(15.50 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. O slovo prosím zpravodaje pro prvé čtení poslance Karase.

 

Poslanec Jiří Karas: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jsem zpravodajem Smlouvy mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsaná v Manile dne 13. listopadu 2000.

Jako zpravodaj mohu konstatovat, že navržená smlouva je zcela v intencích české zahraniční politiky, je smlouvou oboustranně prospěšnou, stručně řečeno, je smlouvou standardní, je smlouvou, jakých jsme zde ve sněmovně schválili celé desítky.

Dámy a pánové, dovoluji si navrhnout postoupit návrh této smlouvy do druhého čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se formálně nikdo nepřihlásil. Rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru.

Dovolíte-li, já vás odhlásím. Zkuste se prosím přihlásit svými kartami, abych věděl, kolik nás tady v tuto chvíli je. Potřeboval bych ještě pár hlasů. Už můžeme hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu na přikázání?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 281 z přítomných 88 poslanců 88 hlasovalo pro (na světelné tabuli se objevilo 85 pro), proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi.

 

A nyní se táži, zda již je zde pan místopředseda vlády Špidla.

 

Je možné, abychom se zabývali bodem

 

85.
Výroční zpráva Dozorčí rady Grantové agentury České republiky
za období 2. pololetí 1999 až 1. pololetí 2000
/sněmovní tisk 766/

 

Jestli ano, požádal bych o slovo paní poslankyni Šojdrovou. Tuto zprávu jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 766. Projednal ji výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 766/1. Prosím zpravodajku výboru poslankyni Šojdrovou.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, dne 31. ledna 2001 výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění předsedy Dozorčí rady Grantové agentury ČR ing. Václava Talíře, zpravodajské zprávě a po rozpravě přijal usnesení, ve kterém mě zmocnil, abych vám sdělila, že výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s výroční zprávou Dozorčí rady Grantové agentury ČR za 2. pololetí 1999 a za 1. pololetí roku 2000.

Doporučuji Poslanecké sněmovně, aby toto usnesení přijala.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu k tomuto tématu, do které se mi písemně nikdo nepřihlásil. Končím všeobecnou rozpravu.

Přistupme k rozpravě podrobné. Ani do této rozpravy se nikdo nepřihlásil. Proto dám hlasovat o návrhu usnesení, který nám právě přečetla paní poslankyně Šojdrová.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 282 z přítomných 100 poslanců 86 hlasovalo pro, jeden hlasoval proti. Návrh tohoto usnesení byl přijat.

 

Děkuji paní poslankyni.

 

Dostáváme se k bodu 86. Pan poslanec Pleva má připomínku? Ne. Tedy bod

 

86.
Rozpočet Fondu dětí a mládeže "v likvidaci" na rok 2001
/sněmovní tisk 787/

 

Stanovisko vlády k tomuto materiálu jsme obdrželi jako sněmovní tisk 787/1. Usnesení VVVKMT jsme obdrželi jako sněmovní tisk 787/2. Prosím pana poslance Radima Turka, který je zpravodajem výboru, aby nás informoval o jednání výboru a o návrhu usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Radim Turek: Děkuji. Pane předsedo, pan kolega Pleva chtěl navrhnout vyřadit tento bod, ale já si myslím, že bude totéž, když navrhneme přijmout následující usnesení: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu se na své 45. schůzi dne 8. 2. 2001 rozhodl tiskem 787, usnesením č. 232, nezabývat. A toto usnesení doporučuje i Poslanecké sněmovně. Doporučuje, abychom se tímto tiskem rovněž nezabývali.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP