(14.20 hodin)

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, připojuji se k návrhu kolegy Bendy, a to ze dvou důvodů. Jsme již ve druhém měsíci, ale v podstatě ve třetím měsíci, protože zítra je 1. března, I. kvartálu, ale dosud jsme nedostali usnesení Ústavního soudu, které se týká změny financování tohoto roku. Všechny strany již v podstatě mají své rozpočty na letošní rok schválené, některé strany nebo většina stran už musela provozní náklady začít hradit. A najednou se zjišťuje, že je tady určité znejistění v oblasti příjmů. Myslím si, že nebylo solidní v průběhu roku měnit podmínky. A to je jeden ze základních důvodů, proč se připojuji k tomu, co tady kolega Benda navrhl.

Druhý důvod je ten, že jsem zásadním zastáncem rovnoměrného a průhledného financování politických stran, to znamená financování, které není většinově závislé na darech, potažmo lobbistech.

Třetí, už menší důvod je ten, že v podstatě jenom doháníme to, že několik let nebylo valorizováno to, o čem se teď tady hovoří nebo také nehovoří, a že navrhovaná změna nemá žádný vliv na státní rozpočet v tomto roce. Díky za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo se další hlásí do podrobné rozpravy? Nikdo. Podrobnou rozpravu končím. Končím tím i druhé čtení tohoto návrhu zákona.

Jak jsem již avizoval, máme před sebou blok smluv, a to body 54, 55, 56, 57, 58, 59 a 60.

 

Bod 54 je

 

54.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
o propojení české dálnice D8 a německé dálnice A17
na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu
/sněmovní tisk 744/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal ministr dopravy a spojů Jaromír Schling.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, česká dálnice D8 ve směru Praha - Ústí nad Labem - hranice se Spolkovou republikou Německo a navazující německá dálnice A17 od hranice ČR do Drážďan jsou součástí čtvrtého multimodálního koridoru sítě TEN a patří k prioritám výstavby v obou státech.

Dálnice D8 bude v příštím roce po uvedení do provozu v úseku Nová Ves - Doksany provozována z více než 60 % celkové délky. K realizaci tak budou zbývat už jen dva úseky, a to Lovosice - Řehlovice a Trmice - státní hranice. V loňském roce byla zahájena výstavba dálnice A17 na německém území směrem k hranicím s ČR.

Předložená smlouva se týká výstavby hraničního mostu, který leží na území ČR i Spolkové republiky Německo. Jeho délka je téměř 500 metrů a výstavbu bude zajišťovat česká strana. Most je součástí stavby Trmice - státní hranice a hranici překročí nedaleko Petrovic. Předkládaná smlouva vytváří rámec pro realizaci tohoto mostu, a to v termínu do konce roku 2005. Současně se předpokládá, že v tomtéž termínu bude uveden do provozu celý hraniční úsek a úseky na německé straně a k tomuto termínu tak bude zprovozněno celé dálniční spojení Praha - Drážďany.

Včasné projednání smlouvy a její ratifikace jsou nezbytnou podmínkou k tomu, aby výstavba mostu mohla být zahájena nejpozději v roce 2002 a ukončena v roce 2005. Předpokládá se, že financování výstavby bude zajištěno ze Státního fondu dopravní infrastruktury v kombinaci se zdroji z evropských finančních institucí. Smlouvu jsem na základě pověření vlády podepsal spolu s ministrem dopravy Spolkové republiky Německo panem Klintem. Doufám tedy, že sněmovna tuto smlouvu schválí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Prosím zpravodaje zahraničního výboru, pana kolegu Jaromíra Kohlíčka, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk č. 744/1.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji. Pane přesedající, já bych, pokud dovolíte, ještě před přednesením závěru, se kterým zahraniční výbor projednal tuto mezinárodní smlouvu, seznámil vás s některými detaily, které pan ministr opomenul, i když možná se někomu budou zdát nepodstatné. Já se ale domnívám, že je důležité, aby sněmovna věděla, že již dnes Celní správa má dohodu s německou celní správou o řízení celnice v prostoru přechodu dálnice, v prostoru propojení A17 - D8. Je to v Krásném lese, zhruba 300 metrů od ústí dnešní okresní silnice do Německa.

Druhá věc, která je velmi důležitá, je to, že územní řízení toho úseku od Řehlovic směrem k hranici je ukončeno a že odbočka na dálnici A17 před Drážďanami je již vysazena. Čili stavba z obou stran úspěšně pokračuje.

Na dotazy, jak je smlouva ošetřena, mohu odpovědět podle svých znalostí hospodářského pracovníka tak, že je ošetřena velmi slušně. Je dokonce stanoveno, kdo bude udržovat tento hraniční most do doby zprovoznění úseku obou dvou dálnic. Domnívám se, že je to slušně sestavená hospodářská smlouva.

Teď tedy k usnesení zahraničního výboru č. 195 ze dne 7. února 2001. Po odůvodnění náměstka dopravy a spojů Pavla Brahy, zpravodajské zprávě poslance Jaromíra Kohlíčka a po rozpravě zahraniční výbor za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se smlouvou mezi ČR a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D8 a německé dálnice A17 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu, podepsanou v Berlíně dne 12. září 2000.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To je vše, pane kolego?

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Jsou tam ještě dva body. Za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny. A za třetí - zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji všem kolegům a kolegyním za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám, pane kolego. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem, který navrhuje, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s výše předloženou smlouvou.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 267 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 141 pro 120, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji a panu ministrovi.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

55.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 182 o zákazu
a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce
/sněmovní tisk 735/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí pan Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych předložil do druhého čtení v plénu Poslanecké sněmovny návrh na ratifikaci Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce z roku 1999.

Podle mého soudu je tato úmluva jednou z nejvýznamnějších mezinárodních dohod a je velmi důležitá pro potírání práce dětí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP