(9.50 hodin)

(pokračuje Kalousek)

Opět bych mohl najít řadu předcházejících příkladů. Tím posledním byly registrační pokladny. Z tohoto důvodu jsem přesvědčen, že by tento zákon měl být vrácen vládě k dopracování.

Na druhé straně si uvědomujeme, že se jedná o závažnou normu ve vztahu k Evropské unii, a z tohoto důvodu tady učiníme onen pokus, zda předloha, tak jak je předložena, je přepsatelná ve druhém čtení, jakkoli to nepokládám za šťastnou technologii. Nejsem si zcela jist, zda se to podaří, a proto náš souhlas s propuštěním do druhého čtení nijak nepodmiňuje náš postoj ve čtení třetím.

Děkuji za pozornost .

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Ještě jednou pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Je asi logické, že poté, co tu zazněla z úst pana poslance Macháčka některá jeho obvinění týkající se postupu klubu ODS ve věci projednávání zákona o finanční kontrole, znovu vystupuji, resp. budu reagovat pouze na ty věci, které se týkaly mne osobně.

Přijímám, že při projednávání sněmovních tisků a předloh nových zákonů je třeba používat především zdravý selský rozum. A já jsem tu o ničem jiném nemluvil, byť jsem toto slovní spojení nepoužil. Připadalo mi právě v logice zdravého selského rozumu, že pan ministr financí přijde s takovou předlohou, která tu byla v průběhu loňského roku projednána, která tu stála jen krůček od závěrečného schválení, a já jsem provedl na rozdíl od vás, pane poslanče Macháčku, velmi detailní srovnání sněmovního tisku 530, tak jak stál v průběhu závěrečného hlasování, a znovu říkám, krůček od toho, aby byl přijat, a já bych ho plně respektoval, a srovnal jsem sněmovní tisk 835, který předložil pan ministr financí k projednání sněmovně teď, ale říkám vám, že tam není slovo podobné. Nezůstal tam kámen na kameni. Zdravý rozum - a já jsem říkal zdravá taktika a odhad toho, co si může pan ministr jako zástupce menšinové vlády ve sněmovně dovolit a troufnout v takto konfliktní věci - by velel přijít s tiskem, který tady po půlroce projednávání přepracoval rozpočtový výbor slovo od slova, a já věřím, že by byl dnes přijat. Klidně ve zrychleném čtení. To, že přichází s novým zákonem, který nemá nic společného s tím, co jsme tady projednávali, to prosím posuďte vy sám.

Zdravý rozum by zrovna tak velel, že vlastní poslanecký klub, jehož je předkladatel a ministr členem, tedy předpokládám, že pan ministr Mertlík je členem sociální demokracie, nebude hlasovat proti přijetí vlastního sněmovního tisku. Vždyť vy jste vlastně sami, a je to tak, sněmovní tisk shodili. Já bych byl připraven jako každý jiný ústavní činitel sněmovní tisk respektovat, byť jsem s jeho obsahem velmi nesouhlasil, ale velmi jsem se podílel na přepracování ustanovení, která mi vadila, ale vy sám možná, říkám, že to nemám ověřeno, ale řada vašich kolegů zcela jistě, jste pro přijetí takového zákona nehlasovali. Díky hlasování klubu sociální demokracie tisk č. 530 v závěrečném tvaru přijat nebyl. Prosím vás, nedovolávejte se zdravého rozumu.

Poznámka týkající se zájmů Evropského společenství. Pan poslanec Gongol zcela správně vytkl vládě, což já jsem neučinil, že téma našeho přístupu k EU používá jako bič či vějičku toho, proč je třeba tento sněmovní tisk projednat a přijmout. Určitě - a myslím si, že z hlediska zvýšení jakékoli kontroly, tudíž i ve veřejné správě, zejména zvýšení efektivity přerozdělování dotačních titulů - je třeba zpřísnit pravidla kontroly. Já bych osobně postupoval úplně jinak. Ale pokud už se vláda vydala touto cestou, tak bych provedl srovnání s tím, co pro nás Evropské společenství, resp. Evropská unie chce a vyžaduje, s tím, co vláda nabízí jako řešení. A tak jsem si otevřel pravidelnou hodnoticí zprávu o přístupu České republiky za rok 2000 a četl jsem: Finanční kontrola, kapitola 28 - Pokud jde o vnitřní, podtrhuji vnitřní, finanční kontrolu ve veřejném sektoru, zákon o finanční kontrole ve veřejné správě je v současné době projednáván parlamentem.

Pokud jde o strukturální výdaje, tedy vnější finanční ochranu a vnější finanční kontrolu a hájení zájmů Evropského společenství, resp. Evropské unie, cituji: Pokud jde o ochranu finančních zájmů ES, dosud neexistuje kompatibilita s Úmluvou o ochraně finančních zájmů Evropských společenství. Česká republika by měla posílit svou spolupráci s orgány ES, do jejichž kompetence spadá ochrana finančních zájmů Evropského společenství, zejména spolupráce s OLAF.

Jinými slovy - v souvislosti se strukturálními výdaji nelze hovořit o žádném dalším vývoji. Tolik má reakce. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Doktorovi. Táži se… Prosím.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, myslím si, že zákon o finanční kontrole by měl být postoupen do druhého čtení a že by měly být zapracovány určité poznatky, které zde máme, a žádám, aby byla prodloužena lhůta, pokud se dostane do druhého čtení, o 20 dní po projednání ve výborech. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím, kdo se další hlásí? Nehlásí-li se nikdo, končím obecnou rozpravu a táži se na závěrečná slova pana ministra navrhovatele, event. paní zpravodajky.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, protože zde zazněla řada věcí poměrně detailních, které by se slušely nejspíše pro rozpravu podrobnou v prvním čtení, pokusím se zareagovat spíše na ty výtky, které měly skutečně charakter obecný a kde byly určité názory v těchto vystoupeních prezentovány, které jsou daleko od toho, jak tisk s tímto návrhem zákona skutečně vypadá.

První věc, kterou bych rád ozřejmil, a je to cosi, co zde rovněž neříkám poprvé, je vztah mezi systémem kontroly ve veřejné správě a Nejvyšším kontrolním úřadem.

Pravda je to, co je uvedeno rovněž v důvodové zprávě, že když kdysi zaniklo Ministerstvo pro státní kontrolu, tak za něj nevznikla adekvátní náhrada. Problém je totiž v tom, že Nejvyšší kontrolní úřad není alternativou ke kontrole ve veřejné správě. Ten je jiným vnějším typem kontroly, který má k dispozici Poslanecká sněmovna a veřejnost jako celek prostřednictvím Poslanecké sněmovny, resp. Parlamentu České republiky, k tomu, aby kontrolovala z pozice vnějšího kontrolora - chtěl jsem říci auditora v tomto případě, ale podobné pozice - hospodaření s veřejnými prostředky.

Je nesmírně užitečné, že Nejvyšší kontrolní úřad vznikl. Před jeho vznikem žádná podobná instituce v České republice, nebo v tehdejším Československu, neexistovala, a posílení jeho kontrolních pravomocí by bezesporu bylo žádoucím krokem. V tom se asi vláda s Nejvyšším kontrolním úřadem shodne. Jsem rád, že podobný námět zazněl i ve vystoupení paní zpravodajky.

Nicméně vznikem Nejvyššího kontrolního úřadu skutečně nebylo nahrazeno tehdejší Ministerstvo státní kontroly. Aby bylo jasno, já nepléduji za to, aby bylo něco podobného obnoveno, to v žádném případě. Ministerstvo je přežitkem, nicméně mělo být nahrazeno funkčním systémem kontroly ve veřejné správě a k tomu došlo v podobě velmi roztříštěného systému kontrol jednotlivých centrálních úřadů, ale nikoli vytvořením systému uceleného, který by původní ministerstvo způsobem odpovídajícím rozvoji moderní tržní ekonomiky a moderní společnosti, jakou máme dnes v České republice, a velmi se liší od dob, kdy vzniklo Ministerstvo pro státní kontrolu, který by jej takto nahradil.

Pokusy o zákon, který je vám dnes předkládán, i starší z loňského a předloňského roku, jsou cestou, která má zaplnit tuto mezeru. Čili posilováním pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP