařízeních Evropského společenství a v mnohostranných konvencích i v mezinárodních bilaterálních smlouvách.

Přes nižší migraci, a tedy i uplatnění smlouvy na menší počet osob je vhodné upozornit na dvě důležité okolnosti. Lucembursko je třetím ze států Evropské unie - vedle Francie a v krátké době i Rakouska - se kterým bude mít Česká republika upraveny vztahy v oblasti sociálního zabezpečení. Dále za poskytnutou akutní zdravotní péči se obě strany ve smlouvě zříkají vzájemné úhrady nákladů, což je vzhledem k vyšším cenám v Lucembursku pro českou stranu výhodné. Vedle pozitivního dopadu na pojištěnce obou zemí je to především zahraničněpolitický význam, který podporuje sjednání smlouvy. Žádám proto o její propuštění do druhého čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Jan Svoboda.

 

Poslanec Jan Svoboda: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jednou z dalších smluv o sociálním zabezpečení je smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. Smlouva je charakteristicky členěna do pěti částí. Smlouva respektuje základní principy, jimiž jsou: rovnost v nakládání s příslušníky států, sčítání pojistných dob pro stanovení nároků, výplata dávek do ciziny a konečně aplikace jednotného práva. Smlouva kryje nejen občany smluvních stran, ale vesměs všechny pojištěnce, kteří žijí na území obou států.

Smlouva obsahuje specifické úpravy pro případy nemoci a mateřství, v oblasti důchodového pojištění, pro případy pracovních úrazů a nemocí z povolání, v oblasti pohřebnictví, zabývá se případy nezaměstnanosti a případy pro vyplácení rodinných dávek, přídavků na děti.

Smlouva obsahuje ustanovení v čl. 18, podle něhož se neprovádí vzájemná úhrada nákladů na poskytnutou zdravotní péči.

Jak se již zde zmínil pan ministr, vzhledem k současným cenám za zdravotní ošetření se v tomto ujednání smlouva jeví pro Českou republiku jako výhodná. Rovněž se předpokládá minimální nárok na státní rozpočet.

Doporučuji postoupit smlouvu do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji pěkně. Otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nepřihlásil, proto ji končím.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo ještě nějaký jiný návrh? Ne-li, dám o tom hlasovat.

 

Kdo souhlasí s tím, aby byl předložený návrh přikázán k projednání zahraničnímu výboru, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 284 z přítomných 132 poslanců 106 hlasovalo pro, nikdo nehlasoval proti. Návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Tím jsme skončili projednávání bodu 65. Je zde připraven pan ministr Fencl. Předtím se hlásí pan předseda Škromach, předseda klubu sociální demokracie.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, vzhledem k průběhu projednávání jednotlivých bodů bych si dovolil navrhnout změnu v zítřejších pevně zařazených bodech jako v prvních třech, které byly zařazeny na odpolední jednání, takže tyto tři body, tj. 22, 23 a 24, zařadit jako první body hned po ránu. Čili body 22, 23, 24 jako první tři body zítra od 9 hodin. (Námitky.) Ještě upřesnění - po pevně zařazených bodech, které již jsou zařazeny na zítřejší ráno.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, právě to mě zaujalo.

Slyšeli jsme návrh pana poslance Škromacha - body 22, 23, 24 přesunout z prvních bodů odpoledne na první body dopoledne po dvou zařazených předcházejících bodech.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP