(17.40 hodin)

(pokračuje Kalousek)

Dovoluji si ale upozornit, že jsme komisí, která nevyšetřuje banku samu a dění v ní. Jsme komise, která objasňuje rozhodování státu, když o té bance rozhodoval. To znamená ta skutečnost, že se nějak banka chovala, může být z naší strany šetřena pouze šetřením příslušných regulačních orgánů, v tomto případě bankovního dohledu regulátora ČNB. Chování regulátora je jedním z témat, na která komise ve své závěrečné zprávě chce odpovědět. To znamená, že vaše připomínka je, byť možná v širší formulaci, zahrnuta do našich prací, a myslím, že se objeví v závěrečné zprávě. Proto se domnívám, že takto úzce specifikovaná explicitní formulace by v této zprávě byla nadbytečná. Samozřejmě to ovšem záleží na vůli sněmovny.

Poprosil bych pana poslance Exnera, zda by návrh svého usnesení, pokud na něm trvá, přednesl.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, vzhledem k tomu, že usnesení nebylo dáno písemně, bezesporu vyzvu pana poslance Exnera, aby zopakoval svůj návrh, ale teď ne. Nejprve prosím o vaše závěrečné slovo, protože pan poslanec by potom přednesl návrh usnesení v okamžiku, kdy bychom o něm hlasovali.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Domnívám se, paní předsedající, že jsem tak právě učinil, že ve svém závěrečném slově jsem odpověděl na připomínku pana poslance Exnera. Přijetí jeho návrhu usnesení nedoporučuji a doporučuji Poslanecké sněmovně návrh usnesení, aby vzala tuto zprávu na vědomí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře, prosím tedy pana poslance Exnera, aby přednesl svůj návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Václav Exner: Návrh usnesení zní: Poslanecká sněmovna doporučuje vyšetřovací komisi, aby v plánovaném "Postupu komise do 30. 6. 2001" byl doplněn nový bod 7 s názvem "Chování banky odlišné od očekávání ve změně řízení a chování" a ostatní body byly přečíslovány.

Důvod jsem uvedl. Konstatuji jen, že v bodě 16 se konstatuje, že právě to vedlo k situaci, která si vynutila zásah státu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 299, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 299 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 153 vyslovilo 62 a 71 bylo proti.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu, který přednesl pan poslanec Kalousek, a sice že Poslanecká sněmovna bere na vědomí průběžnou zprávu vyšetřovací komise, a dále celé jméno této komise.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 300, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 300 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 153 vyslovilo 133 a jeden byl proti. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pakliže byste mě byli ochotni chvíli vnímat, tím jsme v podstatě projednali body pořadu schůze, které bylo možné dnes projednat a které nebyly pevně zařazeny, takže nám zbývají poslední dva body, které byly pevně zařazeny na dnešní odpoledne, a to nejprve nově zařazený bod vzdání se mandátu poslance a poté bod volební, tedy přerušené body 81 a 82. Poté co bude vyhlášena přestávka na volbu v těchto dvou bodech, bude také dnešní jednání ukončeno.

 

V tuto chvíli tedy zařazuji bod

 

103.
Vzdání se mandátu poslanců

 

Prosím pana poslance Bendla, kterého se to tuším týká, aby se ujal slova. Současně bych chtěla v tuto chvíli poprosit o důstojnější atmosféru v jednacím sále. Prosím všechny diskutující poslance, zda by se nemohli usadit! (Stále hluk v sále.)

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, drahá vládo, výsledky krajských voleb a následných povolebních jednání rozhodly o tom, že jsem byl zvolen hejtmanem Středočeského kraje. Jsem toho názoru, že nelze v této fázi reformy veřejné správy vykonávat funkci poslance a uvolněného člena rady kraje zároveň, neboť tato situace rozjezdu a stabilizace řádného chodu krajských orgánů vyžaduje mou trvalou přítomnost a plné nasazení tak, aby komplikace, které zrod krajů provázejí, pocítili občané na vlastní kůži co možná nejméně.

Důvodem, proč jsem se rozhodl před vás s mým prohlášením předstoupit, je také skutečnost, že jsem v době před volbami občanům slíbil, že v případě mého zvolení hejtmanem se mandátu poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vzdám. Proto je toto mé rozhodnutí také splněním slibu daného voličům v krajských volbách.

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vám všem poděkoval za spolupráci. Bylo mi ctí pracovat s vámi v této sněmovně a věřím, že velmi dobré vztahy, které se mi s řadou z vás podařilo navázat, vydrží i ve funkci, kterou chci ve prospěch občanů Středočeského kraje vykonávat na plný úvazek.

Vážené dámy a pánové, po důkladném zvážení všech okolností a v souladu s § 6 odst. c) jednacího řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR prohlašuji, že se vzdávám mandátu poslance, a to k půlnoci dnešního dne.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a udílím slovo panu poslanci Josefu Jalůvkovi.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Vážená paní předsedající, vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, nastal čas, kdy i já předstupuji před vás, abych se vám pochlubil tím, že v posledních volbách do regionálních parlamentů jsem byl zvolen a následně jsem nastoupil na uvolněnou funkci zástupce hejtmana Ostravského kraje. Mám jedinečnou možnost se přesvědčit o tom, jak Parlamentem schválené zákony vstupují v platnost, jak těžce se uvádějí do života, a věřte, je to zážitek. Doporučuji všem, aby sami vyzkoušeli, jak tyto naše zákony se aplikují v praxi.

Nicméně podle hesla "pomoz si a bude ti pomoženo" i některé drobné nedodělky si troufáme za vaší podpory a za vaší pomoci dokončit tak, aby ve stadiu realizace naše kraje fungovaly a byla naplněna základní myšlenka, to je decentralizace, posílení samosprávy a fungující veřejná správa.

Nebudu opakovat slova, která říkal kolega Bendl. Vzhledem k náročnosti této funkce jsem se rozhodl nesedět na dvou židlích a pro budoucí období se plně věnovat funkci zástupce hejtmana. Nesmírně si cením lidských vztahů navázaných v této sněmovně i v této budově. Věřím, že budou pokračovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP