(17.30 hodin)

(pokračuje C. Svoboda)

Tato setkání s občany, kteří byli poškozeni krachem družstevních záložen, se setkala s velkým ohlasem. Došlo ještě k jednomu slyšení a petiční výbor bude v tomto pokračovat.

Vzhledem k tomu, že tato zpráva je standardní, obsahuje všechny informace, navrhuji přijmout toto usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bere na vědomí Zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2000 do 31. 12. 2000."

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu a vidím přihlášku pana poslance Tlustého.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní místopředsedkyně, omlouvám se, nicméně chvilku trvalo, než vyjela sjetina hlasování číslo 295. Chtěl bych toto hlasování zpochybnit, hlasoval jsem ano, ve sjetině je křížek.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já vás na žádost z pléna všechny odhlašuji. Prosím o novou registraci.

 

Pan poslanec Tlustý zpochybnil hlasování o usnesení mandátového a imunitního výboru v minulém bodě (číslo 95). Budeme tedy hlasovat o jeho procedurální námitce, a to v hlasování pořadové číslo 296, které zahajuji a ptám se, kdo souhlasí s touto procedurální námitkou. Kdo je proti této námitce?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 296 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 136 vyslovilo 85 a 17 bylo proti.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu usnesení, tak jak jej předložil pan zpravodaj Andrej Grega.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 297 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 297 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 142 vyslovilo 78 a 29 bylo proti. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

V tuto chvíli tedy probíhá projednávání bodu "zpráva o peticích". Byla zahájena všeobecná rozprava a já se ptám, zda se do ní někdo hlásí. Do rozpravy se nikdo nehlásí, všeobecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Hlásí se pan poslanec Svoboda Cyril.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážená paní místopředsedkyně, jak jsem signalizoval dopředu, navrhuji, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bere na vědomí Zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2000 do 31. 12. 2000."

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak bylo navrženo.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 298 a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 298 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 147 vyslovilo 109 a 5 bylo proti. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

98.
Průběžná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
pro objasnění rozhodování státu v IPB od doby jejího vzniku
do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB o postupu vyšetřování

 

Průběžnou zprávu, která vám byla rozdána na lavice, uvede předseda této komise pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, aby se ujal slova a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Nevidím pana poslance Kalouska. (Poslanec Kalousek vchází do sálu.) Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní předsedající. Pane místopředsedo vlády, paní a pánové, usnesení 1110 Poslanecké sněmovny ukládá předsedovi vyšetřovací komise pravidelně informovat o průběhu vyšetřování. Z toho důvodu komise zpracovala průběžnou zprávu, která vám na základě vašeho souhlasu se zařazením na program, s namnožením této zprávy byla v minulém týdnu rozdána na lavice. Proto nepokládám za vhodné, abych vás zdržoval a zprávu tady přednášel. Dovoluji si vás požádat v diskusi o vaše připomínky a náměty.

Komise vás prosí o pochopení, že průběžná zpráva přináší pouze kvantitativní výčet úkonů, které učinila, přináší zásadní rozhodnutí a skutečnosti, jejichž okolnosti prošetřuje, a nastiňuje náměty, témata a otázky, na které má ambici odpovědět ve své závěrečné zprávě.

Vzhledem k rozpracovanosti jednotlivých šetření nepřináší zpráva žádné konkrétní výsledky. Dovoluji si požádat Poslaneckou sněmovnu, aby tuto zprávu vzala na vědomí. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Všeobecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Hlásí se pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: V části III. zprávy, kterou vyšetřovací komise předložila a která se týká vyšetřovaných skutečností, je v bodě 15 uvedeno: V následujícím období naplnil investor materiální podmínky kontraktu, nesplnil však očekávání ve změně řízení a chování banky.

Domnívám se, že právě na tuto část konstatování, které vyplynulo z vyšetřovaných skutečností, není bohužel reakce v části čtyři, v plánovaném Postupu komise do 30. 6. v roce 2001. Navrhuji proto, abychom doporučili komisi, aby část čtyři, Postup komise do 30. 6. v roce 2001, byla doplněna o nový bod 7, který by charakterizoval chování banky odlišné od očekávání ve změně řízení a chování. Další body by se potom přečíslovaly.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Prosím pana poslance Kalouska, aby přednesl závěrečné slovo a seznámil nás s tím, o čem budeme hlasovat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Paní předsedající, v obecné rozpravě nevystoupil nikdo, v podrobné rozpravě vystoupil pan poslanec Exner, kterému jménem komise děkuji za pozornost a připomínku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP