(10.10 hodin)

(pokračuje Mertlík)

Má to několik důvodů. Pojištění je chápáno jako obchod s rizikem. Je tomu tak proto, že pojistnou smlouvou se na straně jedné pojistitel zavazuje, že v případě vzniku nahodilé události vyplatí pojistníkovi dohodnutou částku, ten se na druhé straně zavazuje, že za tu službu zaplatí dohodnuté pojistné. Pojistitel tak prodává službu, aniž by věděl, jaké mu ve skutečnosti vzniknou jejím poskytnutím náklady. Ty může pouze kalkulovat na základě dlouhodobé statistiky a odhadu budoucího vývoje. Existuje speciální disciplína zvaná pojistná matematika, jež je schopna velmi podrobně toto odhadnout, ale vždy se pohybujeme - a to je třeba podtrhnout - v oblasti buď rizika, nebo nejistoty.

Z těchto důvodů je nutná podrobná úprava smlouvy tak, aby byly ochráněny zájmy obou stran pojistného vztahu, především aby byl ochráněn pojistník a současně i soubor pojistníků, kteří svým placeným pojistným vytvářejí prostředky k úhradě pojistných událostí vzniklých některým z nich.

Předloha zákona je koncipována jako soukromoprávní úprava vztahů vznikajících z pojistných smluv se subsidiární platností obchodního zákoníku. Tuto zásadní změnu si vyžádala mimo jiné i poslední rozsáhlá novela obchodního zákoníku. Právě ustanovení § 261 odst. 6 obchodního zákoníku vneslo určitou dualitu podřízení pojistné smlouvy občanskému nebo obchodnímu zákoníku, která se tímto návrhem řeší ve prospěch obchodního zákoníku. Jde o otázku tzv. absolutního obchodu.

Právní úprava pojistné smlouvy se tím zároveň plně vypouští z občanského zákoníku a právní vztahy vznikající z pojistných smluv se přijetím návrhu zákona budou řídit novým zákonem, čili dochází zde k posunu režimu i stávajících smluv, což je velmi důležité, protože samozřejmě každá firma, každá domácnost má poměrně rozsáhlý počet pojistných smluv a zachování právní jistoty těchto vztahů je rovněž velmi podstatným prvkem tohoto návrhu zákona.

Konečně bych uvedl, že zákon má evropskou dimenzi spočívající v tom, že je aplikací článku 29 třetí směrnice životního pojištění, to je směrnice 92/96 Evropských společenství, a článku 29 třetí směrnice neživotního pojištění, což je směrnice 92/49 Evropských společenství.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi za jeho úvodní slovo. Prosím zpravodaje pro první čtení poslance Ladislava Šustra, aby se ujal slova.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedo, vládo, dámy a pánové, zákon o pojistné smlouvě, sněmovní tisk 838, navazuje na nedávno přijaté dva důležité zákony - zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a zákon o pojišťovnictví. Na rozdíl od stávající úpravy pojistné smlouvy je tento návrh samostatným zákonem a odstraňuje zbytečnou dualitu. Domnívám se, že více chrání pojistníka i soubor pojistníků. Zásadní změna plyne také z většinové návaznosti na obchodní zákoník. Kladem by bylo sjednocení postupu všech pojišťoven, sjednocení terminologie.

Je také potřeba říci, že to není nová cesta. Do roku 1964 byla tato oblast také vždy řešena samostatným zákonem. Ze statistiky, jak to dělají v ostatních evropských zemích - nadpoloviční většina řeší tuto věc také samostatným zákonem.

Návrh neklade nároky na státní rozpočet, což je důležitá poznámka, nicméně bude třeba provést drobné legislativně technické úpravy, které by bylo možno provést ve druhém čtení.

Po konzultaci se zástupci ostatních klubů doporučuji propustit do druhého čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Šustrovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já vnímám předložený návrh zákona o pojišťovnictví s vědomím, že skutečně je třeba reagovat na nedostatky současné právní úpravy občanského zákoníku a reagovat i na změny, které vyplývají z tržního prostředí u pojištění. Nemám žádných námitek proti využití nebo implementaci některých zkušeností z oblasti pojišťovnictví právě z práva Evropských společenství.

Moje námitka nesměřuje k obsahu zákona, ale směřuje k formě předloženého zákona, to znamená upravit tuto oblast formou samostatného zákona. Chci říci, že samozřejmě vnímám argumenty vlády pro ten způsob, který ona zvolila, to znamená formou samostatného zákona. Je to dostatečně zdůvodněno a uvedeno právě v důvodové zprávě k zákonu. Z ní ovšem vyplývá, že právní úprava pojistné smlouvy je v některých zemích upravena samostatným zákonem, v některých zemích je naopak upravena více zákony.

Já jsem v současné době přesvědčen nebo považuji za vhodnější, aby pojištění bylo systémově ještě součástí občanského zákoníku. Nebráním se tomu, aby v následujícím období, až dozraje čas, bylo skutečně ošetřeno samostatným zákonem.

V souladu s § 90 našeho jednacího řádu navrhuji vrátit návrh zákona předkladateli k dopracování a v případě nepřijetí tohoto mého návrhu navrhuji zamítnout tento návrh zákona v prvním čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Slovo má paní poslankyně Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, vláda nám předkládá návrh speciálního zákona o pojistné smlouvě. Tímto návrhem vyjímá z občanského zákoníku úpravu pojistných vztahů, resp. vztahů, které vznikají na základě pojistné smlouvy, a předkládá nám samostatný zákon navzdory vlastnímu programovému prohlášení, ve kterém se vláda přihlásila k výsledkům léta pracující komise pro rekodifikaci občanského práva a deklarovala, že naváže na dosavadní práce na nových kodifikacích soukromého a trestního práva tak, aby návrhy nových kodexů, tedy ucelených souborů právních norem, upravujících jednoduše a přehledně jednotlivé oblasti práva, mohly být předloženy Parlamentu do čtyř let.

Rekodifikační práce ale předpokládají jistou nezbytnou míru zobecnění, zjednodušení, zrušení celé řady samostatných předpisů a zařazení dané problematiky do systematiky občanského, případně dalších zákoníků.

Novým vládním návrhem se vláda vydává cestou zcela opačnou a podle mne nesprávnou, která vyvolává děsivou představu dalšího možného vývoje, na jehož konci budeme mít samostatný zákon pro přepravní smlouvu, pro smlouvu nájemní a celou řadu smluv dalších. Ostatně tato cesta již byla nastoupena schválením zákona o cestovním ruchu, pro který klub ODS nehlasoval, a já si myslím, že ta cesta je opravdu zhoubná a špatná.

V důvodové zprávě jsem se dočetla, že prvorepubliková úprava byla řešena podobně - jako první důvod, proč je nový návrh zákona předkládán - a za druhé, že promítáme do naší právní úpravy směrnice Evropské unie, jejichž text je obsažen v příloze tisku č. 838. Těchto směrnic je tam uvedeno celkem osm a jsou přetaveny do § 30, § 42, § 63 až § 67 nové vládní předlohy, která jinak čítá celkem 74 paragrafů. Ano, opravdu, pro jeden druh, jeden typ smlouvy, a to smlouvy pojistné, budeme mít 74 paragrafů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP